Anfinn [Anfinnson] Soop

>
ff
Anders Anfinnson Soop. Født omkring 1450. Død før 1511.
fm
Synnøve Thorgilsdatter.
   
f
Anfinn [Andersson] Soop.
 
Gift .
Anders Anfinnson Soop. Lensmann.
Zacharias Anfinnson Soop. Død før 1579.
Gjertrud Anfinnsdatter Soop. Født omkring 1540.
Død 02.11.1579 i Borgund (MR).
Synnøve Anfinnsdatter Soop. Død før 1617.
Thyri Anfinnsdatter Soop. Født før 1550.
Død omkring 1628.

Levde 1500.
Levde 1522 på Undredal, Aurland (SF).
Levde 1540.
    «Andfind paa Sop» bodde i Aurland sogn og var en av de største skatteyterne i Sogn. I 1522 betalte han hele 34 lod sølv i skatt, motsvarende vel 2 mark kölnsk (NRJ III, side 402). I samme manntall nevnes også en «Andffindt paa Vnderdall», som imidlertid kun betalte 4 lod sølv i skatt.

    Anfinn hadde følgende barn (minst):
Anders, overtok Undredal.
Zacharias, død omkring 1577.
Ca. 1540: Gjertrud, gift med Oluff Nilsson, død i Borgund på Sunnmøre 02.11.1579.
Synnøve, gift med Christopher Sigurdson [Holck], død før 1617.
Før 1550: Thyri, «Hustru», død i 1628.

    I sin første artikkel om Soop-slekten skriver Henning Sollied at den sistnevnte Anfinn må ha vært ganske ung i 1522 - neppe født lenge før år 1500 - og at man må kunne anta at de to Anfinn'er i 1522 har vært far og sønn.
    I et supplement til denne artikkelen viser han til to diplomer datert 26.11.1510 på Ål prestegård i Hallingdal (DN VI 653) og 22.02.1511 i Oslo (DN VI 654) hvor det fremgår at «Sønniwæ som Anders Sop haffde till hwsbonde boendes j Sogn» hadde kommet overens med Gudrun Bjørnsdatter om en «gaard som hæther Gwdbrandzgaard liggendes j Hallingedall j Aall sokn» og at Synnøve hadde sittet med denne gården «sedan Anders Anffin son døøde».
    Han skriver:
    «Anders Anfinnssøn Soop, som altsaa døde en tid før 1510, og hustru Synnøve Torgilsdatter, som levet endnu 1511, maa uten tvil være forældre til Anfinn (Anderssøn) Soop paa Underdal 1522¹ og dennes barn igjen er saa Anders Anfinnssøn Soop paa Underdal 1563 og hans søskende.
¹ Anfinn Soop og Anfinn paa Underdal, som nævnes i N. R. J. III, synes at være én og samme mand, ikke far og søn som i nærvær. tidsskrift I s. 202 antat.».

    Jeg anser imidlertid ikke at ovennevnte argumentasjon sannsynliggjør at «Andfind Sop» og «Andffindt paa Vnderdal» i 1522 er én og samme person. Rimeligvis er det nok en generasjon mellom far til «Anders Soop paa Underdal» i 1563 og den «Anders Anfinnson Sop» som døde før 1511. Jeg tror derfor fortsatt at «Anfinn Soop» og «Anfinn paa Underdal» er far og sønn!

    "
Soop-slekten. Fra Henning Sollieds artikkel: «Gamle ætter i Sogn».

    I manntallet opptrer også en Laurits på Undredal. Han var den rikeste bonden i Sogn med hele 15 mark penger og 48 lod sølv i skatt. Han var lignet etter en formue på 630 mark, som tilsvarte verdien av omkring 200 kyr. Vi kjenner ikke noe til hans fars- eller morsslekt, men sannsynligvis er det slektskap med Soop-ætten. Nok en Laurits er oppført som bosatt i Undredal, men denne ga bare beskjedne 1 lod sølv i skatt.

    Fra «Regnskabsbog over Tiendepenge-Skatten for Bergenhus Len 1522»:
«Wlland skibree
....
Jtem xxxiiii lot sølff Andfind paa Sop ssztm
....
Jtem iiii lot sølff Andffindt paa Vnderdall ssztm
....
Jtem xv mare penninge Laffritz paa Vnderdall ssztm
Jtem j lot sølff Laffritz jbidem
....»
(Norske Regnskaber og Jordeböger fra det 16de Aarhundrede,
Tredje Binds Andet Hefte, side 402-3 og 405). 1

 

  1. Henning Sollied: Gamle ætter i Sogn, NST Bind I (1928), side 202, 213. Henning Sollied: Gamle ætter i Sogn - Et supplement, NST Bind II (1930), side 167.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11