Birgitte Henningsdatter Blakar

Hustru.

>
ff
Guttorm Benediktsen. Født omkring 1385. Død omkring 1443. Væpner. Riksråd, Lensherre.
  mf
Haldor Sigurdsen Blakar. Født omkring 1380. Død omkring 1461.
 
f
Henning Guttormsen Blakar av Vaaben. Død etter 1475 på Blakar, Lom (OP). Væpner. Kongens ombudsmann.
m
??? Haldorsdatter.
Gift Lasse [Olavsen?] Blakar [Munk]. Født omkring 1443.
Henning Lassesen Blakar [Munk]. Død omkring 1560 på Blakar, Lom (OP).

Biografi - Biography

Hustru.

Levde 1519 på Blakar, Lom (OP).
    Birgitte var datter til Henning Guttormsen Blakar «av Vaaben» (død etter 1475) og
                                        en datter til Haldor Sigurdsen Blakar.

    Vigerust: Fra «Hustruer og jomfruer og deres gårder»:
  «Hustru Berette på Blakar i Mo sogn i Lom prestegjeld, Gudbrandsdalen, 1519 6/2, DN III nr. 1078.
    Enke etter Lass Munk Olavsson og mor til Henning Munk Lasson.»

    Lasse og Birgitte hadde følgende barn (minst):
Ca. 1519: Henning, gift med Aase Bjørnsdatter, døde ca. 1560.

    Birgitte levde som enke 06.02.1519. Da kjøpte hun gården Bustad i Skidaker av sin søstersønn Henning Stensen. Det fremgår av diplomet at Birgitte var gift med en «Larens» da sønnen Henning nevnes her en gang som «Heningh Larensson», 06.02.1519 på Blakerarv (DN III 1078):
  «Alle men them ssom thette breff hændher ffore ath komme kennes wii effthersscreffne Gulbrandh Jngebrectsson ppresther ppo Lom Olaaff Mykælsson och Lodhen Arnesson sworne lagrettes men ther ssammestadh ath wi warom ppa Blakerarff sswnnedaghen nesth effther sancte Agatthe dagh anno domini m. d. xviiii. hørde wi fforsscreffne men ath Heningh Stensson bødh ssyne modher ssøsther och badh ath hon skwlle køppe Bwstadh aff honom ein gordh saa eytter liggendes i Nordheredh ppo Lom. Swaredhe fforde hwstrw Beretthe hans modher søsther och Heningh Mwnk henness sson hwi biwdher dw ecke dynæ søstrvm fførsth. Swarede Heningh Stensson iegh giordhe och ssaa och the swarede megh saa ath megh giordes entheth behoff ath selie theth godz. nw wisthe ieg wel sielf hwadh migh giordes behoff ty bødh iegh mynæ modhersøsther hwstrw Beretthe och Heningh Mwnk och sagdæ wilie ecke i køppe Bwstadh ta seell ieg theth oskyllde manne huem theth køppæ will. Swaredhe hwstrw Beretthe och Heningh ffør dw skalth selie theth i fraa etthebolken ffør wilie wi løsse theth ffor peninge. hade the tha samstwndes handom samman ath Heningh Larensson skwllde geffwe Heningh Stensson ffioretige kørlagh i gode peninge ffor Bwstad som aarlægh gar wtaff iiij hwdher i lanskiil ffrelsth och hemholth ffor hwarium manne fraa Heningh Stensson och hanss erwingie och wndher Heningh Larensson och hans erwingie tiil ewerdeligo eigo fyre takedh første peninge och syste som i kawpp teyre kom som war i skaall vm xij lodh j søl(s)kedh vm v lodh ij kopper kanner vm xij kørlagh j vaxskall vm v kørlagh i mwllø vm iij kørlag j skedh vm iiij lodh och j hesth i aawergoffwe. ttiil yttermere bewissning och sanningh henge wi waar insigel nedhen ffor thette breff screffwet dag och aar som fore segher.»
Sammendrag:
Tre Mænd kundgjöre, at Hening Steinssön tilböd sin Modersöster Hustru Birgitte og Hening Laurentssön Munk at kjöbe Gaarden Bustad i Nordhered, som de og gjorde, for at den ei skulde komme fra Ætten.     Birgitte var i følge Finne-Grønn gift med «en Lasse Henningsen og sannsynligvis av Elgjarn-ætten». Dette er ikke korrekt!
    Norsk Slektshistorisk tidsskrift bd. I - Finne-Grønn: Munk'erne av Gudbrandsdalen. s. 8:
  «Lasse Henningsen Munk eiet og bodde på Blaker i Lom 1480 og øket sin æts jordegods. Saaledes kjøpte han 21/9 1495 Elgjarnættens hovedsæte, gaarden Valberg i Vaage, av Erland Trondssøn, og da denne eiendom igjen blev fravundet hans søn Henning av Elgjarn'mændene Erik og Jon Trondssøner, som efter odelssøksmaal ved Herredagsdom av 23/6 1558 blev tilkjendt at indløse Valbjørg, vil det være klart at Lasses hustru Birgitte, maa ha været av Elgjarn'ætten, thi ellers vilde ikke Elgjarn'mændene efter 62 aars forløp ha kunnet gjøre sin odelsret gjældende. Birgitte, hvis prædikat "hustru" betegner hendes adelige byrd, levet som enke 6/2 1519, paa hvilken dag hun kjøpte gaarden Bustad i Skiaaker av sin søstersønn Henning Stenssøn. Da Henning siger at han solgte gaarden til hende for at den ikke skulde gaa ut av ætten, kan det vistnok ansees temmelig sikkert at han ikke bare har været en søstersøn av hustru Birgitte, men også en brorsøn av Lasse Munk, hvad hans fornavn jo også peker hen til.» 1

 

  1. S. H. Finne-Grønn: «Munk'erne av Gudbrandsdalen», N.S.T., hefte 1 (1927), side 8. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind I (1953), side 51. Geirr I. Leistad: «Nesøya og Nesøygodsets eiere i middelalderen og tidlig nytid», Asker og Bærum Historielag, skrift nr. 37 (1997), side 318-19.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30