Tora Thordsdatter Tjerne
1485?-1525?

>
       
f
Thord Thorgundsen.
m
Birgitte [Berta] Kjettelsdatter til Tierne.

Tora Thordsdatter Tjerne. Født omkring 1485 på Tjerne, Ringsaker, Ringsaker (HE). Død omkring 1525 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP).
Gift omkring 1505 Østen Guttormsen Bjølstad [Bratt]. Lagrettsmann.
Født omkring 1475 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP).
Død omkring 1545 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP).
Tord Østensen [Bratt]. Fogde.
Død 1560 i Bergen (HO).
Begravet 27.08.1560 i Bergen (HO).
Peder Østensen [Bratt]. Død omkring 1555 på Heringstad, Heidal, Sel (OP).
Aase Østensdatter [Bratt]. Død før 1570.

Biografi - Biography

Født omkring 1485 på Tjerne, Ringsaker, Ringsaker (HE).
Død omkring 1525 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP).

    Toras foreldre var Thord fra Viken [Båhuslen] og Birgitte [Berta] fra Tjerne, hennes slekt eide Tjerne og Ingeberg.

    "
«Slekts»-gårder i Ringaker: Tjerne

    Tora og Østen hadde følgende barn – om da ikke noen av disse tilhører et tidligere eller senere ekteskap. Det er ikke kjent når de ble født, så følgende rekkefølge er tilfeldig:

Tord, gift med Barbara Trondsdatter Tynnøl, var Erik Rosenkrantz's fogde i Sogn,
        døde 27.08.1560 i Bergen.
Peder, gift ca. 1550 med Marit Torsteinsdatter, ingen barn, døde ca. 1555 på Hæringstad, Heidal.
Aase, enke på Tynnøl 1557/58, gift med Trond Eindridsen Tynnøl,
                                                                   far til Eirik Trondsen på Bjølstad.

    Toras bror, Kjell Tordsen, eide Dyne i Båhuslen samt Ingeberg og Tjerne på Ringsaker.

    Fra Jakob Skjedvoll: «Den eldre Bjølstadslekta»:
  «Tora Tordsdotter frå Tjerne er ikke nemnt i samtidige kjelder. Kjelda for at ho var gift med Eystein Guttormsson Bratt må vera eit handskrift av Ole Bang frå 1700-talet. Ole Bang byggjer høgst truleg på eldre forelegg, men kvaliteten på desse er ikkje kjende og det er heller ikkje kjent kor lenge desse opplysningane har vore overførde som munnlege opplysningar før dei var nedskrivne. Det kan vera grunn til å minne om at folkeminne eller familietradisjonar ikkje blir rettare av å bli nedskrivne og det kan vera grunn til å vera noko kritisk til familietradisjonar om slektskap for generasjoner som ligg noko unna i tid, særleg når det blir påstått "gjæve" slektssamband. Her ser likevel dei opplysningana som er moglege å kontrollere ellers ut til å vera rette. Det er ikkje identifisert noko jordegods som må skrive seg frå Tora Tordsdotter i det seinare Brattgodset, men kjeldegrunnlaget er så tunt at det ikkje kan leggjast noko vekt på det. Det er derfor truleg rett at Eystein Guttormsson Bratt var gift med Tora Tordsdotter. Levetida hennar er ikkje kjend. Broren Kjell Tordsson var nemnt som væpner i 1523 (DN VII 584), han var sysselmann i Sør-Østerdalen i 1525 (DN XII 359) og fall ved Elvsborg eller Karlsborg i 1532 (DN IX 693). Han må ut frå det helst ha vore fødd i 1480.åra. Tora kan ha vore fødd bode før og etter Kjell. Ho må truleg vara død i alle fall før 1532, ettersom vi ikkkje finn att noko av godset til broren Kjell Tordsson hjå Brattslekta seinare, sjå drøfting av dette hjå Jan Eilert Jaatun som eg i hovudsak sluttar meg til. Dersom Ivar, Imbrikt og Tore var barn av ei kone Eystein hadde etter at Tora Tordsdotter var død, må Tora helst vera avliden noko før 1530, kanskje nokså mange år før.» 1

 

  1. Gerhard Schøning: «Reise gjennem Gudbrandsdalen 1775», utgitt av G. F. Gunnersen på Hamar i 1926, side 108-110. Henning Sollied: Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen og Hedemarken, NST 6 1937-38, side 58. Per Berg: «Kvar vart det av Brattgodset?», N.S.T. XI, hefte 4 (1948), side 330-331. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II (1968), side 47-48. 54-56, 86 Jan Eilert Jaatun: «Eystein Guttormsen Bratts ekteskap» i «Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog» 1985 og i Vest-Oppland Slektshistorielags Tidsskrift, 1989-1. side 37-40). Tore H. Vigerust: «Adelsnytt», Genealogen nr. 1 1999, side 44, 46. Jakob Skjedvoll: «Den eldre Bjølstadslekta. Ei oversikt med utgangspunkt i tidlegare arbeid om emnet», Gudbrand 3/2008, side 120-132,

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30