Utvalgte dokumenter - Originaler med avskrift
Selected documents - Originals with transcriptions


I denne seksjonen vil jeg vise et utvalg av eldre dokumenter i original med avskrift.
Jeg håper at dokumentene også vil vise utviklingen av gotisk håndskrift over tid.

In this section I will present various older documents in original with transcriptions.
I hope that the documents also will show the development of gotic hand-writing over time.

Kommentarer mottas med takk!     Comments are welcomed!

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1528 Bøteliste
List of penalties
Kolbjørn Gjellestad Akershus Slots Indtægts-Regnskab 1528-29.
Frølands skiiprede Sagerøre.
Norske Regnskaber og Jordeböger fra det 16de Aarhundrede
Fjerde Binds Første Hefte,
side 319.
1611 Landskatt
General Tax
Bjørgulf Oppegaard Landskatt (eller alminnelig skatt) til Mikjelsmess for Nessoden Sogenn. Skatten skulle betales med faste satser av hver “bonde”, “leilending” e.l. Lensregnskap
Akershus len (eske 28, legg 6)
1624
Odelsjordebok
Allodial farm owners
Gulbrand Hallesen Botner Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Høelands Prestegieldtt i Needre Romerige Fougderj. Stattholderembetet
Odelsjordebøker 1624-26
(D IX pakke 8 XXII - 1. Nedre Romerike fogderi, folio 82)
1624/25
1625/26

Inntektsvedlegg
(Fogderegnskap)
Income enclosure
(Sheriff
Account Book)
Borger Bjerkenes Søndre Diabolisme.
Ifølge vedlegg 3 til fogderegnskapet fra 1624/25 for Nædre Rommerieges Fougderie ble Borger anklaget og dømt for trolldom.
Arvingene måtte betale 70 riksdaler for at Borger skulle komme i vigslet jord (Fogderegnskapet fra 1625/26 for Høelandtz Prestegield).
Lensregnskap
Akershus len
(eske 68, legg 6 og eske 72, legg 4)
1625/26 Inntektsvedlegg
(Fogderegnskap)
Income enclosure
(Sheriff
Account Book)
Frantz Augustinussen Torp Fogderegnskapet fra 1.5.1625 til 1.5.1626 for Høelandtz Prestegield viser at «Frandtz Augustinisøn» bøtet drøyt 6½ rd for en elg han ulovlig veidet for om lag fire år siden. Lensregnskap
Akershus len (eske 72, legg 4)
1645 Koppskatt
Poll Tax
Even Christophersen Nadem Søndre
/Soprim
Utdrag av koppskatten i 1645 for
Høllandts Prestegielld.
Lensregnskap
Akershus len (eske 186, legg 2)
1651
Kirkebok
Parish register
Hans Øyestad Mellom Utdrag av kirkebok for Trøgstad prestegjeld Trøgstad prestegjeld.
Kirkebok 1645-1707, folio 84 og 85.
1661 Landkommisjonen
The Land Commission
Gunhild Villumsdatter Skog
/Mysen Søndre
Landkommisjonens «Almindelige Jordebog» i 1661 for Mysen Søndre, Eidsberg. Matrikler 1661.
Østfold, bind 2b, folio 60b.
1665 Landkommisjonen
The Land Commission
Olluff Arnesen Daltorp Landkommisjonens «Almindelige Jordebog» i 1665 for Daltorp, Høland. Matrikler 1665.
Akershus, bind 8, folio 331a.
1666
Prestenes 2. manntall
2nd Parish Census
Olluff Ellefsen Linto Utdrag av Prestenes 2. manntall i 1666 for Linto, Baastad, Trøgstad. Prestenes 2. manntall 1666.
Øvre Borgesyssel prosti,
2.1 Trøgtad prestegjeld,
Baastad annex, folio 34
1670 Skifteprotokoll
Probate record
Birgitte Aslachsdatter Aaser Søndre Skifte og deling etter Birgitte Aslachsdatter
Aaser Søndre, Askim, datert 24. oktober 1670.
Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 1,
1667-75, folio 38
1689
Tingbok
Assize record of proceedings
Ole Sifuersen Graverholt Begjærte tingvitne om plassen han bodde på. Nedre Romerike.
Tingbok nr. 20,
1689-90, folio 10
1693 Skifteprotokoll
Probate record
Joen Aslachsen Dramstad Skifte og deling etter Joen Aslachsen Dramstad, Askim, datert 15. juni 1693. Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 3,
1683-1705, folio 219b
1701
Manntall
Census
Ole Sifuersen Graverholt Utdrag av manntallet i 1701 for Graverholt under Kinnestad på Setskog i Høland Manntall
Nedre Romerike fogderi
Høland prestegjeld,
folio 220
1711
Ekstraskatt (Skoskatten)
Extra Tax
Gudbrand Olsen Linto
/Sæther Nordre
Utdrag av skoskatten i 1711 for Linto i Trøgstad sogn Fogderegnskap
Vedlegg 1711
Heggen og Frøland fogderi
Trøgstad sogn,
1712 Pantebok
Mortgage record
Gudbrand Olsen Linto/Sæther Nordre Salg av odels- og åsetesretten over Nordre Setter, Baastad, Trøgstad, til Gulbrand Olsen datert 25. mars 1712. Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Pantebok nr. 2,
1705-15, folio 122f.
1723 Landkommisjonen
The Land Commission
Amund Hansen
Kjeserud Vestre
Landkommisjonens «Almindelige Jordebog» i 1723 for “Kejsrud”, Eidsberg. Matrikkelforarbeidet 1723
Eksaminasjonsprotokollen
Østfold, bind 99, folio 128b.
1723 Skifteprotokoll
Probate record
Jon Enersen Fjeld Nordre Skifte og deling etter Jon Enersen Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg, datert 24. mai 1723. Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 7,
1721-33, folio 115b
1762 Pantebok
Mortgage record
Nicolaus Abraham Bergersen Melleby Nicolaus selger sin gård Melleby, Baastad, Trøgstad, til svigersønnen Ole Axelsen Søpler, datert 4. mars 1762. Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Pantebok nr. 6,
1761-87, folio 7b.
1787 Skifteprotokoll
Probate record
Frantz Larsen Ruud Østre Skifte og deling etter Frantz Larsen Ruud Østre, Trøgstad, datert 2. juni 1787. Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 8,
1784-89, folio 407
1867 Private notater
Private notes
Fredrik Nygaard Slektsinformasjon innført i et familieeksemplar av “det nye testamente” av Fredrik og hans foreldre. Notater i
Det nye testamente
Notes in
the new testament

