Borger Bjerkenes Søndre (< 1580 - ~1625)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1624/25

1625/26

Inntektsvedlegg
(Fogderegnskap)
Income enclosure
(Sheriff
Account Book)
Borger Bjerkenes Søndre Diabolisme.
Ifølge vedlegg 3 til fogderegnskapet fra 1624/25 for Nædre Rommerieges Fougderie ble Borger anklaget og dømt for trolldom.
Arvingene måtte betale 70 riksdaler for at Borger skulle komme i vigslet jord (Fogderegnskapet fra 1625/26 for Høelandtz Prestegield).
Lensregnskap
Akershus len
(eske 68, legg 6 og eske 72, legg 4)

Borger ser ut til å ha endt sine dager i fengsel. I august 1624 ble Christoffer Lauritzen - «barnefødt wdi Schaane j Helssingborrigh» - og bosatt i Fet, dømt til døden på bålet for diabolisme, dvs. omgang med djevelen. Og blant annet bekjente den dømte at Borger Bjerkenes i Høland hadde vært sammen med ham på Filefjell ved St. Hanstid i 1622. Borger hadde ridd på en sau og brakte med seg 6 - 7 pund flesk og smør, og på Filefjell satt de til bords med fanden selv. Christoffers tilståelse ble avgitt under tortur i Enebakk.

Tilståelse gjengitt i vedlegg til fogderegnskapet (Lensrekneskaper 1/5 1624 - 1/5 1625):
«For det første haffuer bekiendt, sig til dieffuellenn att haffue forsuorrnn och samme hans apostels naffnn waar Asmod talis Och haffde werret paa Fillde fieldt tuende gonge, den første gong did redenn paa enn buch, som hand fich wdj Slyre prestegieldt j Walders: Denn andenn gong, redt hand didt paa enn seuff: Item fremwiiste huor fandenn hannom, haffde merchett, som war paa dett wenstre laar, noget offuer kneet, och den tidt fandenn saa merckte hannom, tøckte hand att fanden war grønnkledt, som aff grønt fløyell, och hand giorde det med enn kløe: Bekiende och att motte tilføre fandenn paa Filde fieldt 6 ooste.

       For det andet bekiende och att Børger Birckenæs, aff Høelandt, waar med paa Filde fieldt, denn første gong hand war der, och redt Børger didt paaa enn seuff, och førde did med sig megenn madt, flesck och smør, 6 heller 7 pundt.

       For det tredie tilstodt ochssaa, att Oluff Løgenn aff Aschimbssogenn, war med paa Filde fieldt denn første gong hand war der, som war om S: Johanns tidt wnghefer halffandet aar forledenn, och wor for.ne Oluff der, førend hand kom didt, och tøckte hannom, att Oluff sckulle schriffue der,
       bleff der ochsaa om nattenn sadt och drack, och denn t[idt] haffde Oluff paa sig, enn lang kiorttel, som en prestekiorttel, som hannom tøckte at werre sortt, ock war Oluff Løgenn wel kommen, der hos fandenn och sadt nestenn offuerst til bordtz.

       For det fierde bekiende forsch.ne Christoffer, att Gudmund Theigs quinde aff Ennebachssognn, kunde giøre ontt, och redt til fildefieldt paa en roch.

       Tilstodt ochssaa att enn mannd wdj Guldbrandtzdallenn, wdj Lessøe prestegieldt wedt naffnn Ole, boendes paa enn gaard kaldes, Høle, och och hans sønn wed naffnn, Niels, waare och med paa Filde fieldt, faderennn redt did paa enn brunn foole, och sønnen paa enn sort katt.

       Bekiende ochssaa forsch.ne Christoffer att Oluff Knudssøn, boendis paa Berger j Næssognn paa Hedemarckenn, war med paa Filde fieldt, och redt didt paa enn buch, och førde did med sig nogen tallig.

       For dett sidste tilstodt hand ochssaa, att enn manndt wedt naffnn Oluff Erichssøn och hans hustru boendis wdj oddeuoldt, kunde ochsaa giøre ontt.

       Ydermere war hand ey bekiendt, och det wedt høyeste eedt och formaning bekrefftet, ett Gudt hannom, saa sentt schulle werre naadig, som hand sandtz, wdj alle for.ne pungter, haffde tilstaaett: huilckenn forsch.ne bekiendelsse, hannom anden dagen nest effter, aff bete her Knudt Jenssønn, schall werre forreholdenn, der hand hannom paa sitt embetz wegnne, haffuer absolverit:
       Huor till hand da haffuer suaritt, giernne her paa, at wille anamme sacramentet, och naar Gudt och øffrighedenn, saa gaat siuntes, ville hand derpaa gaa til døde, for sine begangne misgierninger, och huis hand j forsch.ne maader haffde bekiendt waar sandhedt oc icke haffde løyett, paa nogenn, aff for.ne perssonner.»
[Gunnar W. Knutsen: «Trolldomsprosessene på Østlandet» og Norsk folkeminnesamling]

Indtegdtt pendinge Oppeborenn ud dj Sagfalld dette Aar - Høelandtz Prestegield:
Børger Bierckenes, som for Trolldomb war Berøchtet, Aff Efter tuennde Mißdedere Udlagt,
[Otto Kalkar: «Misdædere»: Ugærningsmand, forbryder; av «misdåd»: Ugærning, forbrydelse]
døde epter A.d Laugmanndenn sagenn till Raadførinng Till Herredage [høyesterett] Haffde ://
Opßatt, Hanns Arffuinger, At Hannd motte Komme Udj Kirchegaardenn,
    pendinnge - 70 Rdr.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.