Trond Erichsen Bjølstad/Valbjør
1550?-1638?

>
ff
Trond Eindridsen[?] Tynnøl. Død etter 1533 på Tynnøl, Lesja (OP).
  mf
Østen Guttormsen Bjølstad [Bratt]. Født omkring 1475 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP). Død omkring 1545 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP). Lagrettsmann.
mm
??? Engebretsdatter(?) Holsaker?.
f
Erich Trondsen Tynnøl/Bjølstad. Født omkring 1510. Død omkring 1595 i Heidal, Sel (OP).
m
Tora Østensdatter [Bratt]. Død før 1595 i Heidal, Sel (OP).

Trond Erichsen Bjølstad/Valbjør. Født omkring 1550 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP). Død omkring 1638 på Valbjør, Vågå (OP).
Gift omkring 1580 Eline Michelsdatter [Munk]. Født omkring 1560 på Blakar, Lom (OP).
Død etter 1620 på Valbjør, Vågå (OP).
Peder Trondsen Valbjør. Født omkring 1580.

Biografi - Biography

Født omkring 1550 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP).
Død omkring 1638 på Valbjør, Vågå (OP).

Levde 1610 på Valbjør, Vågå (OP).
    Trond var sønn til Erich Trondsen Tynnøl (~1510 - ~1595) og
                                    Tora Østensdatter [Bratt] (~1510 - <1606).
    Hans farfar var Trond Eindridsen[?] Tynnøl (<1490 - >1533) og
    hans morforeldre var Østen Guttormsen [Bratt] (~1475 - ~1545) og
                                        Tora Tordsdatter Tjerne (~1485 - ~1525).

    E. A. Thomle har i en artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind II. s. 99 o. fr. gitt følgende opplysninger på grunnlag av dokument som finnes på Bjølstad:
    «Den næstældste søn [til Erich Trondsen Tynnøl og Tore Østensdatter Bratt] Trond Eriksen fik 4 huder i Valbjørg i Vaage, 1 hud i Hellen sammesteds og 1 hud i Sem i Biri.»

    "
Avtegnet i Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

    29.05.1610 var «Thrunnd Valdbierig» blant de tolv bøndene i Vågå som forseglet fullmakten til representantene ved prins Christians hylling. Hans initialer var «T E».

    Landskatten til Martini i 1610 viser:


    "
Landskatt Martini 1610. 6 Gudbrandsdalen fogderi, Vågå sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 26, legg 5, litra 1, bilde 236).

            «Waaghe sogenn
             Oudals Bønder»
    «Thrund Walberrig haffuer till Jndkumst
Jordeguodzs wdj Walberig – 4 huder
Wdj Heldeng paa Waaghe – 1 Hud
Wdj Semb paa Byhri – 1 Hud
Wdj Blacker paa Lumb – 1 Hud
            Er – 7 huder.
Der aff giffued Kongl: Maitz: thend fierde part, som er
        Penninge – 2½ daler ½ ort.»

    Han føres også i skattemanntallene for 1612, 1618, 1620 og 1622.

    Register og manntall på alle odelsbønder i Gudbrandsdalens fogderi, 17.02.1615.
    Denne serien av jordebøker er utarbeidet etter ordre i Krigsordinansen 1614. Hovedformålet med denne jordebokserien var å kartlegge hvem som var odelsbønder, med sikte på å velge blant dem til den nyopprettede ståede norske hæren. Dernest skulle det kartlegges det odelsgods disse odelsbøndene eide og hvilket krongods de i tillegg brukte utenom odelsgodset, og Kronens inntekter av dette krongodset. Jordebøkene skulle ikke inneholde alt odelsgods, men kun odelsgodset som var eid av en odelsbonde.

    "
Gudbrandsdalen fogderi 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 351 A, litra G), side 172.

