Jon Gyrdsson på O

>
ff
Ingjald Guttormsson på O. Født omkring 1330 på O, Vang (HE). Sysselmann.
fm
Cecilia Sigurdsdatter på O. Død før 1370. Hustru.
mf
Eivind Astesson Botner.
mm
Tora ???.
f
Gyrd Ingjaldsson på O.
m
??? Eivindsdatter. Født omkring 1360 på Botner, Løken, Høland (AK).

Levde mellom 1438 og 1448.
    Jon Gyrdsson var sønn til Gyrd Ingjaldsson på O i Vang og en datter til Eivind Astesson på Botner.

    Jons farfar – sysselmannen Ingjald Guttormsson på O, Vang på Hedmarken – hadde i sin tid fått gården Lier med sin kone, Hustru Cecilia, som var datter til Sigurd Havtorsson til Giske. Leik Trondsson hadde bygslet Lier av Ingjald på O, og etter Ingjalds død, av Hustru Cecilia. Da også Hustru Cecilia døde solgte deres sønn, Gyrd Ingjaldsson på O, Lier til Goden Leiksson, en av sønnene til Leik Trondsson.
    Dette framgår av et brev datert 02.04.1448 på By i Veldre på Hedmarken, etter at han forlengst var død. I brevet tar lagmannen på Opplandene, Ravald Niklisson, opp prov i en sak mellom Gyrds sønn, Jon Gyrdsson og Godens sønn, Østen Godensson, angående ødegården Lier i Veldre. Østen Godensson forsøkte å bevise sin rett til gården Lier. Jon hadde ved denne anledning hverken bevis eller vitne å føre for den rett han mente å ha til gården Lier, men skulle fremlegge dette noe senere (DN III 797):
    Sammendrag:
  «Ravald Niklissön, Lagmand paa Oplandene, optager forskjellige Vidnesbyrd, som Eystein Godenssön förte om sin Ret til en Ödegaard Lider i Fylkeshaugs Sogn (Hedemarken), imod Jon Gyrdssön, hvis Farfader Ingjald havde faaet Gaarden med sin Hustru Cecilia af Hr. Sigurd (Hafthorssön) i Giske, og hvis Fader Gyrd solgte den til Goden Leikssön.»

    Brødrene Jon og Eivind hadde tydeligvis sterke eierinteresser i Gausdal. Og når de 03.04.1443 på Botner, Høland, utsteder et brev om gods i Gudbrandsdalen, må det være fordi de også eier denne gården. Det kan se ut som om Eivind på denne tiden bor på Botner, broren Jon nevnes nærmest bare som medutsteder av brevet, idet det gjelder deres felles interesser.
    De kunngjør at de hadde «atter wunnet medh laghum» (dvs. tatt på odel) gårdene Segestad, Kalstad og Gryte i Gausdal i Gudbrandsdalen. Videre gjør de helt klart at dersom noen skulle prøve å lovfeste disse gårdene, det være seg biskopen eller «anner man», da ville brødrene stevne dem for «skuld ok skadha». Leilendingene gjøres ansvarlige for gårdene, og brevet sendes til Vilhelm Segestad og Erik Kalstad (DN IX 288).

    Fra Odd Ottesens «Slekten Botner i Høland», side 9.
  «Jon har trolig vært den eldste av brødrene selv om Eivind nevnes først i brevet av 1443. Men dette brevet er åpenbart ført i pennen – om enn ikke bokstavelig – av Eivind som også er den eneste av brødrene som nevnes ved navn i selve teksten, og trolig har han beseglet det alene. Jon nevnes ved navn bare under selve brevteksten, mens de i teksten omtales om «wy brøderrenne». Som antydet har Eivind trolig bodd på Botner på denne tiden, mens broren Jon, som eldste sønn åpenbart har overtatt farsgården O, Vang.
    Det er ting som tyder på at Jon Gyrdsson har avgått ved døden en tid etter 1448 uten å etterlate seg livsarvinger. For det første må hans søster ha arvet godset på Veldre, ettersom Cecilia Petersdatter i 1500 eide gården Lier som Jon førte sak om. For det andre synes Eivind Gyrdsson å ha flyttet bort fra Høland igjen. I alle fall nevnes han flere ganger som lagrettesmann og medbesegler av diplomer utstedt på Hamar, nemlig i 1457, 1462, 1466. 1469 og siste gang 22. mars 1471. Hele denne tiden har Eivind Gyrdsson formodentlig bodd på farsgården O som ligger like ved Hamar, og som han kan ha overtatt etter sin brors død. » 1

 

  1. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 7-9, 16.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26