Nils Mogensen Lanes
1721?-1808
Rydningsmann.

>
ff
Urbanus Johannesen Lund. Født omkring 1656 på Lund, Skjerstad, Salten (NO). Død omkring 1724 på Lund, Skjerstad, Salten (NO).
fm
Engebor Michelsdatter Os. Født omkring 1655 på Hjemgam, Skjerstad, Salten (NO). Død 1740 på Os, Skjerstad, Salten (NO).
mf
Nils Pedersen Andsnes. Født omkring 1661 på Andsnes, Malangen (TR). Død omkring 1735 på Andsnes, Malangen (TR).
mm
Marith Pedersdatter Spildra. Født omkring 1660 på Spildra, Malangen (TR). Død før 1723.
f
Mogens Urbanusen Andsnes. Født omkring 1690 på Lund, Skjerstad, Salten (NO). Død 1770 på Andsnes, Malangen (TR). Gårdbruker, postbonde.
m
Berith Nilsdatter Andsnes. Født omkring 1691 på Andsnes, Malangen (TR). Død 1767 på Andsnes, Malangen (TR).

Nils Mogensen Lanes. Født omkring 1721 på Andsnes, Malangen (TR). Død 1808 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR). Rydningsmann.
Gift omkring 1750 Anne Andersdatter. Født omkring 1710 på Hamnvaag, Malangen (TR).
Død 1786 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
Begravet 16.04.1786 i Malangen (TR). 1
Berrit Nielsdatter Lanes/Strømmen. Født 1759 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
Døpt 21.01.1759 i Malangen (TR). 2
Død 12.11.1825 i Strømmen, Tromsøysund (TR).
Begravet 30.11.1825 i Tromsøysund (TR). 3

Biografi - Biography

Rydningsmann.
Født omkring 1721 på Andsnes, Malangen (TR).
Død 1808 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
Begravet 08.05.1808 i Malangen (TR). 4

Levde 1752 på Aursfjord, Malangen (TR).
Levde 1760 på Lanes, Hamnvaag, Malangen (TR).
    Niels står oppført som husmann i Aursfjorden i 1752, kanskje også året før, men i 1753 er han «affløt».

    Han føres så som inderst under Hamnvaag i perioden 1753-55.

    Gård nr. 24 Lanes ligger på et nes, smalt og flatt nederst, men med god helling oppover mot skogen. Der har det rimeligvis allerede tidlig vært en naturlig eng, og på neset har det stått en lade. Første ledd i Lanes kommer av stedets lappiske navn «Laddo njarga» av laddo, en lade. I eldre tid finner man også navnet «Straumsnes» brukt om gården, og det har sin forklaring i den strie strømmen mellom Lanes og Mesterøya.

    Tiendelistene gir oss av og til beskjed om hva den enkelte fisker har solgt til forskjellige oppkjøpere (trondhjemsborgere), men det kan jo godt være bare en del av årets fangst. Dessverre er fogderegnskapenes tiendelister ikke digitalisert for tiden etter omkring 1718. En fortegnelse uten underskrift fra 1765 forteller at borgeren (antagelig J. Colban i Laukvik) har kjøpt 30 våger torsk av Jens Jensen Spildra og 10 våger råtorsk av Niels Monsen Lanes ute i Hekkingen.

  "
Tingbok Senja og Tromsø nr. 51, 1770-74, Hillesø tingsted, folio 98a.

    Ved Hillesøy ting 15.06.1772 var 7 av de 8 lagrettsmennene fra Malangen. Det var Anders Olsen Aursfjord, Povel Jørgensen Bakkeby, Lars Ingebrigtsen Mestervik (Eliasnes), Samson Torsen Nordby (Storsteinnes), Lars Jonsen Skutvik, Christen Christophersen Sand og Nils Mogensen Hamnvaag (Lanes). En slik mannsterk representasjon i lagretten tyder på at disse malangsværingene var vel ansette folk. Men så var også lagrettsmenn pliktige til å møte på tinget. I 1782 ble Ingebrigt Christensen Sand (Mortenhals) ilagt 1 rd. 3 mark i mulkt for uteblivelse.

