Peter Christian Andreassen Kragnæs
1794-1837

ff
Hans Hansson Nord-Strømmen. Født 05.07.1734 i Kukkola, Nedertorneå - Alatornio, Lappland, Finland. Død 1785 på Nord-Strømmen, Lenvik (TR).
fm
Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen. Født 1725 i Trondheim (ST).
mf
Mats [Matthias] Hansson Lainio Kierrisnæs. Født 02.10.1722 i Lainio, Jukkasjärvi (Norrbotten). Død 1802 på Kierrisnæs, Målselv (TR).
mm
Dordie [Dorothea] Henriksdotter Kemiläinen. Født 1722 i Jukkasjärvi, Jukkasjärvi (Norrbotten). Død 1803 på Kierrisnæs, Målselv (TR).
f
Andreas Hansen Boisen Navaren Ytre. Født 1756 i Aursfjord, Malangen (TR). Død omkring 1831 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).
m
Sophia Matthiasdatter Kierrisnæs. Født omkring 1758. Død 29.08.1824 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).

Peter Christian Andreassen Kragnæs. Født 1794 på Navaren Ytre, Lenvik (TR). Død 25.02.1837 i Lofoten. Gårdbruker.
Gift 22.09.1822 i Tromsøysund (TR) 1 Alethe Kiel Christophersdatter. Født 20.06.1795 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Døpt 19.07.1795 i Tromsøysund (TR). 2
Død 03.02.1878 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Begravet 08.02.1878 i Tromsøysund (TR). 3
Christopher Kiil Pettersen. Fisker.
Født 20.05.1823 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Døpt 22.06.1823 i Tromsøysund (TR). 4
Død 05.06.1894 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Begravet 11.06.1894 i Tromsøysund (TR). 5
Carl Frederik Pettersen Kragnæs. Leilending og fisker.
Født 29.04.1832 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Døpt 10.06.1832 i Tromsøysund (TR). 6
Død 20.02.1901 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Begravet 01.03.1901 i Storsteinnæs, Tromsøysund (TR). 7

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født 1794 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).
Døpt 25.05.1794 i Lenvik (TR). 8
Levde fra 1801 til 1814 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).
Død 25.02.1837 i Lofoten.
Begravet 06.03.1837 i Lofoten. 9

    Peter Christian ble døpt 5. søndag etter påske i 1794.
«Vid Hvilken Kirke:
    v. Lenvig.
Forældrenes Navne:
    Andreas Hansen Naverens og Hustrues Sophia Mathisdatters Barn.
Børnenes Navne:
    Peter Christian [Peter tilført senere].
Fadderenes Navne:
    Matthis Matthissen Kierrisnæs, Eddias Eddias. Skogen og Jacob Olsen,
    Karen Tørrisdr. og Anne Hansdr.»

    I 1801 bor han med sine foreldre, «Bonde og gaardbeboer» Andreas Hansen og hans kone Sophia Matthiasdatter, begge 45 år gamle, på gården Navaren i Lenvigs prestegjeld. De hadde barna Lars (17 år), Karen (14 år), Hans (13 år), Andreas (10 år), Christian (7 år) og Antonette (5 år).

    Han ble konfirmert i 1811:
«Den 7de Søndag efter Trinitatis blev følgende confirmerede:
3. Petter Andreassen Naveren, Søn af Andreas Hanssen,
har lært Lærbogen gandske godt men uden Skinsomst(?)».

  "
Utdrag fra «Uefterretlig Rulle over Mandskabet fra Fødselen til 56 Aar inclusive i Lenvigs Sogn, Senjens Fogderi og Finmarkens Amt henhørende under 2den Divisions 3die Section - Forfattet den 12. November 1814 efter Ordre af Carl Møller Sections Anfører», transkribert av Lenvik Museum 1988.

    I en militær rulle for Gisund tinglag datert 14.11.1814 er Peter Christian (20 år) og hans to eldre brødre Hans (Gaardmann, 26 år gammel) og Andreas (23 år) rulleført under matrikkel no 12: Navaren.
    Alle tre er «Søe vant», ugifte og «tienst dygtig». Den eldste har «Spyd» og de to yngste «Riffel» som våpen (Transkribert Lenvik museum 1988).

    Peter Christian giftet seg med Alethe Kiel i 1822. Han bodde da på Kragnæs og ble oppgitt å være 28 år gammel. Forlovere var Nils og Kiel Christophersen, begge fra Strømmen.

