Haagen Haagensen Kaldsletten
1738?-1805
Festebonde.

>
ff
Gaute Valtersen Haug/Olsøy. Født omkring 1655 på Haug, Rissa, Stadsbygd (ST). Død 1707 på Olsøy, Rissa, Stadsbygd (ST). Soldat.
fm
??? ???datter Vanvikan?.
mf
Hans Andersen Findnes Søndre. Født omkring 1659. Død omkring 1708 i Findnes Søndre, Tromsøysund (TR). Festebonde.
mm
Johanna Rynildsdatter Sandnes. Født omkring 1660. Død 1756 på Findnes Søndre, Tromsøysund (TR).
f
Haagen [Aage] Gautesen Kaldsletten. Født omkring 1694 på Olsøy, Rissa, Stadsbygd (ST). Død omkring 1753 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR). Festebonde.
m
Ellen Hansdatter Finnes Søndre. Født omkring 1691.

Haagen Haagensen Kaldsletten. Født omkring 1738. Død 1805 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR). Festebonde.
Gift 1758 i Tromsøysund (TR) 1 Margrethe Pedersdatter Kragnæs. Født omkring 1733.
Død 1783 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Begravet 30.11.1783 i Tromsøysund (TR). 2
Peder Haagensen Kaldsletten. Festebonde og fisker.
Født 20.02.1762 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Døpt 28.02.1762 i Tromsøysund (TR). 3
Død 1806 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Begravet 19.04.1806 i Tromsøysund (TR). 4

Biografi - Biography

Festebonde.
Født omkring 1738.
Død 1805 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Begravet 24.03.1805 i Tromsøysund (TR). 5

Levde 1758 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
    Vi kan ikke være sikre på når Haagen ble født. Ved skiftet etter hans far 30.07.1753 oppgis han å være 15 år, altså født omkring 1738, og dette bør vel være den mest sikre kilden. Ved manntallet i 1801 oppgis han å være 67 år og når han ble begravet i 1805 oppgis alderen til 71 år. At Haagen ble konfirmert i 1755, gjør vel også 1738 til et rimelig fødselsår.

    «1758: Lørdagen 17 Juny bleve Haagen Haagensøn Kaldslet trolovet med Margrethe Pedersd. Kragenæs. Forlovningsmændene «E N S» [Sign] Eric Nielsøn Kaldslet, «I I S» [Sign] Jacob Jonsøn Søer Lanæs».
    Haagen og Margrethe blir «Copulert» 13. søndag etter Trefolighet samme år.

    Vi finner Haagen i skattelistene som egen bruker fra 1765.

    I et «Skatte Mandtal over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 01.09.1767 er Haagen og Margrethe oppført blandt de fattige:

  "
Ekstraskatt Senja og Troms fogderi 1765-68. Manntall 1767, M Tromsø og Helgøy menigheter, side 332.

«Matr: N: og Gaardenis Nafne:
    No 25 Kalslette.
Mænd og Hst: Nafne -
    Peternilla Hemingsd.
    Børn og tienstefolk som ikke faar 10 dr. løn:
        Heming Bents.
        Johannes Bents.
        Jacob Bents.
        Aleth Anders.
        Ingebor Anders.
    Contribuernes Antal: 1.
    De fattige som aldeles ikke formaar at betale skatten -
        Hogen Hogensen og Hst: Margreth Peders:
        Anders Anders. og Hst. Berith P..ilsd.
Mænd og Hst: Nafne -
    Peder Hans: og Hst. Anne Kirstina Nilsd:
    Børn og tienstefolk som ikke faar 10 dr. løn:
        Marith Peders.
    Contribuernes Antal: 2.
Mænd og Hst: Nafne -
    Elen Hansd:
    Børn og tienstefolk som ikke faar 10 dr. løn:
        Knud Hogens:
        Marith Pedersd:
    Contribuernes Antal: 1.
Mænd og Hst: Nafne -
    Thomas Hogens: og Hst: Adelin Thomæd:
    Børn og tienstefolk som ikke faar 10 dr. løn:
        Barbro Thomasd:
    Contribuernes Antal: 2».