    Rydningsplasssen Lanes ble skyldlagt 10.10.1775. Rydder var Nils Mogensen, sønn til Mogens Urbanusen Andsnes og Anne, datter til Anders Erichsen, Hamnvaag. Ifølge Malangen Bygdebok giftet de seg i 1743. Rydningsmannen «haver sidded der sine Rydnings frihedsaar», altså kan gården ha blitt påbegynt sist i 1750-årene. Oppsitterne på Hamnvåg, deriblant den tilstedeværende lagrettsmann Niels Jensen, hadde intet imot skyldsetning av Lanes som egen gård. Den fikk sin utstrekning mellom Oterberget utenfor og inn til «Fjeldelva i Stålbotn». Det var brennefang og litt furuskog. Beboerne kunne i gode år høste litt korn, og ellers fø noen kreaturer med tilhjelp av skav og brom. Men fisket var hindret av isen om vinteren. Gården ble taksert for 1 pund landskyld. Under henvisning til kongeskjøte av 25.05.1761 over almenningen i Tromsø fogderi og siden «samme plads iche støder nogen andens eiendom, men er beliggende ved søen mellom andre proprietair iorder», fant man ut at «ommeldte plads Lanes bliver Tromsøe proprietairs eiendom».

    Gården Lanes ble oppført under nabogården Hamnvaag i de første årene etter rydningen. Dette gjaldt også ved skattemanntallet i 1767 og folketellingen i 1769. I eldre kilder kalles stedet også Strømsnes og i sesjonsmatrikkelen i 1769 står det Hamnevold.

    Et «Skatte Mandtal over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 01.09.1767 viser:

  "
Ekstraskatt Senja og Troms fogderi 1765-68. Manntall 1767, M Tromsø og Helgøy menigheter, Helgøy, matrikkelgård no. 12 Havnevåg, side 335.

«Matr: N: og Gaardenis Nafne:
    No 12 Havnevog.
Mænd og Hst: Nafne:
    Nils Mons: og Hst: Anne Andersd:
    Børn og tienstefolk som ikke faar 10 dr. løn:
        Ole Niels:
        Ingebor Nilsd:
    Contribuernes Antal: 2.
    De fattige som aldeles ikke formaar at betale skatten -
        Erich Anders: og Hst: Mette Olsd:
        Nils Jens: og Hst: Johanna Andersd:».

    En «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder saaledes som de befandtes at være udi Tall d: 15. aug: 1769» viser:
«Gaardernes Nafne:
    Havnevog
Brukarar og koner:
    Nils Mons: - 51 [år] og Hst. Anne Andersd. - 58 [på Lanes under Hamnvaag]
Born:
    Ole Kiels: - 24, Mons Nils: - 15, Anders - 13, Kirsten - 19, Berith - 11,
    Alexander Nils: f:B: [fosterbarn] - 7
Tenarar:
    Ingebor Nilsd: - 58
....».

    Alexander var antagelig sønn til Nils Ingebrigtsen, født 05.02.1762 og døpt «Domin. Invocávit», dvs. 1. søndag i fasten (Kirkebok Tromsø nr. 1, folio 48).

    Nils satt som eneste bruker til 1781. Dette året opplot han 8 mark til sønnen Mons, «da han er gammel og arm, og har ingen å hjelpe seg på sin alderdom». I 1786 bygslet sønnen Anders 8 mark og satt som bruker sammen med sin far og bror. Men han forsvinner allerede i 1790 og har vel da reist til Balsfjord. En oppgave fra 1795 viser at Nils og sønnen Mons da satt med hver sin halvdel av gården, dvs. 12 mark hver.