    Pigen Berthe Nilsdatter Guldhav [i Målselv] er fadder da sønnen Andreas Kildal ble døpt i 1825. Berthe var 1 år i 1801 og datter til Niels Halsteensen (38 år), «Beboer en af ham selv oppryddet jord» på Guldhave og Anne Oudensdatter (36 år).
    Hans søster, «Kone Antonette Andreasdatter Bakkebye» [i Malangen], er fadder da Peter Christian døper sønnen Bertheus Lorentz i 1827.

  "
Fra Lofoten: Henningsvær havn like før 1900 (foto: Wilse).

    Peter Christian var gaardbruker og oppgitt å være 40 år gammel da han døde i 1837.

  "
Kirkebok Tromsø nr. 9, 1837-47: «Begravede og Dødfødte», folio 228, nr. 21.

    Ifølge kirkeboken er han
            «Død i Lofoden og der begr.»
    Kirkeboken oppgir at han døde 25. februar 1837 og at han ble begravet 6. mars. Den etterfølgende boregistrering oppgir imidlertid at han døde 29. januar.

    Fra tidsskriftet «Slekt og Data».
    «I 1589 var Vågan sammen med Skrova og Gimsøy et residerende kapellani under Lødingen prestegjeld. Kirken på Skrova ble revet i 1713. Ifølge Erlandsen ble Vågan et eget soknekall i 1735, og ved reskript 14.01.1791 ble Vågan prestegjeld overf¢rt fra Salten til Lofoten og Vesterålen prosti. Ved kgl. res. 22.04.1852 ble det bevilget midler fra Nordlandske kirke- og skolefond til bygging av et bedehus i Henningsvær. Ved kgl. res. 18.06.1895 ble det tillatt å oppføre en ny kirke med minst 1.000 sitteplasser for Vågan hovedsokn på prestegårdens grunn. Soknepresten skulle ifølge kgl. res. 29.03.1906 møte to ganger årlig på hjelpekirkegården som var tillatt anlagt på Kvalvika under gården Helle i Austnesfjorden for å forrette jordfesting. Svolvær ladested fikk egen føring av kirkebok og fødselsregister ved kgl. res. 01.02.1922».

    Det er vel trolig at Peder Christian er gravlagt i Vågan prestegjeld som omfattet nesten hele Austvågøy med Svolvær, Gimsøya og en rekke mindre øyer, blant andre Henningsvær og Skrova.
    Dessverre er det lakuner i kirkebøkene, blant annet er kirkeboken 1748-1843 gått tapt i en brann. Det er derfor neppe mulig å finne ut noe mer om hvor og hva han døde av.

    24.04.1838 ble det foretatt boregistrering etter Peter Christian på Kragnæs:


  "
Boregistrering fra Statsarkivet i Tromsø - Kopiert av Alvin Andreassen.

    «Aar 1838, Tirsdagen 24de April, indfandt sig undertegnede Lensmand for Tromsøe og Hillesøe Thinglaug mig paa Gaarden Kragnæs der tilhører Propritair Maursund for der paa Skifteforvalterens Wegne og i hans lovlige Forfald, at tage..den Registrering og Wurdering, der i Lofoden den 29de Januar sidstleden ved Døden afgangne Gaardmand Petter Christian Andreassen Kragnæs Efterladenskaber, til paafølgende Skifte og Deling mellem Arvingerne og Boets Kreditorer, hvilke først blev opgivet at være følgende:
  1. Sterboe-Enken Alethe Kiil Christophersdatter, og med Afdøde avlede Børn:
  2. Sønnen Christopher Kiil Andreassen - 15 Aar gl.
  3. Sønnen Andreas Kildahl ibidem - 13 do.
  4. Sønnen Bertheus Lorentz ibidem - 11 do.
  5. Sønnen Carl Frederik ibidem - 6 do.
Af disse Arvinger vare alle ved Forretningen nærværende der blev paalagt indelig og uden Forbeholdenhed at opgive Alt hvad Boet var eiende af og Intet fordølge, om de vil undgaae Tiltale og Lovens Straf for Aavsvig(?). Ligeledis var den tilkaldte Umyndiges Werge Niels Christophersen Strømmen tilstæde;
    Hvorefter med Forretningen i Overvær af Widnerne - John Ephraim Tømesen og Tollef Larsen Tromsøe blev begyndt og fortfaret som følger:»

  "
Boregistrering fra Statsarkivet i Tromsø - Kopiert av Alvin Andreassen.

