??? Arnesdatter

>
       
f
Arne ???.
m
Arno Haldorsdatter.
Gift Gudleik Pedersen. Født omkring 1360.
Død omkring 1405.
Peder Gudleiksen Skidaker. Født omkring 1404 på Skjåk [Skidaker], Skjåk (OP).
Gift Torstein Paalsen [List]. Født omkring 1375.
Sigurd Torsteinsen [List]. Født omkring 1405.
Død omkring 1470.

Levde mellom 1380 og 1405.
    Hennes foreldre var en Arne og Arno Haldorsdatter.

    Hun var søster til Bjørn Arnesen, gift med Ingrid Nicolasdatter.

    Gudleik og datteren til Arno Haldorsdatter hadde sønnen
Ca. 1404: Peder, antagelig gift med en datter til Østen Godensen By, levde i 1482.

    Hun var gift 2. gang med Torstein Paalsen [List].

    De hadde sønnen
Ca. 1405: Sigurd, som døde ca. 1470.

  24.03.1418 falt det en 6-manns dom på Mo i Lom for at arven efter Bjørn Arnesen og hans hustru Ingrid Niculasdatter, som Ivar Olavsen hadde tatt til seg, skulle tilfalle Torstein Paalsen. Begrunnelsen var at Arno Haldorsdatter var nærmere til arv etter sønnebarnet sitt, Bjørn, enn mormoren, hvis navn ikke anføres (DN III 635, «Regesta Norvegica» IX, nr. 1282):
  «Ollum monnum žeim sem žettæ bref sea ædæ hœyræ sændæ Jon Sigordsson Andres Jonsson Žore Sigordasson Gesbrikt Gužormsson Gudbrander Haldorsson Bergswein Audhonasson logrætto men a Lom q. g. ok sinæ kunnigt gerande ad meer warom j stæmnostwnne a Monom er liggir a Lom a žorsdaghin nestæ firi Maria messo j langafasto a niunda are ok xx rikis wars wyrduligs herræ herræ Eirikis med guds naadh Noregs kunungs næmde oos kunungs vmbuz man j dom vm gooz ok arf æftir Byorn Arnæsson ok Jngrido Nichulas dotter eghin kona hans ok baarn žeiræ sem Jwær Olafsson j siter ok Arnno Haldorsdotter bær ad erfwæ æfter firnæmdæm Byorn sonar barn siit. Dœmdom meer žaa samžykkielighæ Žostein Palssyni sem systernnæ egher atter widhir adhernæmdan Byorn hæfdh ok erfdh badhe j lauso ok fasto vttan gardh ok jnnæn. war ok ženne domer dœmder a rættre wapnastemne a Monom sem fir sighir ok eigh kunno meer finnæ annat sannare ad førræ bøør fadher modhernæ taka arf æftir sonar barn siit æder modher modhernnæ ok til sannynda sættom mer war incigle firi žettæ bref er gort war dæghi ok are sem fir sighir.»     Sammendrag.
  «Domsbrev utst torsdag før marimesse i langfasten av Jon Sigurdsson, Andres Jonsson, Tore Sigurdsson, Gisbrekt Guttormsson, Gudbrand Halldorsson og Bergsvein Audunsson, lagrettemenn på Lom:
    De var samme dag til stede i stevnestua på Moen på Lom da kongens ombudsmann oppnevnte dem til å dømme om gods og arv etter Bjørn Arnesson, Ingrid Nikulasdatter, hans kone, og deres barn – gods som Ivar Olavsson sitter på, og som Arna Halldorsdatter var berettiget til å arve etter nevnte Bjørn, sitt sønnebarn.
    Lagrettemennenes samstemmige dom var at Torstein Pålsson, som er gift med [Arnas] søster, skal ha hevd og arv etter Bjørn både i løst og fast.
    Dommen ble avsagt på rett våpenstevne på Moen, og utst kunne ikke finne annet for rett enn at farmor skal ta arv etter sitt sønnebarn foran mormor.
    Beseglet av utst»

