Anders Anfinnson Soop

Lensmann.

>
ff
Anfinn [Andersson] Soop.
     
f
Anfinn [Anfinnson] Soop.
 

Biografi - Biography

Lensmann.

Levde 1540.
Levde fra 1556 til 1563 på Undredal, Aurland (SF).
    «Anders i Onredall» var «kon. Matt. Lensmand» i 1556 da han nevnes i et diplom datert Aurland 29.09.1556 (DN XXI 1049):
    «Wj effterschreffne Einer Anbiørnsson Lauritz Ellindszon Magnus Anfinszon Oleff Jngelbritzon, Amund Anbiønsszon Eileff Ericszon suaarne Lagrettis mend vdi Wlland i Sogn och Anders i Onredall kon. Matt. Lensmand ther sammestedz kennis oc giøre vitterligt med thette vort opne Breff. At S. Michels dag¹ kom paa wort Skipreideting thenne breffuisere Jon Juarsszon och atspurde oss oc mangen mand huad oss wittherligt war om den Gaard Wedem som Jørgen Schriffuers foged tog Wtann lag och dom ifraa hans farbroder kaare Arneszon. Ther til suarede wj som wj ey annat sannare for Gud wiste oc mintis det well At Arne paa Wedem aatte thuo sønner den ene hed kaare den annen Juar, och døde saa Arne, och kaare hans Son waar xx aar gammell och Juar thry aar gammmell: Tog saa kaare Arffuen vnder seg och bleff sin broders Vmbodsmand oc sad vtj heimelid, Och bleff sa[a] samme forde kaare Juarszon² rasendis och wild, løb bygde imellom som ein galen mand, actede qwercken hwss heller heimelit och ey helder kross eller kyrcke. Oc therfore tok fugeten hemelit op, wtan lag och dom, Saa well den dell som hans broder aatte som hans eiget. Och er thet oss och wittherligt ffor Gud At samme Wedem er hans rette hollder gotz och Odall som allis forde Arnis forfædre samme Gaard, qwer effter annen fult haffue och aldrig i wterffdt kom. Och war Juar Arnneson oppfødder i hardanger hoss sin Møderne Slecht Och fich aldrig noget aff sin faders arff vdj sine dage. At oss dette wittherligt [e]r och saa wtj Sandheit til ganget som forscreffuit staar Trycke wj forscreffne mend vore indsegler nedan for thette wort opnne breff som giffuit och screffuit er vtj W[r]lland i Sogn Michels messo dag Aa[r] effter Guds byrd M d l vj».
¹ S. Michels dag tilf. ovenfor linjen.
² Feil for Arneszon. tilbake
Kilde: Original på papir i Riksarkivet (Localia, Hovland). 5 påtrykte segl og 1 bumerke.
Sammendrag:
6 svorne lagrettemenn i Aurland i Sogn og Anders i Undredal, kongens lensmann sammesteds, kunngjør at Jon Ivarsson på skipredetinget fikk deres vitnemål om at Jørgen (Hansson) Skrivers foged uten lov og dom hadde tatt hans rette odel, garden Veim, fra hans farbror Kåre Arnesson og hans far Ivar Arnesson. Dette hadde skjedd den tid Ivar var mindreårig og Kåre, som var Ivars ombudsmann, var gått fra forstanden.     «Anders Soop paa Underdal» oppføres i skattemanntallet i 1563 blandt jordeiende bønder, og skatter da av 7 løp smør, 6 huder og 1 bukkeskind, motsvarende 10¼ løp smør.

    «Anders Underdal» som ofte nevnes fra 1603, var antagelig hans sønn. Han oppgis i 1617 å eie følgende gods:
    «Underdal 6 meler k.
    Beum 1 løp s. 2 m. k. ½ hud
    Otternes 18 meler smør
    Houglum 1 pund smør
    Brekke ½ pund smør
    Skoren ½ p. s.
    Houglum ½ l. s.
    Laugen 1½ mele k.
    Berrekvam 6 meler smør»
tilsammen 3½ løp 3 merker smør.

    I 1621 oppgis at de 3 sistnevnte gårdene tilhører Anders Underdals «værmoder».

    I koppskattemanntallet i 1645 nevnes Anders med hustru Berete Tordsdatter.

    Til slekten hører sikkert også den Anfinn Aase, hvis hustru Maritte døde i 1629. De hadde barna Tyri, Knut, Torgier og Anna (født 1627). Kilde: Register over barnepengene i Ytre Sogn 1645, lensregnskapene. 1

 

  1. Henning Sollied: Gamle ætter i Sogn, NST Bind I (1928), side 202-203, 213.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11