Nicolaus Abraham Bergersen Melleby (1685-1765)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1762 Pantebok
Mortgage record
Nicolaus Abraham Bergersen Melleby Nicolaus selger sin gård Melleby, Baastad, Trøgstad, til svigersønnen Ole Axelsen Søpler, datert 4. mars 1762. Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Pantebok nr. 6,
1761-87, folio 7b.

04.03.1762 selger Nicolaus Abraham Bergersen Melleby sin gård Melleby til svigersønnen Ole Axelsen Søpler:
Underskrevne Nicolaus Bergersen Boende paa Gaarden Melleby i Trøgstad Præstegield giør her med bekient, at siden det har behaget Gud ved Døden at hemkalde min Kiære Hustrue Thore Steensdatter, og vore sammenaflede 4 Døttre alle ere myndige og i Ægteskab forseed(?); Saa haver ieg med mine Døttres Mænds Samtycke og gotfindent Uholveret(?) at Sælge og afhænde, ligesom ieg her med Sælger og overdrager min Ejende Gaard Melleby i Baadstad Annex til Trøgstad Præstegield, der skylder 15 Lispund tunge med Bøxel og Herlighed, til min ældste Kiære Datter Gro Nicolaus Datters Mand Ole Axelsen Søpler, som for samme Gaard betaler 350 Rd, skriver Tree Hundrede og Halvtrediesinds tunge Rixdaler paa saadan maade at hand i Købe Summen decounterer(?) den part Hand deraf paa Hustrues veigne i Arv efter hendes Moder og mig kand tilkomme, saasom ieg haver overladt disse 350 Rd til Delning imellem mine Børn, og betaler den øfrige Rest til mine andre 3de Datters Mænd; Og som ieg saaledes for denne Gaard Melleby efter min egen Villie og gotfindent er skeed fornøjeht skal den herefter med alle sine tilliggende og indenhørnede ejedeler og herligheder, følge og tilhøre min Kiære Sviger Søn Ole Axelsen Søpler, hans Hustrue, deres Børn eller Arvinger, til fuldkommen og u-igienkaldelig Odels Arv og Ejendom, med samme Ræt ieg Gaarden har været ejende, og skal ieg og mine andre Børn eller Arvinger nære for godset saa tryg hiemmel, som lov byder, saa Kiøberen, Hans Hustrue deres Børn og Arvinger i alle maader skal holdes skadesløs.
Til bekræftelse under min Haand og hostrygte Signette, samt tillige underskrevet og forseiglet af mine 3de yngste Døttres Mænd Brynild Thorersen Schratelrud, Torbiørn Jonsen Aaremoe og Ellev Olsen Sæter, til Bevis at dette Kiøb er skeed med deres Samtycke, og at enhver af Dem sin Andel af Kiøbe Summen har bekommit, derfor ombedt de 2de Mænd Borger Sluppen og Gunder Hallangen til vitterlighed at Bekræfte.
Melleby den 4 Marti 1762
Nicolaus Bergersen Brynild Thoresen Torbiørn Jonsen Ellef Olsen

Samme dag solgte Nicolaus gården Schratelrud i “Langsætter Fierlaugen” til svigersønnen Brynild Thorersen, også for 350 riksdaler. Brynild var gift med Guri, nest eldste datter til Nicolaus. Ordlyden i dette dokument er for det meste identisk med dokumentet beskrevet ovenfor.
Nicolaus flyttet antagelig til sin datter Siri på Søndre Sæther etter at han solgte Melleby i 1762, året etter at hans kone døde. Han døde på Søndre Sæther i 1765.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.