Olluff Arnesen Daltorp (~1584 - ~1666)

Østfold / Akershus:
År
Year
Dokument
Document
Person / Gård
Person / Farm
Beskrivelse - Description Kilde - Source
1665 Landkommisjonen
The Land Commission
Olluff Arnesen Daltorp Landkommisjonens «Almindelige Jordebog» i 1665 for Daltorp, Høland. Matrikler 1665.
Akershus, bind 8, folio 331a.

Utdrag av den «Almindelige Jordebog» i 1665 for Nedre Romerike fogderi:
Fulde gaarder - Schylder
Daltorp Olle - 5 fær: Tunge - ½ bpd. Smør.
    Bunden eiger Self - 1 Schipd. Meell - bøxel offr. alt
    Asbiørn Lund - 1 fær.
    Høeland Presteboll - ½ bpd. Smør.
Med Underligende Engeland Lille Strand.
Reducerit det ½ pd. Smør til 2 Lpd. Tunge. Er saa = 5 fær. 2 Lispd.
Schoug till gierde och brende, och Huusebygning.
Saaer
    Bl.korn - ½ tn. [tønne]
    Hafre - 9 tn.
    Hommelkorn - 2½ s. [setting]
Føder
    Kiør - 8.
    Ungfehe - 5.
    Søffe - 8.
    Hæster 2.
Satt for Aarlig tiende
    Bl.korn - ½ tn.
    Hafre - 3¾ tn.
    Hommelkorn - 2 sett:
    Liin Toug - 2 mark(?).
    Oest - 16 mark(?).
Kongl: Ma: Aarlig Visse Rettighed
    Foring - ½ dlr.
    Visøer - 8 alb.
    Leding - 1 1/3.
    Høns - 1.
    Enge Arbeid - ½ dlr.
    Aff offuerbem. Engel. - Visøer - 4 alb.

Landkommisjonen i 1661 hadde gjennomført en omfattende registrering av landets jordeiendom. Det var derimot ikke foretatt noen revisjon av matrikkelen, dvs. en justering av skylda i samsvar med gårdenes aktuelle bruksverdi og skatteevne.
I 1665 ble det derfor besluttet å foreta en ny gjennomgåelse av landets gårdsbruk. I hvert tinglag (tilsvarende vanligvis herred eller prestegjeld) skulle lagmann, fogd og sorenskriver sammen med 6 bonderepresentanter vurdere hver enkelt gård, både innmark og utmark, utsæd og avling, husdyrhold og fiskemuligheter. Dels ble dette gjort i form av befaringer, dels ved innsamling av opplysinger. På dette grunnlag skulle man så regulere gårdenes skyld, og all skyld skulle regnes om til enten mel, smør eller fisk.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.