Gudbrand Olsen Linto/Sæther Nordre (1661 - 1747)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1712 Pantebok
Mortgage record
Gudbrand Olsen Linto/Sæther Nordre Salg av odels- og åsetesretten over Nordre Setter, Baastad, Trøgstad, til Gulbrand Olsen datert 25. mars 1712. Heggen og Frøland sorenskriverembete.
Pantebok nr. 2,
1705-15, folio 122f.

25.03.1712 selger Joen Gulbrandsen, halvbror til Berthe Pedersdatter, odels- og åsetesretten over Nordre Setter til Gulbrand:
Offentlig lest og publiseret paa Riisers tingstue udj Trøgstads Sougen da Almindelig Sageting holdes sammesteds d 30 Marty Ao 1712 och giorde Torer Søefarsøn Dilvig Indskydelse der imod som protocollen udviser.
Testerer Peder Børgesen.
Kiendis Jeg Underschrefne Joen Gulbrandsøn Hoel boende udj Trøgstad Sougen och hermed witterlig giør:
At haver solt, skødt og afhent, Saasom Jeg hermed wed dette mit Aabne brefs Krafft fra mig och mine arvinger aldehlis Selger, Skøder og afhender Odel og Aasædes Retten til den gaard Nordre Setter udj Baadstad Sougen beliggende Skyldends aarlig Tou Skippd og Siuf Lispd tunge med bøxel, til min kiære Svoger Gulbrand Olsøn Lindtoe ibm. och hans Hustrue Berthe Pedersdatter, deris Børn og Arvinger hvilken gaard wered min Sl: Moder Siri Jonsdatter Setters sande Arvelige Odel, for hvilken Odels og Aasædesret hand mig haver betaldt reede penge efter woris Accord Fem og Tredive Rigsd. Courant, Thi kiender ieg mig mine børn og Arvinger og aldehlis ingen ydermere lov, ret eller dehl til forskr. Odels og Aasædes ret til Gaarden Setter at have, saalenge den bliver under min Kiere Svogers og Arvingers Edthlig efter Loven, hvortil ieg altid skal were hands og Arvingers trofaste Hiemmelsmand, och om nogen imod forhaabning, paa dette Kiøb skulle anke, da Jeg och mine Arvinger alle tider were forpligted at gaa imellum Sagen og dennem, Saa at dette kiøb skal holdes U-ryggelig, Skadesløs i alle maader. Dertil bekreftigt under min Egenhaand og Zignet, och Venlig ombeder de tvende Dannemænd Halvor Berger och Gulbrand Gref Eyt dette med mig til witterlighed at Under forseigle, Saa och min Søn Gulbrand Jonsøn, som vered ved denne handel tilstede, dette tillige som en tryg HiemmelsMand at Underskrive.
Datum Hoel d 25 Marty Ao 1712.
Joen Gulbrandsøn Egenhd - Gudbrand Joensen Egenhd.

Berthe var datter til Peder Bergersen og Siri Joensdatter på Nordre Sæther. Joen må være fra Siri Joensdatters første ekteskap med Gulbrand Haraldsen og halvbror til Berthe. Det er merkelig at han selger odels- og åsetesretten etter sin «Sl: [salige] Moder Siri Jonsdatter Setters sande Arvelige Odel», da Siri først dør i 1722, 92 år gammel!


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.