            «Guldbrandtzdalls Fogderij.
Lit: G. – r. 166.
    Register och Mandtall paa alle Odelsbönderne, som wdj fornefnte Guldbrandzdalls fougderie, med samptt deris Odells godz, Wdj huilke gaarder dett findis att werre beligendes, som effter Kongelig Mayestets war Allernaadigste Heris Strenge och Aluarlige befalling, paa ditt fligtigste er Opschrefuen och Ahntegnidtt, med huis widere Höigbetroede Kongelig Maytestets och Norgis Cronne derhosß fölgendes ehr, werre sigh Landschyld foring wisöre och leding som Aarligenn deraff wdgiues, vdj lige maade hoß Odells böndernis Naffne findis anteignedt.
    Beregnid Wdj bönndernis Odell 12 kalschind paa 1 hud eller Ett hudelaug.»
    «Woge Sogenn».
«Thrund Walberig,
  ½ daller foring,
  4 schind visöre,
  8 alb. leding.
Bonden er eigende i
  Valberig 4 huder,
  vdj Helden 1 hud,
  vdj Ouden i Romsdallen 1 hud och
  vdj Siemb paa Byre 1 hud.»

    Videre fra E. A. Thomles artikkel:
    «I 1620 eide han foruten Valbjørg 1 hud i Hellen i Vaage, 1 hud i Lene i Fron, 3 huder i Melby i Romedal paa Hedemarken og 2 huder i Gaustad, tilsammen 11 huder.
    Han døde paa Valbjørg i 1638, men skifte efter ham holdtes der 1620 (på Valbjørg) i hans levende live, da sønnen Peder (Per) Trondsen fik 3½ hud i Valbjørg, sønnen Erik 1 hud i Sem på Biri, 2½ hud i Melby i Romedal, døtrene Inger og Gunhild tils. 1 hud i Hellen i Vaage, 2 huder i Gaustad i Romedal og 3 skind i Heggerud paa Fron. 3 skind i Valbjørg skulde desuten komme de to døtre tilgode.
    Hvem Trond Eriksen var gift med vites ikke. Men det er vel sandsynlig at hans svigerfar har hat navnet Per eller Peder. Hans ældste søn het Per, og da hans 2de søn Erik Trondsen er opkaldt efter farfaren, er det vel heller ingen tvil om, at den ældste søn har faat sit navn efter morfaren. Det er derfor ikke umulig at Trond Eriksen har været gift med en datter av Per Østensen Bratt, med hvilken slegt familien paa Valbjørg allerede tidligere var forbundet.»

    Thomle's antagelse om at Trond var gift med en datter av Per Østensen Bratt, stemmer ikke. Allerede i 1927 påpekte S. H. Finne-Grønn i artikkelen «Munk'erne av Gudbrandsdalen» i N.S.T. at
    «A. Eline Michelsdatter [Munk] var gift til Valbjørg i Vaage og fik i 1620
2 huder i Gaustad og 2½ hud i Melby i Romedal og en gaardpart i Fron».

    E. A, Thomle - «Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen.
                                 En berigtigelse og et tillæg», side 260-61:
    «At Trond Eriksen Valbjør har vært gift med Eli Michelsdatter Blaker [Munk], er sikkert nok. Derfra hadde vel også Trond Eriksen fått 1 hud i Blaker i Lom, som han eide i 1610, og som senere vel er innløst av odelsmannen på Blaker, da han ikke eier noe i Blaker ved skiftet i 1620. Også 2½ hud i Melby og ½ Hud i Gaustad i Romedal må være kommet i Trond Valbjørs eie gjennom giftemålet med Eline Michelsdatter, som på skiftet etter sine foreldre 27.03.1620 fikk 3 huder i Gaustad og 2½ hud i Melby i Romedal og en gårdspart i Heggerud i Fron.» 1

 

  1. Landskatt Martini 1610. 6 Gudbrandsdalen fogderi, Vågå sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 26, legg 5, litra 1, bilde 236). Gudbrandsdalen fogderi 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 351 A, litra G), side 172. [Gudbrandsdalens odelsjordebok]: «Woge Sogenn». S. H. Finne-Grønn: «Munk'erne av Gudbrandsdalen», N.S.T., hefte 1 (1927), side 12. E. A. Thomle i NST II (1929-1930): Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen, side 99. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind III, side 26. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 341 Allmuen i Vågå (1610), side 304 og 421, segl 7. Pål Øystein Kvarberg: «Slekter i Vågå og Lom»., side 231.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30