Sakse Henningsen Kirkvold
1704?-1795
Festebonde.

>
ff
Jakob Oluffsen Østbyhaug Østre (Haugen). Født omkring 1633. Leilending.
     
f
Henning Jakobsen Kirkvold. Født omkring 1671 på Østbyhaug Østre (Haugen), Østby-grenda, Tydal (ST). Død 1757 i Møsjødalen, Stugudal, Tydal (ST). Soldat, festebonde.
m
Ingeborg Saksesdatter Kirkvold.

Sakse Henningsen Kirkvold. Født omkring 1704 på Østbyhaug Østre (Haugen), Østby-grenda, Tydal (ST). Død 1795 på Kirkvold, Tydal (ST). Festebonde.
Gift Anne Olsdatter Kirkvold. Født omkring 1704.
Død 1766 på Kirkvold, Tydal (ST).
Begravet 13.01.1766 i Tydal (ST). 1
Jens Saksesen Aas. Født omkring 1741 på Kirkvold, Tydal (ST).
Gruvearbeider / bonde.
Død 04.02.1815 på Jenshaugen, Aas, Tydal (ST).
Begravet 1815 i Tydal (ST). 2

Biografi - Biography

Festebonde.
Født omkring 1704 på Østbyhaug Østre (Haugen), Østby-grenda, Tydal (ST).
Død 1795 på Kirkvold, Tydal (ST).
Begravet 11.10.1795 i Tydal (ST). 3

Levde 1711 på Østbyhaug Østre (Haugen), Østby-grenda, Tydal (ST).
Levde fra 1712 til 1719 på Kirkvold, Tydal (ST).
Levde omkring 1719 i Møsjødalen, Stugudal, Tydal (ST).
Levde 1743 på Kirkvold, Tydal (ST).
    Sakse var sønn til Henning Jakobsen Kirkvold.

    Ifølge «Tydalsboka», bind 2, side 282 og «Bygdebok for Tydal», bind 4, side 158, nevnes en ny bruker av Kirkvold i 1721 og 1727 som het Jon, men at alt vi vet vi om ham er at han hadde en sønn som het Ole.
    Videre at denne Ole ikke hadde noen sønner, men to døtre som begge het Anne og at brødrene Anders og Sakse ble gift med hver sin Anne.
    Noen nærmere dokumentasjon foreligger ikke.

    Den nevnte Ole Jonsen er ikke funnet som bruker på Kirkvold. Jeg mistenker at det hele er en etterkonstruksjon basert på at både Sakse og Anders var gifte med Olsdøtre og at en Jon brukte Kirkvold i 1723 og 1727.

    Sakse var nemlig gift første gang med Kari Joensdatter som i sitt første ekteskap var gift med Joen Pedersen Kirkvold. Dette framgår av skiftet etter Kari som ble avholdt 26.06.1734.
    Denne «Joen Pedersen Kirkvold» må være identisk med den Jon som brukte Kirkvold i 1723:

    Sammendrag av Einar Aas (1884-1949):
  «Forlovede 1ste Pinsedag 1729.
Saxe Henningsen Østby og Kari Joensdatter Kirchvold
Forlovere: Ole Græslien og Joen Aas
    Saxe Henningsen gift 2den Gang med
Ane Olsdatter Græslie.»

    Astrid Ryen i forum.arkivverket.no 30.11.2013:
        Tema: «Liste over manglende kirkebøker og skifteprotokoller.»
  «At kirkebøker er gått tapt, fremgår ikke alltid av sognehistorikken. Det gjelder ministerialboka 1699-1738 Selbu og Tydal. Presten i Selbu utførte kirkelige handlinger i Tydal ca 4 ganger i året. De 4-5 første årene fra 1699 føres presten inn dåp etc i ministerialboka. Men så er det stopp, det man kan lese iministerialboka er at presten har vært i Tydal og har ført inn alle ministerialia i kirkebok for Tydal. Men denne kirkeboka må ha gått tapt uten at jeg har sett dette nevnt noe sted?»

    Er det mulig at den aktuelle kirkeboken for Tydal var tilgjengelig ved Statsarkivet i Trondheim før krigen?
    Min firemening i Trondheim, gullsmed Einar Aas, har sendt meg et antall avskrifter fra en kirkebok for Tydal mellom 1699 og 1737 som tydeligvis ikke er gjengitt i den motsvarende digitaliserte kirkebok for Selbu og Tydal sogn (Ministerialbok nr. 695A01).
    Forlovelsen og giftemålet nevnt ovenfor er blandt de avskrifter som ikke er med i den digitaliserte kirkeboken.
    Avskriftene er foretatt av hans morfar (Einar Aas 1884-1949), trolig i 1930-årene. Et antall andre avskrifter han har foretatt (senere kirkebøker, skifter o.l.) er perfekt transkribert, så jeg er overbevist om at hans notater er korrekte, men at den aktuelle kirkebok for Tydal sogn ikke senere er digitalisert. Så langt jeg kan se er det stort sett ingen innførsler fra kirken i Tydal i den digitaliserte kirkeboken nevnt ovenfor.