  «1 Stuehuus med 2 Stuer, Kjøkken, 1 Windovn, 1 Bilaggnovn(?),
      Loft oven..., samt tilbygget Svale
      taxeret for - - - 70 Spd.
  1 Bod af Tømmer No 1 - - - 9 Spd
  1 Do af Do No 2 - - - 8 Spd
  1 Sjø.. No 1 - - - 3 Spd
  1 Do No 2 - - - 3 Spd
  1 Do No 3 - - - 1 Spd
  1 Do No 4 - - - 1 Spd 2-12
  1 Love af Tømmer og ... - - - 2 Spd 2-12
  1 Søebod - - - 4 Spd 2-12
  1 gl: Smidje - - - 1 Spd
  1 paabegyndt Nøft med endel T.. materialier - - - 12 Spd
  ...»

  "
Boregistrering fra Statsarkivet i Tromsø - Kopiert av Alvin Andreassen.

      «342 Spd 3 ort 16 skilling
Mere eller Andet fandtes ikke at opskrive som Boet tilhørende.
Derimod blev anmeldt at Hæfte paa Boet følgende Gjeld og Udgivt.
  ...
  6. Kiil Christophersen Strømmen for Begravelsen - - - 20 Spd
  ...»

  "
Boregistrering fra Statsarkivet i Tromsø - Kopiert av Alvin Andreassen.

«nogen anden Gield vidste Enken ikke at der paahviler Boet.
    De 4de sedvanlige Spørgsmaal blev Besvarede med nei.
Stervboe-Enken ønsker at beholde Boet uden Auction imod at tilsvare al paa samme Hvilende Gield og Udgivt.
  Saaledes parfiert paa Sorenskriverens Wegne - Th. Strømsted
  Som Vurderingsmænd
  John Ephrain Tømesen m[ed] p[aaholden] P[end] - Tollef Larsen Tromsøe m. p. P.
  Som Formynder - Niels Christophersen».

    Skifte etter Peter ble avholdt 28.08.1838:


  "
Skifteutlodningsprotokoll Senja og Tromsø nr. 167, 1837-44, folio 64a.

    «Jacob Motzfeldt Scive,
Procurator og Const. Sorenskriver ...h.v. Aar 1838, Tirsdagen den 28de August, da det almindelige Sage- og Skattething for Tromsø Thinglaug fremholdt paa Thinghuset i Tromsø, blev sammesteds i Overværelse af Widnerne E. A. Nilsen og Chr. Gramm og efter udstedt og bekjendtgjort Placat, en Skiftesamling afholdt i Boet efter en paa Gaarden Kragnæs i bemelte Thinglaug ved døden afgaaet Gaardmand med Navn Peder Christian Andreassen;
    Delt til Rigtighet for Boets retmæssige Creditorer og til paafølgende Skifte og Deling imellem den gjenlevende Enke Alethe Kiil Christophersdatter og hendes med den Afdøde i Ægdeskab tilsammen avlede Børn, nemlig:
    1. Sønnen Christoper Kiil Andrassen, 15 Aar.
    2. Sønnen Andreas Kildal Andriassen, 13 Aar,
    3. Sønnen Bertheus Lorentz Andreassen, 11 Aar og
    4. Sønnen Carl Fredrik Andriassen, 6 Aar
,,,,». 10

 

 1. Kirkebok Tromsø 1821-28: Gifte, folio 376, nr. 14.
 2. Kirkebok Tromsø 1787-95: «Døbte», folio 50.
 3. Kirkebok Tromsøysund nr. 3: «D. Begravede og Dødfødte», folio 184, nr. 10.
 4. Kirkebok Tromsø 1821-28: «Fødte Mandkjøn», folio 93, nr. 28.
 5. Kirkebok Tromsøysund nr. 5: «E. Døde», folio 312, nr. 19.
 6. Kirkebok Tromsø 1829-37: «Døbte Drengebørn», folio 348, nr. 39.
 7. Kirkebok Tromsøysund nr. 6: «E. Døde», folio 328, nr. 9.
 8. Kirkebok Lenvik nr. 2: «Daab», folio 59.
 9. Kirkebok Tromsø nr. 9, 1837-47: «Begravede og Dødfødte», folio 228, nr. 21.
 10. Folketellingen i 1801, 1931 Lenvik, folio 146a Kirkebok Lenvik nr. 1: «Confirmerede», folio 169. Kirkebok Tromsø 1829-37: «Copulerede», folio 683, nr. 24. Boregistrering i skiftepakke. Skifteutlodningsprotokoll Senja og Tromsø nr. 167, 1837-44, folio 64a.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22