Hans Andersen Findnes Søndre
1659?-1708?

       
   

Hans Andersen Findnes Søndre. Født omkring 1659. Død omkring 1708 i Findnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Gift Johanna Rynildsdatter. Født omkring 1660.
Død 1756 på Findnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Begravet 01.01.1757 i Tromsøysund (TR). 1
Ellen Hansdatter. Født omkring 1691.

Biografi - Biography

Født omkring 1659.
Levde 1696 på Findnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Død omkring 1708 i Findnes Søndre, Tromsøysund (TR).

    Hans var girt med Johanna, datter til Rynild Hemminsen på Sandnes. Jeg har ikke funnet hvor han kom fra.

    Manntallet 27.06.1666 viser for «Heldøens Tingsted»:


  "
Manntallet i 1664-66, 37.3 Prestenes manntall i 1666, Tromsø prosti, Tromsø prestegjeld, Tromsø sogn, folio 415.

«Gaarde:
    22. Finnenæs – 2 Pd.
Opsidere:
    Hans Jacobsen – 40 Aar – 2 Pd. f[isk].
Sønner:
    Peder Hendrichsen – 12 Aar.
Drenge:
    Ped. Jac: – 18 Aar.
    Hans Jac: – 18 Aar».

    «Genneral Jordebog Ofuer Tromsøe Fogderi» i 1667 viser for «Helgøe Tingsted»:
«Findnæs med Ribberbye – 1 W. [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker].
Hans Jacobsen.
    Landschyld: 1 W.
    Leeding: ½ W.
    Ostetiende: 12 Mark.
Føder:
    Kiør: 6.
    Smaller: 12.
    Heste: 1.
Lidet Brendefang och ellers ingenn Anden herlighed».

    Frem til 1723 skilles det ikke mellom Søndre og Nordre Findnes. Når Johanna Rynildsdatter – som første. gang var gift med Hans – dør i 1756, oppgis det at hun bor på «Søre Findnes». Det er derfor grunn til å tro at den andre brukeren, Bendt Olsen, bodde på den del av gården som senere ble Nordre Findnes.

    O. Rygh skriver om Findnes i «Norske Gaardnavne»:
    Gård nr. 73, 74. Finnes søndre og nordre. Findsnes med Riberbye i 1723.
«Om det 1723 anførte Riberbye kan jeg ingen Oplysning give; jfr. dog Helgø GN. 15.
1ste Led er formodentlig Folkenavnet Fin. Af at Finland, Finnes og Finvik ligger i en Række langs Sandsundet (mellem Kvaløen og Tromsøen), tør man vist ikke slutte til et gammelt Fjordnavn paa dette Sund af en Stamme Finn-; jfr. Lenviken GN. 44».

    Fogderegnskapene viser at Hans overtok halve skylden på Findnes fra omkring 1696.

  "
Fogderegnskap Senja og Tromsø fogderi, fogderegnskap 1694-96 - Helgøe tingsted - A Jordebok Troms 1694, bilde 182 og A Jordebok Troms 1696, bilde 319.

    «Findsnes med Riberbye» – «Vise Laugmand Lange tilhørende» – hadde i 1694 og 1696 en samlet skyld på 1 våg fisk.
    I 1696 hadde Hans overtatt halve skylda på 1 pund 12 mark. Sammen med Bendt Ollsen – som antagelig satt på Nordre Findnes –.betalte han 2 ort i skatt.

  "
Sør- og Nord-Finnes ligger på Kvaløya vest og nord for Tromsøya.

    Manntallet fra 1702 viser for Findnes med Riberbye.
    «Mandtal ofuer aldt det Mandskab Som I Tromsoe fougderie er og findissz Anno 1702.
....
    Endog findes Effter Skrefne Udj Helgøe Tingsted og Hører til Tromsøe Sogn og Menighed:
...»

  "
Manntallet i 1702, 19.2.2 Tromsø Fogderi, Helgøy Tingsted, Tromsø sogn, folio 175.

«Opsidernis eller Leylend: Stand og Vilkår:
    Slet tilstand. Dog Crediteret fra Bergen.
Gaardernis eller pladsernis Nafne:
    Findnes med Riberbye.
Opsidernis eller Leyl: Nafne – Deris Alder:
    Hans Anderß: – 43.
      Sønnernis Nafne – Deris Alder:
          Anders Hanß: – 5.
      Tieniste Karle og Drengis Nafne – Deris Alder:
          Erich Nielß: fød i Bergen – 19.
          Petter Olß: og fra Bergen – 12.
          Fostersøn Morten Christenß: – 4.
Opsidernes eller Leil: Nafne - Deris Alder::
    Bendt Olsen – 64.
      Sønnernis Nafne – Deris Alder:
          Søren Bentß: – 24.
          Suend Bentß: – 21.
          Hans Bentß: – 10.
      Drengis Nafne
          Fostersøn: Anders Sørenß: – 3.»