    Han giftet seg annen gang i 1787 med Adelus Paulsdatter fra Bakkeby, datter til Paul Jørgensen og Synøf Pedersdatter. Niels var da ca. 67 år, mens Adelus var meget yngre, født ca. 1747, og altså bare 40 år. Adelus og Niels hadde ingen barn.

    Manntallet fra 1801 viser at Nils og hans familie nå føres under Nordfjord. Det fremgår også at han var båtbygger:

  "
Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 213b.

«Nils Monsen - Husbonde - 79 år - Hans 2det Ægteskab - Fæstebonde, Fisker og Baadbygger.
Adelus Paulsdatter - Hustrue - 52 år - Hendes 1ste Ægdeskab.
Ole Jacobsen - Tieneste Dreng - 32 år - Ugift.
Elen Jonsdatter - Tienste Tøs - 19 år - Ugift.
Mons Nilsen - Husbonde - 48 år - Begges 1ste Ægteskab - Fæstebonde og Fisker.
Maren Paulsdatter - Hustrue - 49 år - Begges 1ste Ægteskab.
Nils Andreas - Deres Børen - 17 år - Ugift.
Paul - Deres Børen - 11 år.
Hanna Sofia - Deres Børen - 14 år.
Marrit Andersdatter - Tienste Tøs - 30 år - Ugift.»

    Nils døde i 1808:
«8d. Maji: Dmd Nils Mogens: Strømsnæs 88».

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 14 (skifteutlodningsprotokoll nr. 151), 1805-09 folio 557a.

    Det ble avholdt skifte etter Nils i 1808. Arvingene oppgis å være
  Enken Adelus Paulsdatter.
  Sønnen Mons - 56 år gammel og bor på hjemmeplassen Lanes, gift.
  Sønnen Anders - 54 år gammel, bor på Tømmernes i Balsfjorden, gift.
  Datteren Berith - gift med Kristopher Kieldsen i Strømmen.
  Datteren Kirsten - død, var gift med avdøde Peder Sørensen Sand. De har barna
    Niels, født 1775, gift og bor på Sand.
    Søren, født 1777, myndig og oppholder seg hos Anders Pedersen i Aursfjorden.
    Hans, født 1784, «tienende Skovfoged Amund Olsen [Olsborg].
    Peder Christian, født 1786, «tiende hos ??»
    Johannes, født 1789, «tiende hos enke Karen Pedersdatter?, Sand».
    Kristopher, født 1792, «tiende hos Anders Christensen?. Aursfjord».
    Ingeborg Anna, født 1780, gift med Anders Pedersen, Aursfjord.
    Cecilia Maria, født 1795, hos Anders Pedersen, Aursfjord.
For Kirstens mindreårige barn var Kristopher Kieldsen i Strømmen formynder.

    Etter at Nils døde, satt sønnen Mogens med hele Lanes. 5

 

 1. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne i Tromsøe 1786», folio 160.
 2. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægde og uægte Børns Daab», folio 42.
 3. Kirkebok Tromsø 1821-28: «Døde Qvindekjøn», folio 213, nr. 43.
 4. Kirkebok Tromsø 1806-1821: «Begraved», folio 823.
 5. Tingbok Senja og Tromsø nr. 51, 1770-74, Hillesø tingsted, folio 98a. Ekstraskatt Senja og Troms fogderi 1765-68. Manntall 1767, M Tromsø og Helgøy menigheter, Helgøy, matrikkelgård no. 12 Havnevåg, side 335. «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 15. august 1769, avskrevet i 1955 ved Statsarkivet i Tromsø. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 213b. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 14 (skifteutlodningsprotokoll nr. 151), 1805-09 folio 557a-559a.. N. A. Ytreberg: Malangen Bygdebok (1943), side 226, 445-446. Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra, side 119. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre. Notater av Nils Johan Fosli, Oslo. Alvin Andreassen i Yggdrasil: Mogens Urbanussen og hustru Berith Nielsdatter på Ansnes i Malangen.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11