Tord Østensen [Bratt]
-1560
Fogde.

>
ff
Guttorm Endridsen Bjølstad [Bratt]. Født omkring 1435. Død omkring 1530.
fm
Cecilie Pedersdatter Skidaker.
mf
Thord Thorgundsen.
mm
Birgitte [Berta] Kjettelsdatter til Tierne.
f
Østen Guttormsen Bjølstad [Bratt]. Født omkring 1475 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP). Død omkring 1545 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP). Lagrettsmann.
m
Tora Thordsdatter Tjerne. Født omkring 1485 på Tjerne, Ringsaker, Ringsaker (HE). Død omkring 1525 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP).

Tord Østensen [Bratt]. Død 1560 i Bergen (HO). Fogde.

Biografi - Biography

Fogde.
Død 1560 i Bergen (HO).
Begravet 27.08.1560 i Bergen (HO).

    Tord var trolig sønn til Østen Guttormsen [Bratt] (~1475 - 1545) i hans 1. ekteskap med Tora Thordsdater (~1485 - 1525) fra Tjerna.

    Han var Eirik Rosenkrantz' fogd på Vestlandet og han bodde og døde i Bergen.

    24.03.1552 ga Eirik Otteson Rosenkrantz på Valsø «sin foged Thord Bratt» kvittering for rett regnskap av Bergens gård og gods nordenfjells for årene 1550 og 1551. Diplomet er på Bjølstad (DN III 1171).
  «Jeg Eriik Roszennkrannts, Ottessønn, kennis, oc giiør for alle wiiterligt met thette mitt obnne breff, att tanne breffuiser, Tordt Bratt, min fogiit i Bergenn, haffuir nu giort mig godt redde oc regennskab, for huesz hanndt haffuir wpborrit oc wdgiffuit aff Bergenn gord oc gots Nordennfieldts, for thiisze two forlednne aar, først thet aar ther skriffuis epther gudts biirdt, twszinnde femhundrit, halfftridiesinde tiuge, oc siidenn for thet aar ther manndt skreff, twsinnde, femhundrit, halfftridiesinde tiuge oc ett. Tesligist haffuir hanndt oc giortt mig godt regennskab for huesz hanndt tilffornne paa mine wegnne, haffuir wpborrit oc wdgiffuit, allt klart tiill thenne dag saa at forskreffnne Tord [Bratt er] mig inthet skiltiig paa hanns regennskab. Thii giffuir ieg forskreffne Tordt Bratt, oc hanns [arffu]inge, quit frij ledug oc lødts for mig oc alle mine arffuinge, for all itthermerre krauff tiltall [eller] paamaning: for thenn forskreffnne regennskab. Tiill ittermere wiszenn, att szaa er i sann[ing], haffuir ieg ladit henngdt mit signnet nedenn for thette mit opnne breff skreffuit paa Walsziøe wor frue affthenn i faste, anno domini twszinnde: femhundrit: halfftridiesindtiuge oc tuo.
Eriik Roszen[krannts].»
Sammendrag: Erik Ottessön Rosenkrands kvitterer sin Foged Thord Bratt for rigtigt Regnskab af Bergens Gaard og Gods Nordenfjelds for Aarene 1550 og 1551.     Den gamle kista med jernsmide på Bjølstad skal han ha benyttet på sine ferder til Bergen som fut for befalingsmannen.

    Han ble gift ca. 1530-40 med Barbara Trondsdatter Tynnøl fra Lesja, men ekteskapet var barnløst.

    Hans bror Eirik stemte Barbara i 1563 fordi hun av hans mor hadde lånt med seg et sølvkors på 26 lodd og 16 store brudepenger til «å reide seg brur med», og dette hadde hun ikke levert tilbake. Tord hadde skiftet farsarven mellom sine søsken etter at faren døde, og disse tingene var blandt det som tilfalt Eirik. Selv hadde han vært borte da skiftet ble foretatt. Barbara svarte at Tord hadde gitt henne en gård for penger som hun hadde brukt til å betale noe av hans gjeld med, men gårdens navn husket hun ikke, og det var derfor hun hadde beholdt sølvet. Eirik fremholdt at han ikke hadde fått så mye som en penning etter broren, og derfor ikke hadde plikt til å svare hverken for de gaver broren hadde gitt, eller for hans gjeld. Barbara ga da fra seg sølvet.

    Det er antagelig riktig at det ikke var noen arv etter Tord Bratt. I en sak som er fremme for Herredagen i Bergen 09.06.1599 blir det sagt at Tord Bratt hadde vært Eirik Rosenkrantz skyldig i et regnskap, så Rosenkrantz slo under seg alle Tord Bratts eiendommer. Tord Eiriksen Bjølstad sier i 1584, da han vil løse inn noe av dette jordegodset, at hans morbror, Tord Bratt, hadde sett seg ut mer gods enn han eide. 1

 

  1. Per Berg: «Kvar vart det av Brattgodset?», NST XI, hefte 4 (1948), side 330-331. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II, side 102-103. Jan Eilert Jaatun: «Eystein Guttormsen Bratts ekteskap» i «Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog» 1985 og i Vest-Oppland Slektshistorielags Tidsskrift, 1989-1. side 37-40). Jakob Skjedvoll: «Den eldre Bjølstadslekta. Ei oversikt med utgangspunkt i tidlegare arbeid om emnet», Gudbrand 3/2008, side 120-132,

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30