Johanna Rynildsdatter
1660?-1756

       
f
Rynild Hemmingsen Sandnes. Født omkring 1638. Død omkring 1702 på Sandnes, Tromsøysund (TR).
 

Johanna Rynildsdatter. Født omkring 1660. Død 1756 på Findnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Gift Hans Andersen Findnes Søndre. Født omkring 1659.
Død omkring 1708 i Findnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Ellen Hansdatter. Født omkring 1691.

Biografi - Biography

Født omkring 1660.
Levde 1702 i Findnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Død 1756 på Findnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Begravet 01.01.1757 i Tromsøysund (TR). 1

    Johanna og Hans hadde følgende barn (minst):
Ca. 1691: Ellen, gift med Haagen Gautesen Kaldsletten, 78 år i 1769.
Ca. 1697: Anders.
Maren.
Margrete.
Karen.

    Etter at Hans døde giftet Johanna seg med Ole Ediessen. De hadde følgende barn (minst):
Ca. 1709: Ingeborg, gift med Hans Andersen Grøtfjord, 60 år i 1769.
Ca. 1711: Hans, overtok bruket, enkemann og 58 år i 1769.

    I 1723 var det 2 brukere på Findnes som hadde en samlet landskyld på 1 våg. Ole brukte halvparten, dvs. 1 bismerpund 12 merker eller 1½ bismerpund.

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for «Helgøe Tingsted»:

  "
Matrikkelforarbeidet i 1723, 180 Troms fogderi, Helgøy tingsted - Eksaminasjonsprotokoll, folio 18b-19a.

«Nummer:
    33.
Gaarde Nafne:
    Findsnes med Riberbye.
Opsidders Tall:
    2 opsider.
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
    Baron de Pettersen.
Huusmands Pladser:
    Ingen Huusmænd.
Schoug og Setter:
    Fornøden Brendeved.
Qvern og Fischerie:
    Ingen fiskerie.
Situation og Beleilighed:
    Lætvunden.
Sæd:
    Saaer icke.
Korn aufling:
    Aufler icke.
Hæste og Creature:
    2 Heste – 9 Kiør – 20 Sourer – 10 Geder.
Taxt effter Gamble Matricul [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker]:
    1 - 0 - 0.
Forhøied:
    0 - 1 -12».

        Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen:


  "
Matrikkelforarbeidet i 1723, 180 Troms fogderi, Helgøy tingsted - Matrikkelprotokoll, folio 28b.

«Opsiddernes Nafne:
    [1]: Olle Edies:
    [2]: Hans Bents:
Taxt effter Gl: Matricul [W: – Pd: – Mark]:
         [1]: 0 - 1 -12.
         [2]: 0 - 1 -12.
    [Sum]: 1 - 0 - 0.
Gl: Leilending Schat [Rd: – Skilling]:
         [1]: 0 - 24.
         [2]: 0 - 24.
    [Sum]: 0 - 48».

    I 1738 overtar Hans, Oles sønn, ½ bismerpunds leie etter sin far, muligens var Ole nå død. Hans mor, Johanne, beholdt selv 1 bismerpund i sin levetid:
    Anno = 1738 d = 10 Junij holder paa Norgrundfiord et Sædvanlig Sommerting med samtlige Helgøe tingsteds Almue, Ved Retten præsiderede Kongl: May'ts: Foget Ædle Andreas Tønder, samt Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning Eftterfølgende laugret (udj det tilnefnte Mens stæd, som Retten skulle havet bethiendt, mens hafde iche aflagt Eden:) Nemlig, ...

  "
Tingbok Tromsø nr. 2, 1729-44, Helgøy tingsted, sommertinget i 1738, folio 143a.

    Noch En ditto udstædt af bemelte Sr. Hvid in xbr. 1737 til hans Olsen paa 1/2 pds leje udj Finnes med Riberbye, som hans fader Olle Edisen for hannem haver opladt. til tugthuuset betaller hand 6 sk:»

    Sønnen Hans ble utnevnt som lagrettsmann på sommertinget i 1745:

    «Dend = 14de Junii nest efter blev paa gaarden Elvevold holdet almindelig Sommer og ledings bergs ting paa Gaarden som melt er, for Helgøe Tinglavs Almue, hvor da Retten blev af mig Soerenskriveren Thomæsøn administreret tilligemed eftterskrevne Eedsvoren laugrettsmend, ..».

  "
Tingbok Senja og Tromsø nr. 48, 1745-60, Helgø tingsted, folio 15b.

    «endelig blev tilnævnet saamange nye mænd her udi dette Tingsted som findes, til at være laugrettsmend og fare til Lovmanden eftter Loven, for at aflegge Laugretts Eed, hvilke ere følgende: ...
    Hans olsen Findnes, ...
    Disse tilnævnes og anbefales at fare til lovmanden at aflegge deres Lovretts Eed, paa det de kand være i beredskab til Rettens betiening naar paafordris, følgelig lovens 1t bogs 7de: Cap: 2den art:»

    Da Johanna døde i 1756 oppgis hun å være 96 år gammel:
«1757 - Nyt: Aar Dag Blev Begraven
Johanna Rynnildsd: Søre Findnes, som Sotedøde i Hendes Alder 96 Aar».

    Det ble skiftet etter Johanna etter at hun døde omkring 1756-57. Av skiftet fremgår det at hun hadde en datter som het Ellen og som bodde på Kaldsletten. Skiftet er ikke registrert, men er funnet i en skiftepakke.

    Etter at Johanna døde overtok sønnen Hans fra hennes 2. ektekskap med Ole resten av bruket:
    «Dend 7de Junj 1757 nest efter, blev paa gaarden Elvevold holdet almindelig Sommer ? og Leedingsbergs ting med Helgøe Tinglovs almue; Retten blev betient af Sorenskriver Thomæson tilligemed efterskrevne Eedsvorne Laugrettesmænd, neml: ...»

  "
Tingbok Senja og Tromsø nr. 48, 1745-60, Helgø tingsted, folio 139a.

    «Hans olsen lod tinglyse sin bygselsedel, paa 1 punds landskyld i Findsnes, Johan Hvids gods, lev: til Tugth: 8 sk:». 2

 

 1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravelser med de afdødes Navne og Alder», folio 172.
 2. Matrikkelforarbeidet i 1723, Helgøe Tingsted, Eksaminasjonsprotokollens folio 18b, Matrikuleringsprotokollens folio 28b. Tingbok Tromsø nr. 2, 1729-44, Helgøy tingsted, folio 143a; tingbok Senja og Tromsø nr. 48, 1745-60, Helgø tingsted, folio 15b og 139a (Justisprotokoll Helgøy tingsted 1738 - folio 266, 1745 - 25, 1757 - folio 276, transkribert av Nord-Troms Museum).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22