    Skifte etter Hans ble avholdt 12.10.1708. Den andre brukeren på Findnes, Bendt Olsen, og Olle Christophersen ble oppnevnt som formyndere for hans barn:

  "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 3, 1690-1713, folio 119a.

    «Anno 1708 d = 12 Octr: blef Sal: Hans Andersen fordum Boende paa Findnes udj Helgøe tingsted i Tromsøe Fogderij Beliggende, hans Effterladte Boe og Eyendeler Registerit og Vorderit, og det Effter Skifteforvalteren Asmus Rosenfeldts Ordre, til Bondelensmanden Niels Nielsen Lemming, samt Olle Christophersøn og Samuel Michels: Ved samme forRetning overværende Enchen Johanne Rønnelsdatter med dend Sal: Mandz Effterladte
- 5 Barn, hvis Nafne ere
    Anders Hansen,
    Ellen, Maren, Margrete, og Karen Hansdøttre.
Samme tid Er og Vorden anskrefne Boens Med Behefftede gield og fordring, hvor effter siden af forbem[el]dte Rosenfeldt, er skeet udleg til Enhver Creditorer for deris fordrende Kraf, og det øfrige, som igien beholdes Er af Boens Meedel Er Vorden Enchen og Barnene imellem deelt Effter Loven, og derpaa forfattet Laad-Zedeler, hvis beskafvenhed har sig saaledis som følger.
    Registering og Vordering
...»

  "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 3, 1690-1713, folio 120a.

    «Naar Nu forskrefne afgang og udleg fra Boens Summa, bliver extraherit, da befindis Boens beholden Meedel oplobbende dend Summa 20 Rdr 2 mark 13 sk., som kommer Enchen og Barnene til deeling.
    Hvor af først tilkommer Enlchen dend halfwe part, som er - 10 Rdr 1 ort 6½ ß.
    Og som Loven vil at dend eftterleferske skal Nyde af dend anden halfwe part lige med ... og En Broderlaad. Deelis da samme part un.. 8te ligge Søsterlaader, som da bliver til Arf paa hveer Søsterlaad, - 1 Dr 1 ort 10 2/3 ß, hver eftter da.., Keet(?) udtaag og Laadsedeler.
....»

  "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 3, 1690-1713, folio 120a.

    «Til Besluttning
    Skulde det hende at Enchen Sig igien skulle forandre, da Haver hun at fra Sig legge til samtlige Barnens dend Broderlaad som hende her forhen er Vorden tillagt. Og saasom forskrefne Arfvinger og Børn ere alle u=myndige, bør de da Effter Loven at have Verge, hvorfore hermed advaris og tilEigis saa som og tilBefalis
    Bentt Ollsen og Olle Christophersøn som Formyndere.
Til at antage samme Børns tilfalden Fæderne Arff effter Skiftebrefvis formeldning, under Vergemaal som de forsvarligen vil tilsvare Effter Loven, saa det udj fremtiden kand komme Barnene til Nytte, om de ej dertil vil tilsvare, og Nøyet deraf forkommis for førsømmelse skyld.
    At dette da saaledis som forskrefvit staar at vere pahserit, og forRettet det Testenis med Egen Haand og Zignete.
    Datum Ao Die ex Loco ut Supra» 2

 

 1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravelser med de afdødes Navne og Alder», folio 172.
 2. Manntallet i 1663-66, Prestenes Manntall: 36III.1 Tromsø Prestegjeld, folio 415. Landkommisjonens Jordebog fra 1667, Troms fogderie, Helgøe Tingsted, folio 12a.

  Fogderegnskap Senja og Tromsø fogderi, fogderegnskap 1694-96 - A Jordebok Troms 1694, - Helgøe tingsted, bilde 182 Fogderegnskap Senja og Tromsø fogderi, fogderegnskap 1694-96 - A Jordebok Troms 1696, Helgøe tingsted, bilde 319. Manntallet i 1702, 19.2.2 Tromsø Fogderi, Helgøy Tingsted, folio 175. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 3, 1690-1713, folio 119.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22