Birgitte Aslachsdatter Aaser Søndre (< 1605 - 1670)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1670 Skifteprotokoll
Probate record
Birgitte Aslachsdatter Aaser Søndre Skifte og deling etter Birgitte Aslachsdatter
Aaser Søndre, Askim, datert 24. oktober 1670.
Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Skifteprotokoll nr. 1,
1667-75, folio 38

Utdrag av skiftet etter Birgitte Aslachsdatter Aaser Søndre:
Anno 1670 d. 24. Xbr: Skifte hollen paa Aaser J Aschimsogen, Efter Sl: Afgangen Bergete Aslachsdater som Boede och Døde paa Aaser, Jmellum Hendis Efter Lefuende Mand Olle Ifersen, paa den eene, och den Sl: quindis barn, nafnlig
        Amund Rolfsen paa Holt i Enebachsogen, och
        Aslach Rolfsen Grødtued her i Sognet,
    afled ved Sl: Rolf Aslachsen,
        Item Rolf, Siøphar och Anders Olssønner,
        Knud Hoel, paa hans Hustrues Eli Olsdaters Vegne, och
        Hans Toresen Berger J Hovind Sogn, paa hans Hustrue Kari Olsdaters Vegne
    Afled ved Jetzige Sidste hafuende Mand Olle Aaser,
paa den Anden Side, Ofuerverende Ko: Ma: Fogets fuldmechtige Sr: Christen Knutsen, Bøyde Lensmanden Hans Ifersen Løchen, Med 2de Mend Hans Ereng och Christopher Skouog [Skavogg].
    Huor da befindis, at Olle Aasser hafr veret formynder for eet Sl: Her Lauges barn Nafnlig Peder Lauge, som beløber efter Skiftebrefuet till - 38 Dlr. 2 mark 6 skilling, som efter Høy øffrigchz betalling schall och bør Udtages aff Olle Aasers boe, med intereshe och paa løbende Rente, som er beregned Udj 11 Aar Hand det Haffr forvalted, Beløber Renten - 26 Dr 2 mark 8 sh. der Aftages først - 6 Dr med 1 Aars Rente - 1½ mark. Dernest Olle Aasers Vergemaals penge aff samme Rentens Summa
...
    Dernest schifft och deelt faderen, Olle Aasser och hans Medarffuinger Imellem, Effter Ald anden bortschyldige gield er afftagen,
        faderen Olle Aasers loed 175 rdl. 2 mrk. 20 sk.
        Amund Rolfssens loed 28 dlr. 2 mrk. 18 sk.
        Aslach Rolfssens loed 28 dlr. 1 mrk. 6 sk.
        Rolf Olsens loed 28 dlr. 2 mrk. 2 sk.
        Siøpher Olsens loed 28 dlr. 2 mrk. 6 sk.
        Anders Olsen 28 dlr. 2 mrk. 14 sk.
        Knud Hoels loed 14 dlr. 1 mrk. 4 sk.
        Hans Toresens loed 14 dlr. 22 sk.
som en huer effter lodsedler er udlagt.

Odell, kiøbe oc Pantegods.
Udi Holt i Enebach sogen - 15 lpd., med halve Gaardens bøxel, den Sl: quindis Odel,
vdi Aasser 1 skpd. med bøxel, och den Sl: Quindis Oedel,
    Endnu i Aasser 1 fj. med bøxell som Olle Aaser in Anno 32 den 31 April, haffr Mageskifft sig til
    Imod 1 fj. i Barbøll uden bøxel, som var hans Sl: Quindis bestemoders Odel,
    och giffuet till aff deris fellitz penge - 18 dr.
vdj. Schiørtued i Eidsberg sogen 4 lpd. uden bøxel, Quindens Oedel,
Noch hendis oedel vdj Eigh - 1 fj. uden bøxel,
    Noch haffr Olle Aaser med hans Sl: Hustru Indpanted aff Trøg Eig,
        først fj. med bøxel, och 1 fj. uden bøxel i forne Eig, for 20 rdl.
        ....
    ....
....


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.