Anfinn [Anfinnson] Soop

ff
Anders Anfinnson Soop. Født omkring 1450. Død før 1511.
fm
Synnøve Thorgilsdatter.
   
f
Anfinn [Andersson] Soop.
 
Gift .
Anders Anfinnson Soop. Lensmann.
Zacharias Anfinnson Soop. Død før 1579.
Gjertrud Anfinnsdatter Soop. Født omkring 1540.
Død 02.11.1579 i Borgund (MR).
Synnøve Anfinnsdatter Soop. Død før 1617.
Thyri Anfinnsdatter Soop. Født før 1550.
Død omkring 1628.

Biografi - Biography

Levde 1500.
Levde 1522 på Undredal, Aurland (SF).
Levde 1540.

    «Andfind paa Sop» bodde i Aurland sogn og var en av de største skatteyterne i Sogn. I 1522 betalte han hele 34 lod sølv i skatt, motsvarende vel 2 mark kölnsk (NRJ III, side 402). I samme manntall nevnes også en «Andffindt paa Vnderdall», som imidlertid kun betalte 4 lod sølv i skatt.

    Anfinn hadde følgende barn (minst):
Anders, overtok Undredal.
Zacharias, død omkring 1577.
Ca. 1540: Gjertrud, gift med Oluff Nilsson, død i Borgund på Sunnmøre 02.11.1579.
Synnøve, gift med Christopher Sigurdson [Holck], død før 1617.
Før 1550: Thyri, «Hustru», død i 1628.

    I sin første artikkel om Soop-slekten skriver Henning Sollied at den sistnevnte Anfinn må ha vært ganske ung i 1522 - neppe født lenge før år 1500 - og at man må kunne anta at de to Anfinn'er i 1522 har vært far og sønn.
    I et supplement til denne artikkelen viser han til to diplomer datert 26.11.1510 på Ål prestegård i Hallingdal (DN VI 653) og 22.02.1511 i Oslo (DN VI 654) hvor det fremgår at «Sønniwæ som Anders Sop haffde till hwsbonde boendes j Sogn» hadde kommet overens med Gudrun Bjørnsdatter om en «gaard som hæther Gwdbrandzgaard liggendes j Hallingedall j Aall sokn» og at Synnøve hadde sittet med denne gården «sedan Anders Anffin son døøde».
    Han skriver:
    «Anders Anfinnssøn Soop, som altsaa døde en tid før 1510, og hustru Synnøve Torgilsdatter, som levet endnu 1511, maa uten tvil være forældre til Anfinn (Anderssøn) Soop paa Underdal 1522¹ og dennes barn igjen er saa Anders Anfinnssøn Soop paa Underdal 1563 og hans søskende.
¹ Anfinn Soop og Anfinn paa Underdal, som nævnes i N. R. J. III, synes at være én og samme mand, ikke far og søn som i nærvær. tidsskrift I s. 202 antat.».

    Jeg anser imidlertid ikke at ovennevnte argumentasjon sannsynliggjør at «Andfind Sop» og «Andffindt paa Vnderdal» i 1522 er én og samme person. Rimeligvis er det nok en generasjon mellom far til «Anders Soop paa Underdal» i 1563 og den «Anders Anfinnson Sop» som døde før 1511. Jeg tror derfor fortsatt at «Anfinn Soop» og «Anfinn paa Underdal» er far og sønn!

    "
Soop-slekten. Fra Henning Sollieds artikkel: «Gamle ætter i Sogn».

    I manntallet opptrer også en Laurits på Undredal. Han var den rikeste bonden i Sogn med hele 15 mark penger og 48 lod sølv i skatt. Han var lignet etter en formue på 630 mark, som tilsvarte verdien av omkring 200 kyr. Vi kjenner ikke noe til hans fars- eller morsslekt, men sannsynligvis er det slektskap med Soop-ætten. Nok en Laurits er oppført som bosatt i Undredal, men denne ga bare beskjedne 1 lod sølv i skatt.

    Fra «Regnskabsbog over Tiendepenge-Skatten for Bergenhus Len 1522»:
«Wlland skibree
....
Jtem xxxiiii lot sølff Andfind paa Sop ssztm
....
Jtem iiii lot sølff Andffindt paa Vnderdall ssztm
....
Jtem xv mare penninge Laffritz paa Vnderdall ssztm
Jtem j lot sølff Laffritz jbidem
....»
(Norske Regnskaber og Jordeböger fra det 16de Aarhundrede,
Tredje Binds Andet Hefte, side 402-3 og 405). 1

 

  1. Henning Sollied: Gamle ætter i Sogn, NST Bind I (1928), side 202, 213. Henning Sollied: Gamle ætter i Sogn - Et supplement, NST Bind II (1930), side 167.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22