Urbanus Johannesen Lund
1656?-1724?

       
f
Johannes Pedersen Lund. Født omkring 1610. Død 1691 på Lund, Skjerstad, Salten (NO). Gårdbruker.
 

Urbanus Johannesen Lund. Født omkring 1656 på Lund, Skjerstad, Salten (NO). Død omkring 1724 på Lund, Skjerstad, Salten (NO).
Gift omkring 1686 i Skjerstad, Salten (NO) 1 Engebor Michelsdatter Os. Født omkring 1655 på Hjemgam, Skjerstad, Salten (NO).
Død 1740 på Os, Skjerstad, Salten (NO).
Begravet 04.12.1740 i Skjerstad, Salten (NO). 2
Mogens Urbanusen Andsnes. Gårdbruker, postbonde.
Født omkring 1690 på Lund, Skjerstad, Salten (NO).
Død 1770 på Andsnes, Malangen (TR).
Begravet 31.07.1770 i Malangen (TR). 3

Biografi - Biography

Født omkring 1656 på Lund, Skjerstad, Salten (NO).
Levde 1701 på Lund, Skjerstad, Salten (NO).
Død omkring 1724 på Lund, Skjerstad, Salten (NO).

    Urbanus og Engebor var bosatt på hans farsgård Lund som ligger på vestsiden av Fauskevika, ei vik opp til Fauske på nordsiden av Skjerstadfjorden.

  "
Kartet viser gården Lund i Fauskevika sydvest for Fauske. På nordøstsiden av Nedrevannet øst for Fauskevika ligger gården Os som hans hustru Engebor Michelsdatter kom fra. Hennes far, Michel Thostensen, kom til Os fra Hjemgam noe lenger øst.

    I 1687 måtte Engebor og Urbanus betale 2 riksdaler 1 ort i ekteskapsbøter. Det var vel fordi Anna kom for tidlig til verden!

  "
Stiftamtstueregnskap Nordland amt - Salten: R Sikt- og sakefall 1687, Upaginert, bilde 321.

          «Mandtall over Kong: Maj: Sigt- og Sagefald
                 Udi Saltens Fougderie Pro Anno 1687

                            Gildeskaaals Prestegield.
...
                                Baadøe Prestegield
                                   Saltens Fierring:
    Urbanus Johanß: Lund og Ingeborg Michelsdater deris Ægteschabs Bouder --- 2 Rd 1 ort»,

    Manntallet for 1701 viser:
«Mandtal Ofuer All Mandskab I Skierstad Meenighed og Saltens Fiering:»

  "
Manntallet i 1701, 17.1.2 Salten Fogderi, Bodø prestegjeld, Skjerstad Menighet, folio 58.

«Opsiddernis Eller Leilendingens stand og wilkor:
    Gemenne Bønder.
Gaardenis Eller Pladsernis Nafne:
    Lund.
Opsiddernis Eller Leilendings Nafne:
    Urbanus Johannesen – 45.
Deris Sønners Nafne og Huor De findes:
    Mogens – 12.
    Johannes – 7.
    Peder – 3.
Tieniste Karle eller Drenge:
    Ingen».

    «Skoskatten» 1711 er en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
    Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel.
    Satsen var 3 skilling per skopar. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende.
    Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen.

  "
Fogderegnskap Salten fogderi, Fogderegnskap 1711-12 - Ekstraskatter, hovedmanntall - 21 Skoskatten 1711 - Bilde 203.

        «Bodø Præstegield
           Saltens Fierding
    Lund
Peder Pederßen Self 6te – 1 mark 12 skilling
Urbanus Johanßen Self 5te – 1 mark 6 skilling
Johannes Ollßen Self 4te – 1 mark 0 skilling
Christopher Ollßen Self 5te – 1 mark 6 skilling
Peder Anderßen Self 4te – 1 mark 0 skilling»
[1 mark = 24 skilling].

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for «Salten fjerding» i «Bodø prestegjeld»:

  "
Matrikkelforarbeidet i 1723, 172 Salten fogderi, Bodø prestegjeld, Salten fjerding - Eksaminasjonsprotokoll, folio 34b-35a.

«Nomer:
    32.
Gaarde Nafne
    Lund.
Opsider Tall
    4 opsidere.
Proprietair og Bøxel-raadig
    Kongens – 2½ w.
    Bodø Præsteboel – 1 w 18 p
    ditto Kierchen – 1 w 18 p.
    Hans Joenß: Sand – 1 p 12 [merker].
Huusmands Pladser
    ingen.
Schaug og Sætter
    Brendeved.
Qvern og Fischerie
    Indted.
Situation og Beleilighed
    I.Stel. Lie og hage, en medelmaadig Jord
    temmelig ... visoe har fornøden Brendeved
Sæd
    Korn – 16 tn.
    Rug – 1½ tn.
    Hvelel: – (?) 4½ tn.
Korn og Høe-afling
    Korn 35 tn.
    Rug 32 tn.
    Høe 50 tn.
Heste og Creature
    Kiør 23 – Ongfæe 4 – Saufve 32 – Hæste 4.
Taxt effter Gamle Matricuel [1 våg = 3 bismerpund (pd.) = 72 bismermerker (bm.)]
    5 w 1 pd 12 bm
Forhøyed
    0 - 1 - 12.
Aftaget  -».

    Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen:


  "
Matrikkelforarbeidet i 1723, 172 Salten fogderi, Bodø prestegjeld, Salten fjerding - Matrikkelprotokoll, folio 36b.

«Opsidders Nafne:
    [1]: Hans Pederß:
    [2]: Christopher Olsen.
    [3]: Tomas Pedersen.
    [4]: Urbanus Jensen.
Taxt effter Gamel Matricul [W: – Pd: – Mark]:
         [1]: 1 - 1 -12.
         [2]: 1 - 1 -12.
         [3]: 1 - 1 -12.
         [4]: 1 - 0 - 0.
    [Sum]: 5 - 1 -12.
Gl: Gamle Lejlending Skat [Rd. – Skilling]:
         [1]: 0 -90.
         [2]: 0 -90.
         [3]: 0 -90.
         [4]: 0 -60.
    [Sum]: 3 -42.
Taxt eftter Nye Matricul [W. – Pd. – Mark]:
         [1]: 1 -12 - 0.
         [2]: 1 - 1 -18.
         [3]: 1 - 2 - 0.
         [4]: 1 - 0 - 6.
    [Sum]: 6 - 0 - 0.
Reduction til Hartkorn Nye Matricul Taxt [tx. – skp. – fx. – alb.]:
         [1]: 4 - 1 - 2 1/3.
         [2]: 4 - 0 - 2 2/3
         [3]: 4 - 1 - 2 1/3.
         [4]: 2 - 3 - 1 1/3.
    [Sum]: 2 - 0 - 0».

    «Hartkorn» er en dansk betegnelse for det som i Norge kalles en matrikkel. Navnet betyr egentlig «hardt korn», dvs. brødkorn, I tidligere tider var en tønne hartkorn en enhet for å anngi verdien av landbruksjord (en kombinasjon av jordens areal og yteevne). I den lange perioden når all betaling fant sted som byttehandel med konkrete varer, var det nødvendig med ett felles verdimål. Man besluttet å sammenligne alle varer med verdien av det såkalte «harde korn».«Hartkorn» ble målt i tønner (ikke å forveksle med tønner land).
    1 tønne = 8 skjepper = 32 fjerdingkar = 96 album.
    «Album» som danskene kalte «hvid», er en ganske liten mynt, likeså «penning» og «denar». En «penning» = ¼ album Vi treffer ofte disse betegnelser i skattelistene.
    Kilde: Dansk Wikipedia.

    En lakune i kirkebøkene mellom mai 07.05.1724 og 26.08.1744 gjør at vi ikke vet når Urbanus døde.

    Skiftet etter Urbanus ble avsluttet 12.09.1724.


  "
Skifteprotokoll Salten nr. 3a, foflio 187b.

    «Ao 1724 Dend 30 Septr er arfweskiftte og Deeling holden paa Lund J Schierstad Fiering eftter Sl: Urbanus Johanessen som der Boede og Døede til rigtighet for Hands eftterladte Enche Engebor Mechelsdatter og deres sammenaflede Børn Mogens Urbanussen boende J Tromsen, Johannes Urbanussen myndig og Hiemme, ?.nna? [->feilskrift for Peder] Urbanussen myndig og Hiemme, Anna Urbanusdatter til Egte Peder Willumsen Erichstad, Berit Urbanusdtr 28 aar og Hiemme paa den ene og Boeds Creditorer paa den anden side.
    Til g.. Lauglige Wurdering Lensmanden Peder Svendß: og Anders Pederß: Liones, da der af Enke og Boe i eftterfølgende er anvist. -...».

    Boets brutto formue ble oppgistt å være 61(?) Rd.(?) 2 mark 12 ß, boets gjeld 12 Rd. 3 mark 8 ß.
Netto formue var 15 Rd. 5 mark 4 ß, hvorav enken fikk 7 Rd. 5 mark 10 ß. De 3 brødrene fikk hver en broderlott på 1 Rd. 5 mark 14 ß og hver av de to søstrene en søsterlott på 5 mark 15 ß.
    Jeg har vanskelig for å forstå regnskapet, da samlet gjeld [12 Rd. 3 mark 8 ß] plus nettu formue [15 Rd. 5 mark 4 ß] burde gi 28 Rd. 2 mark 12 ß! 4

 

 1. Harald Solbakk og Gunnar Berg: Slektsbok for Skjerstad og Fauske, Bind III, Fauske omegn, side 289.
 2. Kirkebok Skjerstad nr. 3: «Graffæstet», folio ark 3/4 (uten nummer).
 3. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravelser», folio 176.
 4. Manntallet i 1701, 17.1.2 Salten Fogderi, Bodø prestegjeld, Skjerstad Menighet, folio 58. Fogderegnskap Salten fogderi, Fogderegnskap 1711-12 - Ekstraskatter, hovedmanntall - 21 Skoskatten 1711 - Bilde 203. Matrikkelforarbeidet i 1723, 172 Salten fogderi, Bodø prestegjeld, Salten fjerding, Eksaminasjonsprotokoll, folio 34b-35a;;Matrikkelprotokoll, folio 36b. Skifteprotokoll Salten 3a, 1720-23, folio 188a-1889b. Harald Solbakk og Gunnar Berg: Slektsbok for Skjerstad og Fauske, Bind III, Fauske omegn, side 289-290, 358. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22