    Et «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder saaledes som de befandtes at være udi Tall d: 15. aug: 1769» viser at familien bodde på Kaldsletten sammen med Haagens mor, Elen:
«Gaardernes Nafne:
    Kalslette
....
Brukarar og koner:
    Hogen Hogens. o.h. - 36 [år], Margreth Pedersd. - 35
Born:
    Hogen Hogens. - 10, Peder - 8, Villum - 6, Anders - 4, Jens - ½
Tenarar:
    Knud Hogens. - 39, Anne Andersd. - 20, Ingebor Andersd. - 15, Elen Hansd. Enke - 78».

    Ved folketellingen i 1801 bodde Haagen hos sin sønn, Peder, på Kaldsletten. Han var da 67 år og enkemann.

    Enkemand Haagen Haagensen Kaldsletten døde i 1805, 71 år gammel. Han ble begravet på Midfastesøndagen.
    Samtidig begraves to av hans voksne barn, Anders, 40 år gammel og Lisbeth, 36 år gammel.

    Skifte etter Haagen ble avholdt 08.11.1805:


  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 14 (skifteutlodningsprotokoll nr. 151), 1805-09 folio 56a.

    «Johannes Henrich Aas Sorenskriver og Skifteforvalter over Senjen og Tromsøe fogderie Giør Vitterligt at Aar 1805, den 8de November da det almindelige Høstting for Tromsøe og Helgøe Tinglaug fremholdtes i Tromsøe Bye, blev i overværende af de 2de Vidner Hagen og Schanke, een Skifteret sadt og fremholden efter en paa Gaarden Kalsleten i Tromsøe Sogn som Jnderste med Døden afgangen Enkemand Haagen Haagensen; alt til vigtighed for Boets Debi og Creditorer, samt paa følgende Skifte og Deeling imellem hans Børn ( :side Registreringsforretningen :). Den utstædde Bekientgiørelse af 15de August ...

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 14 (skifteutlodningsprotokoll nr. 151), 1805-09 folio 56a.

har Boet afholdet Registrering og Wurderings Forretning saalydende:
    "Aar 1803" den 20de Julü indfandt ieg mig Knud ... stedets lensmand tillige med de 2de eedsvorne Laugrettesmænd Lars Hansen Berg og Haagen Tommassen Kalslet, paa Gaarden Kalsleten og i Peder Haagensens Huus sammesteds, for der efter ordre fra Hr. Sorenskriver Aas og paa hans vegne at fremme lovlig Registreringsforretning efter sammestedes med døden afgangne Inderste med navne Haagen Haagensen, som da blev ... at have efterladt sig følgende Børn, nemlig:

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 14 (skifteutlodningsprotokoll nr. 151), 1805-09 folio 56b.

    1. Sønnen Peder Haagensen boende paa Arvetomten,
    2. Jens Haagensen boende paa Gaarden Andersdahl,
    3. Anders Haagensen Thomasjord, nu død, og har efterladt Sig følgende 3de Børn
        ...
    4. Sønnen Willum er død har efterladt Sig een datter
        ...
    5. Datteren Ide var gift med Anders Jensen Schulgam er Død og har efterladt sig 2de Døttrer
        ...
    Sønnen Peder Haagensen som blev lovlig tilholdt at fremvise riktig den afdødes efterladenskaber, som loven bestemmer i tilfælde af underskab eller urigtig angivelse, det han Lovede og derpaa angav, samt foreviste følgende Løsøre som blev Registreret og vurderet Saaledes:
...» 6

 

 1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Trolovelser og Brudevielser med Forlovere», folio 103.
 2. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne 1783 i Tromsøe», folio 158.
 3. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægte og uægte Barns Daab», folio 48.
 4. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravede», 3. mikrofilmkort, 4. rad, 4. kolonne (folionr. mangler).
 5. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravede», 3. mikrofilmkort, 4. rad, 4. kolonne (folionr. manger).
 6. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Konfirmationer», folio 62. Ekstraskatt Senja og Troms fogderi 1765-68. Manntall 1767, M Tromsø og Helgøy menigheter, side 332. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 183a. Ekstraskatt Senja og Troms fogderi 1765-68. Manntall 1767, M Tromsø og Helgøy menigheter, side 332. «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 15. august 1769, avskrevet i 1955 ved Statsarkivet i Tromsø. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 14 (skifteutlodningsprotokoll nr. 151), 1805-1809, folio 56a-56b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11