Erich Trondsen Tynnøl/Bjølstad
1510?-1595?

>
  fm
Gunnhild Trondsdatter.
   
f
Trond Eindridsen[?] Tynnøl. Død etter 1533 på Tynnøl, Lesja (OP).
 

Erich Trondsen Tynnøl/Bjølstad. Født omkring 1510. Død omkring 1595 i Heidal, Sel (OP).
Gift omkring 1540 Tora Østensdatter [Bratt]. Død før 1595 i Heidal, Sel (OP).
Trond Erichsen Bjølstad/Valbjør. Født omkring 1550 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP).
Død omkring 1638 på Valbjør, Vågå (OP).

Biografi - Biography

Født omkring 1510.
Død omkring 1595 i Heidal, Sel (OP).

Levde 1591 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP).
    Erich var sønn til Trond Eindridsen[?] Tynnøl (<1490 - >1533).

    "
«Slekts»-gårder i Heidal, Sel. Rudi, Bjølstad og Harildstad.

    Heidal er en sidedal til Gudbrandsdalen. Dalen går nordvestover fra tettstedet Sjoa, rundt 10 km før kommunesenteret Otta. Dalen og nærområdene omkring utgjorde tidligere Heidal kommune, som ble slått sammen med Sel kommune i 1965. Gjennom dalen renner elven Sjoa som har sitt utløp fra Gjende.

    Ved en Herredagsdom i Oslo 23.06.1558 fikk Erich, sammen med sin bror Jon, rett til å løse inn Søndre Valbjør i Vaage fra Henning Lauritzsen Blakar [Munk].

    Bjølstad og Rudi var odelsgods i Bratt-slekta, som han fikk da han ble gift med Tora Østensdatter [Bratt] ca. 1540.

    "
Avtegnet i Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

    04.05.1591 var «Erich Biølstadt» blant de tolv bøndene som på Vågå tingstue forseglet fullmakten til representantene ved prins Christians hylling. Hans initialer var «E T».

    Erich ble trolig svært gammel. Ifølge ovenstående hadde han flyttet fra Tynnøl til Bjølstad før 1591. Om han bodde her eller på Rudi da han døde er ukjent.

    Skiftet, som ble holdt 28.09.1606 på Rudi, ble nok avholdt lenge etter at han døde. Og Bjølstad hadde nok eldste sønnen, Tord, da brukt en tid.
    På skiftet etter Erich og Tora er det opgitt at de eide hele 33 huder jord. De må derfor ha vært de mest velhavende bøndene i Gudbrandsdalen.

    Utdrag - E. A. Thomble: «Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen».
  «28.09.1606 blev der paa Rudi i Hedalen avholdt et skifte mellem avg. Erik Trondsen paa Bjølstad og hans sal. hustru Tore Østensdtr.s barn, 4 sønner og 3 døtre.
    Boet "besad" en stor del faste eiendommer, deriblandt 4 huder i "Valbjørg i Vaage". Det kan vel derfor ikke være nogen tvil om, at den Erik Trondsen, efter hvem skifte holdtes, var den samme Erik Trondsen, der med broren Jon Trondsen ved en Herredagsdom av 23.06.1558 i Oslo fik ret til at indløse fra Henning Munk søndre Valbjørg og en aker under nordre Valbjørg i Vaage, som av deres farfar Erland Trondsen 21.09.1495 var blit solgt til Henning Munks far Lasse Henningsen Munk, mot at betale ham hvad eiendommen efter 6 skjønsomme mænds vurdering fandtes værd. Den nævnte Tore Østensdtr. var saaledes en søster av Tord Østensen (Eysteinsen) Bratt, Erik Rosenkrantz's foged, og en datter av Østen Guttormsen Bratt og Tore Toresdtr. fra Tjerne paa Ringsaker.
    Boet efter Erik Trondsen og hans hustru var meget rikt paa jordegods, idet det utgjorde en skyld av hele 30 huder. Dette jordegods tilfaldt paa skiftet barnene saaledes:
a. Den ældste søn Tord Eriksen fik 5 huder i Bjølstad og 1 hud i Aaseng i Vaage.
b. Den næstældste søn Trond Eriksen fik 4 huder i Valbjørg i Vaage,
   1 hud i Hellen sammesteds og 1 hud i Sem i Biri.
c. Den tredje søn Østen Eriksen fik 3 huder i Rudi i Hedalen og
   3 huder i Vallestad (Vestad) i Ringebu.
d. Den fjerde søn Guttorm Eriksen fik 5 huder i Angaard paa Dovre og
   1 hud i Vallestad (Vestad) i Ringebu.
e. Den ældste datter Anna Eriksdtr. fik 3 huder i Kili paa Dovre.
f. Den næstældste datter Live Eriksdtr. fik 2 huder i Rud paa Fron og
   1 hud i Enangen i Vaage, og
g. den yngste datter Tore Eriksdtr. fik 2 huder i Kaggerud [Heggerud?] (i Vaage),
   ½ hud i Joronstad paa Sel, 3 skind i Skrien i Vaage og 3 skind i Kili.» 1

 

  1. E. A. Thomle i NST II (1929-1930): «Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen», side 97- 99. Henning Sollied: Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen og Hedemarken, NST VI 1937-38, side 58-59. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind III (1974), side 24-26. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 118 Allmuen i Vågå (1591), side 140 og 233, segl 1. Pål Øystein Kvarberg: «Slekter i Vågå og Lom»., side 231.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30