Peder Østensen [Bratt]
-1555?

ff
Guttorm Endridsen Bjølstad [Bratt]. Født omkring 1435. Død omkring 1530.
fm
Cecilie Pedersdatter Skidaker.
mf
Thord Thorgundsen.
mm
Birgitte [Berta] Kjettelsdatter til Tierne.
f
Østen Guttormsen Bjølstad [Bratt]. Født omkring 1475 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP). Død omkring 1545 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP). Lagrettsmann.
m
Tora Thordsdatter Tjerne. Født omkring 1485 på Tjerne, Ringsaker, Ringsaker (HE). Død omkring 1525 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP).

Peder Østensen [Bratt]. Død omkring 1555 på Heringstad, Heidal, Sel (OP).

    Peder var trolig sønn til Østen Guttormsen [Bratt] (~1475 - 1545) i hans 1. ekteskap med Tora Thordsdater (~1485 - 1525) fra Tjerna.

    Tore H Vigerust har uttrykt tvil om Peders eksistens, men utdrag fra «Nils Stubs opptegnelser» nedenfor indikerer vel motsatsen?

    Digitalarkivets forum - [#21085] Tjerne-ætten
    Tore H Vigerust - 24.06.2004:
  «I det forrige innlegget vises det til en person ved navn Peder Øysteinsson gift med Marthe Torsteinsdotter. Jeg har stilt et spørsmål om hans eksistens i en annen tråd: LenkeHar denne Per Ø. eller Per Bratt eksistert ? - og har det eksistert en Lars Persson Bratt ?

    Peder ble gift omkring 1550 med Marit Torsteinsdatter som fortsatt levde i 1572.

    De hadde antagelig flere barn, men man kjenner bare en, Laurits, så de øvrige hadde antagelig ikke etterslekt.»

    Han døde antagelig omkring 1555, for i 1557 står hans ettermann i ekteskapet, Knud Halvorsen Bagge, blandt de som betalte tiende på Fron.

    Man kan fastslå at Knut Bagge levde på Heringstad, men da det var Brattgods – en av sønnene til Tora Østensdatter hadde gården senere – har trolig også Peder hatt gården.

    Knud betalte også tiendeost av Vågå sammen med herr Oluf. Knud Bagge var nok kirkeverge i Fron i 1560 også, for da betalte han og Ola Listad tiende. Dette er ikke noe bevis for at Knud da allerede var gift med Peders enke, for han kom til Gudbrandsdalen i offentlig ombud.

    De ble i alle fall gift før 1572, for da lå Knud i tvist med Eirik Trondsen om åsetet på Bjølstad på sine «stifbørns vegne». Ved kjennelse av lagmann Nils Stub 16.06.1572 ble det avgjort at partene skulle møtes igjen på Eidsvoll årsdagen etter med de bevis de på begge sider hadde om Bjølstad og arveretten.

    Utdrag fra Nils Stubs opptegnelser:
  1. 16.06.1572:
    «Anno 1572 Sancte Botolffs affthenn paa Edzuald Lagtinngh: [p. 33].»
    «Skall the pendinge betallis som Peder Bratt haffde lontt oc Erich Brattis søster wiige tiill forne gardtt Arne gard som Erich Bratt hadde vtsett.
    Schall Knud Bagge och Erich Biølstad møde her paa Etzuald thenne same aars dag till widre proff och beuisning the haffue paa baade sider om Biølstad och hues arff.»
  2. 24.01.1573:
    «Tridie sogne fore [p. 53].»
    «Tore Østensdotther paa Bølstadt och Cissel hindis søster, skall vige till Arnegard, Och betale theris broderbarn igen hues pendinge som Per Bratt theris fader [dvs. deres bror Peder] vdlagde att løse samme gard mett, och beuisis att hans egne frelse pendinge ther fore var vdlagt, Knudt Bagge stodt i rette paa sin steffbarns vegne.»
  3. 25.06.1575:
    «Første syckne epther» [p. 197]».
    «Knudt Bagge Niels Gulsuold och Erich Biørnsen skulle møde paa Biø(r(nstadt, løffuerdagen for Sanctj Mi(c)hils dag (24 Septbr.) om en gard the sagde at Knudt ville trenge them till att bytte aff,»

    Skiftet etter Knud Bagge ble trolig foretatt omkring 1599.

    Peder hadde sønnen Lauritz, som tok tilbake bruken av By på Veldre med åseterett. Denne Lauritz sitter i 1615 med 3 huder i Herringstad i Heidal og 3 huder i Vik i Kvam og i 1624 med 4 huder i Herringstad. Dette må være Peders part i Brattgodset.

    Marit ble gift tredje gang med Abraham Nilsen Stub. 1

 

  1. H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 18 (p. 33), side 26 (p. 53) og side 106 (p. 197). Per Berg: «Kvar vart det av Brattgodset?», NST XI, hefte 4 (1948), side 331-332. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II, side 106-108. Jan Eilert Jaatun: «Eystein Guttormsen Bratts ekteskap» i «Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog» 1985 og i Vest-Oppland Slektshistorielags Tidsskrift, 1989-1. side 37-40). Jakob Skjedvoll: «Den eldre Bjølstadslekta. Ei oversikt med utgangspunkt i tidlegare arbeid om emnet», Gudbrand 3/2008, side 120-132,

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29