Gulbrand Hallesen Botner (< 1565 - ~1613)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1624 Odelsjordebok
Allodial farm owners
Gulbrand Hallesen Botner Adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Høelands Prestegieldtt i Needre Romerige Fougderj. Stattholderembetet
Odelsjordebøker 1624-26
(D IX pakke 8 XXII - 1. Nedre Romerike fogderi, folio 82)

Utdrag av odelsjordebok fra 1624 for Needre Romerige Fougderj:
Skattdtall och Richtig afnteignel..se paa alt det Guods de Bestemend, Odelsmendt och Leilendjge Bønder offuer alt needre Romerige Fougderj haffuer afngifffuet att were Eigendis eller oppeberge, och det wedtt ... huer Sit naffn effter deris egen Angiffuende Jndschreffuet och Anteignett.
        Høstenn Anno 1624.

Høelands Prestegieldtt
    Odels Schattebønders Guods i samme Sogn er Angiffuen som Effterfølger,
Thorchild Botner tilkommer wdj samme
    Gaardt - 3 pd Thunge.
    Vdj Foßer - 3 fxr: Thunge.
  3½ pd 1 frg Thunge.
Euind Jellebøll Wdj
    Samme Gaard - 1 pund Thunge.
    Ou - 1½ pd Thunge.
    Huebredt - ½ pd:
    Sønnsteberg - 1 fxr:
    Lørenn - 3 B:pd Smør.
  3 pd 1 frg Thunge - 3 B:pd Smør.

Skifte etter Gulbrand ble avholdt den 2. oktober 1613.
Det er trolig at brødrene Gulbrand og Eivind nedstammer fra Eivind Gyrdsson (født ca. 1400 og levde i 1448) og at Eivind er oppkalt etter ham. Denne Eivind Gyrdsson ble trolig eier av både Botner og O etter sin brors død en gang etter 1448. Det er mulig at gårdene senere har blitt holdt sammen slik at det i hver generasjon har vært én eier av begge gårdene.
Etter at Gulbrand døde ble Botner overtatt av sønnen Torchild fra hans første ekteskap med Aase, mens hans bror Eivind fortsatt drev Jelløbøl frem til sin død omkring 1628.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.