Eivind Astesson Botner

>
       
f
Ester Bonde på Botner.
 
Gift Elin Haraldsdatter.
Gift Tora ???.
??? Eivindsdatter. Født omkring 1360 på Botner, Løken, Høland (AK).

Levde fra 1340 til 1362 på Botner, Løken, Høland (AK).
    Løken prestegård i Høland skal i sin tid ha vært i Botner-slektens eie, og et medlem av slekten skal ha skjenket Løken til kirken som prestegård.

    Ifølge et diplom datert Oslo 15.11.1340 solgte Gutulf Benediktsson 1 markebol i Løken, Høland, til Eivind Astesson (DN XIII 15, «Regesta Norvegica» V, nr. 375):
  «Om Lögen
Alle mende dem som dette breff se eller høre sende Gutuluer Bennedictsøn Quede gud och sine Jeg giør eder kunigtt att paa andre aare och 20 rickis min verdelige herre Magnuser med gudtz miskund Norigis Suerrigs och Gottis konning. da selde jeg forneGutuluer Effuen Astesön merckeboll jorder j Lögen som liger paa Hölandum for 2 marckr och xx forgyld kiendisz jeg opternemder Gotuluer att haffue oppebaarett f[örste] penge och meste for forne jord och alltt dett j vor kiöb kom medt deris samtöcke som samme kiöb vedtkom, och till sandhedtz vidtnisbyrd sette disze mende sinne jncigler medt mit jncigle for dette breff som giortt var j Oslo paa onsdagen nest epter Mortensmesze paa aar och dag som for seiger.»     Sammendrag:
  «Salgsbrev fra Gudulv Benediktsson: Han har solgt 1 markebol i Løken på Høland til Øyvind Asteson for 22 mark forngild, og fått full betaling.
    Utstedt i Oslo. Beseglet av utstederen».

    I biskop Øysteins jordebok får vi så full rapport om eierforholdene (side 448-449). Hele gården Løken eies da (1394) av kirken, og derav eide kirken fra gammelt av 10 øresbol, og 15 øresbol gav Eivind Astesson og hans kone Tora til kirken for bønnehold og sjelemesser. De resterende 15 øresbol gav Eivind og Tora også til kirken, men åpenbart ved makeskifte, for til gjengjeld fikk de parter i gårdene Søndre Løren (3 øresbol), Brangerud (2 øresbol) og Kløv (2 øresbol) i Høland, samt at de fikk tienden av Løken for 2 år og ble ettergitt en gjeld på 7 gamle mark. Videre henvises det til biskop Halvards visitas på Hemnes (anneks til Høland hovedsogn) 15.02.1362 da det ble stadfestet at presten skulle sitte på Løken, så følgelig har Løken vært Hølands prestegård allerede fra denne tid. Og antagelig er det omkring 1362 at kirken har sikret seg Løken fra Eivind og Tora.

    En del av Pharos historie er derved bekreftet, og det er også høyst sannsynlig at Eivind Astesson har vært av Botner-ætten. Den ovennevnte gården Brangerud er nemlig en av smågårdene som i gammel tid like frem til midten av 1600-tallet hørte inn under gården Botner. Stort tydeligere kan man vel knapt vente å få det. Eivind Astesson er utvilsomt sønn av Ester i Botner som nevnes i 1329.

    Eivind nevnes ellers i flere brev mellom 1346 og 1362.

    I årene 1356 (DN II 330), 1361 (DN IV 425) og 1362 (DN IV 431 og 434) kunngjorde Eivind sammen med andre forskjellige gårdhandler, og siste gang han nevnes er 16.10.1362. Han nevnes alltid først og i et brev fra 1361 også foran presten i Høland, Styr Jonsson, noe som gir en pekepinn om at Eivind må ha vært en velaktet mann i sin hjembygd. 1

 

  1. Odd Ottesen: Slekten Høland i Botner, side 11-13. Jens Pharo: Underretning om Adelen i Høland (1748), § 7.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26