??? Engebretsdatter(?) Holsaker?

>
       
   
Gift Østen Guttormsen Bjølstad [Bratt]. Lagrettsmann.
Født omkring 1475 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP).
Død omkring 1545 på Bjølstad, Heidal, Sel (OP).
Ivar Østensen [Bratt?].
Imbrikt Østensen [Bratt?].
Tora Østensdatter [Bratt]. Død før 1595 i Heidal, Sel (OP).

    I et diplom skrevet på Bø i Lesja 21.11.1555 hvor framgår det at «Jffuer Østenssenn och Engelbrett Østenssenn och Tore Østensdatter [er] sambarne syskiin till fader och moder» (DN III 1176). Ivar og Engebret nevnes kun i dette diplom.
  «Ollom monnom som thette breff sseea eller høre sender wy Olluff Korby Eriik Bøy Guttorm Hattrym och Haldo Hollene suorne logrettis mend paa Lessøø att wy ware paa Bøj rette steffne stuffue torsdagenn nest for sancte Karynn dagh aar 1555 y k. m. ffodz neruerlsse och flere gode mend hiørde wy ytth wenlight och ytt suskenn skyfft emellom Jffuer Østenssenn och Engelbrett Østenssenn och Tore Østensdatter sambarne syskiin till fader och moder. Bleff ty saa forlichte att Tore Østensdatter schulle følge v. #s. y Holagger oc end hudeschill y Sylsgiørd tyll ewerdelyge eydom vnder seg och syne affkomme och erui(n)ghe forti thett war hynnis faders godtz och rette odall och schall thette skyffte vbrødelig holldis. Att saa err y sandhed som forschreuith staer setter wy wore jndsigel medh begge hynnis broders jnsegell neddenn for thette wortt obne breff som giordtt warr aar och dag som forschreffuith staerr etc.»
Sammendrag:
Fem Lagrettemænd paa Lesje kundgjöre et Arveskifte mellem de 3 Söskende Ivar og Engelbrekt Öysteinssönner samt Thora Öysteinsdatter.     Det råder viss uenighet om hvorvidt personene i dette diplom var barna til Østen Guttormsen Bjølstad [Bratt}. Vi vet ikke dette sikkert, men det som taler for det er at brevet lå i Bjølstadsamlingen.

    Skulle det være Østens barn som er omtalt, har Østen med en ukjent hustru hatt barna:
Ivar, nevnt i 1555, uten barn(?), død før 1560.
Engebret, nevnt i 1555, uten barn(?), død før 1557/58.
Tora, nevnt i 1555, gift med Erich Trondsen Tynnøl/Bjølstad, død før 1595.

    Hvem Eystein Bratts andre kone han ha vært er ikke kjent, men da sønnen Engebret ser ut til å ha vært bruker på Holaker, er det fristende å antyde at hun kan ha vært datter til en eldre Engebret Holaker som er nevnt i Gjengjerden 1528. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II (1968), side 47-48. 54-56, 86 Jan Eilert Jaatun: «Eystein Guttormsen Bratts ekteskap» i «Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog» 1985 og i Vest-Oppland Slektshistorielags Tidsskrift, 1989-1. side 37-40). Jakob Skjedvoll: «Den eldre Bjølstadslekta. Ei oversikt med utgangspunkt i tidlegare arbeid om emnet», Gudbrand 3/2008, side 120-132,

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30