  "
Matrikkelforarbeidet i 1723, Strinda og Selbu fogderi, Selbu tinglag, Tydal anneks - Eksaminasjonsprotokoll, folio 150b-151a..

«No.
    771.
Gaarde Navne:
    Kierkevold.
Opsiders Navne:
    Joen.
Proprietaire og Bøxel Raadig:[spd øre ml:]
    til Pastor Selboe – 0 - 1 - 0
Huusmands Pladzer:
    –.
Skoug og Setter:
    Til Skoug og Huustømmer og Huusbehov og Setter.
Qvern og Fischeri:
    –.
Situation og Beleilighed:
    J sollien uvis til Korn, frostlente, god til eng, Tungvunden,
    Gaarden taaler ingen paalæg, men maae for sin godhed til Eng,
    og for Skougens bliver staaende –
    Svarer Engeschat 6ß
Sæd:
    Byg 1/3 tr.
Korn aufling [Laß]
    40
Hæste og Creat:
    1 Hest – 4 Kiør – 2 ungnød – 3 faar – 4 Gieder
Taxt effter Gamble Matricul [Spd – øre – ml:]
    0 - 1 - 0 [1 spand = 3 øre (bismerpund – 1 øre = 24 bismermerker]
Forhøyed
    –
Afaged
    –».

    Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen:


  "
Matrikkelforarbeidet i 1723, Strinda og Selbu fogderi, Selbu tinglag, Tydal anneks - Matrikkelprotokoll, folio 92b-93a.

«No.
    771
Gaarde Navne:
    Kirkevold
Opsidernes Navne:
    Joen
Taxt effter Gl: Matric: [Spd – øre – ml:]
    0 - 1 - 0 [1 spand = 3 øre (bismerpund – 1 øre = 24 bismermerker]
Gl: Leilending Skatt [rdr: – ß]
    1 - 48
Reduction til Hart Korn Nye Matricul [tønner – skjepper – fjerdingskar – album]
    0 - 6 - 0 - 0
    (En tønne inneholdt åtte skjepper, eller 32 fjerdingskar, eller 96 album hartkorn)
Leilending skatt Nye Matricull [rdr: – ß]
    1 - 48
Odell Skatt [rdr: – ß].
    0 - 21
Leding [rdr: – ß]
    0 - 17 1/3».

    I følge bygdebøkene folgte brødrene Sakse og Anders med sin far til Møsjødalen på Stugudal.

4
  "
Skifteprotokoll Strinnda og Selbu sorenskriveri nr. 2b (1731-1737), folio 609b.

  «No. 1. Cf .½ Rixdaler 1734.
    Lauritz Brun Sorenskriver over Størdahlenns Fogderi og Selboe. Giøre vitterligt at Ao Christi 1734 udj. 26 Juny udi Selboe Præstegield blev foretaget Skifte efter afgh. Kari Joensdatter Kirkevold i Thydahlen i mellem hendes efterladte Mand Saxe Henningsen Kirkevold og deres tilsammen aflede Barn T. afgh. Henning Saxesen 1 aar gl: som døde efter moederen item hendes andre efterladte Børn som hun med hendes første mand forhen afgh. Joen Pedersen Kirkevold afledt haver Nafnlig 2. Joen Joensen 8 aar gl. 3. Kirsten Joendatter 16 aar gl. 4. Anne Joensdatter 14 aar gl. og 5. Marit Joensdatter 10 aar gl. paa hvis veigne war Tilstede deres Fader Broder Alv Pedersen, item Lennsmenden Joen Bjørnsøn Aas og Johannes Olsen Aas, hvilche Bor? tilligemed deres Stiffader Samtligen var nærværebde oaa Skiftet:
    Hvorda Boets Midler efter den derover af Lensmanden og maad forfattede Registering Befantes at vare efter følgende Boens Midler som ... for Boens».

  "
Skiftekort, Strinda og Selbu sorenskriveri, 1689-1742, side 965.

    Etter at Kari døde, giftet Sakse seg med Anne Olsdatter.

    I 1743 ble gården delt mellom dem. Sakse beholdt 14 marklag, bruk nr. 1, mens Anders fikk 10 marklag, bruk nr. 2. Begge var leilendinger, for jorda tilhørte sognekirka i Selbu (prestebolet).