    Noen år tidligere, 09.11.1410, gjør abbed Nicolaus av Tuterø (Tautra) og hans konvent Ivar Olavson og hans hustru Ingegerd Nicolausdatter delaktige i deres ordens åndelige goder og, når deres død er meldt, i sjelemesser og bønner som årlig blir holdt i klostret.
    Utstedelsesstedet er ikke nevnt, men det har vel vært Tautra. Originaldiplomet innkom til Riksarkivet fra gården Valde i Vågå i 1888, så det er ingen tvil om at det er Gudbrandsdøler det gjelder (DN XIV 28, «Regesta Norvegica» IX, nr. 644):
  «Delaktighetsbtrev for ekteparet Ivar Olavsen og Ingegjerd Niculasdatter, utstedt av abbed Niculas og konventet i Tautra kloster.
    Som svar på deres fromme bønner og den kjærlighet de har vist Gud og klosteret, gjør abbeden dem delaktige i klosterets gode gjerninger. Når en av makene eller begge er døde, vil klosterbrødrene gi dem absolusjon ved å gjøre dem delaktige i alle årets messer og bønner som de har inkludert dem i.
    Beseglet med konventets segl »

    På Sveine i Lom kunngjør to menn 01.02.1430 at de der hadde vært vidner til at Ivar Olavsen og Jangard (Ingegerd) Nicolausdatter, hans festekone, avga vidnesbyrd for Bård Håkonsen, at Ivar hadde leid 1 kuleie jord i Holen i Liden i Lom av Bård Eilivsen på Brynhild Ommundsdatters vegne, og betalte landskyld av den (DN VIII 285, «Regesta Norvegica» X, nr. 992):
  «Vitnebrev om vitnesbyrd, utst kyndelsmesseaften av Alv Bjørnsson og Hallvard Nikulasson:
    De var samme dag til stede i setstua på Sveine i Lien i Mo sogn på Lom i nordre Gudbrandsdalen da Ivar Olavsson og Ingegjerd Nikulasdatter, hans festekone, håndtokes med Bord Håkonsson og avla vitnesbyrd om 1 kyrleie jord i Holenum i Lien som Ivar leide av Bård Eilivsson med fullt ombud fra Brynhild Ogmundsdatter, og betalte landskyld av for omlag to år siden.
    Dette var begge vitnene villig til å bevitne og sverge på for rettferdighets skyld og ikke av avind.
    Beseglet av utst. Og medbeseglet av Ivar.»