Trøndelag / Oppland:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1736
Kirkebok
Parish register
Ingelev Olsdatter Klones Et Utdrag av Klognes i et «Sjeleregister»
An extract of Klognes in a «Souls» register
Vâgâ prestegjeld.
Kirkebok 1736, Sjeleregister,
folio 8 og 15.
1754
Tingbok
Assize record of proceedings
Ingelev Olsdatter Klones I et rettsmøte i tingretten 15. juli 1754 fremgår det at noen av lagrettesmennene var i slekt med Bersvends hustru og hennes familie.
In a court meeting at July 15, 1754, it appears that some of the court members were relatives of the wife of Bersvend and her family.
Lagtingsprotokoll
Oplandene nr. 7
.
1752-65, folio 561-62

Troms:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1712 Skifteprotokoll
Probate record
Hans Larsen Sandøre En sønn og en datter til Maren Jacobsdatters på Selnes hadde begått blodskam og født sønnen Hans Larsen.
Foreldrene hadde derfor blitt henrettet!
A son and a daughter of Maren Jacobsdatter at Selnes had committed incest and given birth to a son named Hans Larsen.
The parents therefore had been executed!
Tromsø sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 3,
1690-1713, folio 175
1747 Skifteprotokoll
Probate record
Anne Ottesdatter [Lorch?] Skifte og deling etter Annes datter, Karen Hansdatter Bognes, datert 20. juni 1747.
Ikke filmet!
Tromsø sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 5,
1745-51, folio 24
1751 Skifteprotokoll
Probate record
Marith Baardsdatter Skifte og deling etter Marith Baardsdatter Tennæs datert 23. november 1751. Ikke filmet! Tromsø sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 5,
1745-51, folio 111
1752 Skifteprotokoll
Probate record
Hans Bentsen Findnes Skifte og deling etter Hans Bentsen Findnes datert 21. september 1752. Ikke filmet! Tromsø sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 6,
1752-54, folio 22
1783 Begravne 1783
i Tromsø
Burials 1783
in Tromsø
Simon Thorsen 120 personer, de fleste små barn, døde av
«Halse Syge», dvs. difteri, i Tromsø i 1783.
120 indivudals, mostly small children, died from
“Throat Disease”, i.e. diphtheria, in Tromsø in 1783.
Tromsø prestegjeld.
Kirkebok 1779-96, folio 157.
1785 Bilag til skifteprotokoll
Probate record enclosure
Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen Oppgave over debitorer i skiftet etter hennes mann, Hans Hansen Nord-Strømmen, datert 1785.
Egenhendig skrevet av Antonetta!
Tromsø sorenskriverembete.
Bilag i skiftepakke til skifteprotokoll nr. 9,
1785-1789, folio 346.
1785 Bilag til skifteprotokoll
Probate record enclosure
Hans Hansen Nord-Strømmen Registrerings- og vurderingsforretning i fallittboet etter Hans Hansen Nord-Strømmen datert 27. juli 1785. Ikke filmet! Tromsø sorenskriverembete.
Bilag i skiftepakke til skifteprotokoll nr. 9,
1785-1789, folio 346.

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.