Gunhild Villumsdatter Skog/Mysen Søndre (< 1630 - > 1683)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1661 Landkommisjonen
The Land Commission
Gunhild Villumsdatter Skog
/Mysen Søndre
Landkommisjonens «Almindelige Jordebog» i 1661 for Mysen Søndre, Eidsberg. Matrikler 1661.
Østfold, bind 2b, folio 60b.

Utdrag av den «Almindelige Jordebog» i 1661 for Heggen og Frøland fogderi:
Huer bruger Sidt,   Myßen, Gunhild paaboer, schylder till
    Sl: Borgermester Anders Olstens Arffuinger - Meell 2 pund.
    LandzEyer Sl: Welbr: Steen Willomsens Arffuinger - ½ pund.
Schoug till Gierdefang och Brendewed.
1 quernehuus med et par querner wdj, Bruges Naar høst och waarflom er,
Renter Aarlig 15 tn. [tønner] Meell.
[Skatter:]
    Smør - ½ bpund - ½ dlr.
    Korn - 4 Spand - 3 ort 8 sh.
    Ledingspenge - 2 sh. - 2 sh.
    Foring - ½ dlr. - ½ dlr.
    Pram Arbeid - 1 dlr. - 1 dlr.

Huer bruger sidt,   Myßen, Hans och Pouell paaboer,
schylder till Sl: Borgermester Anders Olstens Arffuinger -
    Meell 18 Lispund.
....

Landkommisjonen skulle utarbeide en «Jordebog» over all jordeiendom i landet, med registrering av skyld, brukere og eiere, samt «Herligheder» som fiskerett og sagbruk, tømmerskog og rydningsland. Kommisjonen skulle også justere skylda, men dette falt senere bort.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.