    Anders hadde unndratt seg militærtjeneste og rømte til Sverige. Han fikk dødsdom for dette, men ble benådet av kongen. Presten Rosenwinge nektet å vie Anders, likeså ble han nektet altergang. Anders ble dog omsider viet av presten i Ljusnedal, og samtidig fikk han døpt sin datter Ingeborg. Rosenwinge måtte til slutt skrive ut bygselbrev til Anders. Det er datert 14.02.1743.

    Ekstraskatten av 1762 ble pålagt det danske og norske folk ved en forordning utstedt av kongen 23. september 1762[1]. Krig med Russland truet i Holstein, og kongen trengte penger. Skatten skulle være én riksdaler for alle personer over 12 år, noe som innebar en voldsom skatteøkning. I forbindelse med denne skatten ble alle personer over 12 år registrert i et eget manntall. (Wikipedia)

  "
Ekstraskatt Strinda og Selbu fogderi 1762-67. Hovedmanntall 1762, Selbu prestegjeld, Tydal annex, matrikkelgård no. 845 Kirkevold, side 159.

«Gaardenes Navne og MatriculsNummer:
    845 Kirkvold
Hvad endten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv Ejeres Gods:
    Pastor Sælbo
Mand og Hustrue, Deres Andtal og Navne:
    Saxe Henningßen, Anne Olsßdatter
Børn over 12. Aar og Deres Navne:
    1 Ole gift med Ingebor Pedersdatter,
    2 Jens
    3 Ingebrigt
    4 Bernt
Tilsammen.
    4
Gaardenes Navne og MatriculsNummer:
    845 Kirkvold
Hvad endten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv Ejeres Gods:
    Pastor Sælbo
Mand og Hustrue, Deres Andtal og Navne:
    Anders Hennningsen, Anne Olßdatter
Børn over 12. Aar og Deres Navne:
    Ingebor
Tieniste Karle og Deres Navne:
    Henning Saxseßen
Tilsammen.
    4».

    I Peder Hansen Gresliens samtidige manntall i 1762 er følgende personer ført under Kirkvold:
Gård nr. 1:
    Sakse Henningsen, husbond.
    Anne Olsdatter, hustru.
    Ole Saksesen, sønn.
    Grubearb. Jens Saksesen, sønn.
    Grubearb. Ingebrigt Saksesen, sønn.
    Bernt Saksesen, sønn.
    Ingeborg Pedersdtr., Ole Saksesens hustru.
    (Sønnen Jon Saksesen er ikke nevnt i manntallet.)
Gård nr. 2:
    Anders Henningsen, husbond.
    Anne Olsdatter, hustru.
    Ingeborg Andersdtr. datter.
    Henning Saksesen, brorsønn av Anders.

    Eldstesønnen Ole og kona Ingeborg overtok formelt bygselen i 1794, da Sakse var 90 år gammel.

    Sakse døde i 1795:


  "
Kirkebok Selbu nr. 2: 1757--1801, Kronologisk liste, 1795, folio 181a-181b..

    «Dom XIX Trinit L. J. p og holdt Liigtalen over Zaxe Henningsen Kirkvold gl. 91 Aar». 5

 

 1. Kirkebok Selbu nr. 2: 1757-1801, Kronologisk liste, 1766, bilde 120.
 2. Kirkebok Selbu nr. 3: «Døde», folio 214.
 3. Kirkebok Selbu nr. 2: 1757--1801, Kronologisk liste, 1795, folio 181a-181b..
 4. Matrikkelforarbeidet i 1723, Strinda og Selbu fogderi, Selbu tinglag, Tydal anneks - Eksaminasjonsprotokoll, folio 150b-151a.. Matrikkelforarbeidet i 1723, Strinda og Selbu fogderi, Selbu tinglag, Tydal anneks - Matrikkelprotokoll, folio 92b-93a. Tydalsboka, Bind 2, side 281-282. Bygdebok for Tydal, Bind 4, side 158.
 5. Matrikkelforarbeidet i 1723, Strinda og Selbu fogderi, Selbu tinglag, Tydal anneks - Eksaminasjonsprotokoll, folio 150b-151a.. Matrikkelforarbeidet i 1723, Strinda og Selbu fogderi, Selbu tinglag, Tydal anneks - Matrikkelprotokoll, folio 92b-93a. Skifteprotokoll Strinnda og Selbu sorenskriveri nr. 2b (1731-1737), folio 609b. Ekstraskatt Strinda og Selbu fogderi 1762-67. Hovedmanntall 1762, Selbu prestegjeld, Tydal annex, matrikkelgård no. 845 Kirkevold, side 159. Tydalsboka, Bind 2, side 282-283. Bygdebok for Tydal, bind 4, side 157-159.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30