    At det i Vågå og/eller Lom samtidig skulle leve to menn som het Ivar Olavsen, og som begge var gift med en Ingegerd (Jangerd) Nicolausdatter, er lite sannsynlig. Det må være samme folk det dreier sig om – selv om Ingegerd kalles Ivars hustru i 1410 og festekone i 1430. Dette kan nemlig forklares ved at de to menn avga forklaring i 1430 om hva de endel år tidligere hadde vært vidner til. At dette er riktig tydet kan man slutte av at 3 menn 29.12.1434 på Skjåk kunngjorde at de hadde vært på Grimstad på Hofstranden i Lom for 20 år siden (altså omkring 1414) da søsknene Ivar Olavsen, Erling Olavsen, Sunniva Olavsdatter, Gudrid Olavsdatter og Sidsel Olavsdatter skiftet arv (DN II 719):
  «Thet se ollom monnom kunnigt ad ek Thoralder Bærdorsson oc Ogmwnd(er) Sigwrdesson oc Silfæster Thoraldsson varom a Grimstodom som liger a Hofstrondene i Nordheradeno a Lom i Gwdbranzdalom vist firir xx arom sam oc høyrdom aa ad thaw syskin Jwer Ollafsson oc Ellinger Ollafsson oc Swnnifwe Ollafsdotter oc Gwdridh Ollafs dotter oc Sidsele Ollafs dotter skipto arff sin a millom bade etter fader oc modor, meder theim skilmale ad fyrnæmder brøder Jwer oc Ællinger skwlde æige kwærnenne oc kwænelægiet til ewørdeleger æigo en fyr næmder syscen Swnniwe oc Gwdrid oc Sidsele skwlde vera jæm goder ih lawsegodzseno som fyr næmder brøder. var thette byte giort meder alles there samthykt, oc til saninde setom mer vor insigle firir thette bref er giort var aa Skidak(r)e a v dagh jolle a vi are oc xl rikis konongh Erikx.»
Sammendrag:
Tre Mænd kundgjöre, at de for 20 Aar siden i Skiftet paa Grimstad i Lom hörte, at Brödrene Ivar og Erling Olafssönner skulde have Kværnen, men deres Söstre Sunniva, Gudrid og Sidsel (Cecilia) være jævngode med dem i det löse Gods.
Kilde:
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle.     Det er åpenbart, at det har oppstått strid om arv, og i den anledning er det foretatt forskjellige bevisopptagelser etter arvelaterens død, kanskje lenge etter. Det er da sannsynlig at det er den samme Ivar Olavsen som nevnes i et diplom med uviss datering, 1395/96 – 09.05.1396 ifølge «Regesta Norvegica» – hvor tre lagrettesmenn kunngjør at de var på Sveinegaard, (Sveine i Lom?), som vidner til at Ivar avsto halve gården Holsarf (Hosar) i Nordherred på Lom til sin far, Olav Ivarsen, som denne hadde gitt ham i giftegave (DN V 373, «Regesta Norvegica» VIII, nr. 465):
  «Ollum monnum žeim sem žettæ bref sea ædæ høyræ sændæ Sigorder Alfsson Ogmundr Sigordasson Pal Ændridasson swornir logrættomen a Loom q. g. ok sinæ kunnigt gerande ad meer varom j Sweinagarde er ligir j Lidenne a Loom tysdagin nestæ firi afgiftto žorsdagin a seaundæ are rikis wars wyrduligs herræ herræ Eiriks med gudis naaš Noregs kunungs hørdom orš ok sagom handerband žeiræ Olaf Jwarsson af eine halfu en af anare Jwar Olafsson son hans med žeim skilmalæ ad firnæmder Jwær gaf firnæmdom Olafue fæder sinom after halfuan Hoozarf sem han hafde hanom gifuit til giftingar er ligir j Nordherade aa Loom friælsæ ok heimula firi hwariom manne med ollum žeim lutum ok lunnandom sem til firnæmdan Hosarf hæfuir legit ad forno ok nygio wttan gardz ok jnnæn til ewerdeligæ ægo ok alz afredis. ok til sannyndæ sættom meer war jnsigli firi žettæ bref er gort war degi ok are sem fir sigir.»
Kilde:
Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene vedhænge.     Sammendrag.
  «Vitnebrev om gave av jord utst av Sigurd Alvsson, Ogmund Sigurdsson, Pål Eindridesson, svorne lagrettemenn i Lom:
    Tirsdag før afgiftutorsdag [Kristi himmelfart] var de på Sveine i Lien i Lom, da Ivar Olavsson med handarband gav sin far, Olav Ivarsson, igjen halve Hosar i Nordherred i Lom som Olav hadde gitt sønnen i giftingsgave.
    Beseglet av uts».

    Man må gå ut fra at Torstein har vært gift med Bjørn Arnesens søster, som var enke efter Gudleik Pedersen på Skidaker. Ekteskapet må være inngått ca. 1405, hvorved Peder Gudleiksen på Skidaker – Guttorm Endridsen [Bratt]s svigerfar – og Torsteins sønn Sigurd blir halvbrødre på mødrene side.

    Bjørn Arnesens hustru, Ingrid Niculls-(Nicolaus-)datter, og Ivar Olavsens hustru, Ingegerd, var søstre.

    Det er også mulig at Torstein Paalsen og hans hustru har vært beslektet. Bjørn Arnesen kan ha vært sønn til Arne Olavsen, sønn til den før nevnte Olav Jonsen Kleppe. Riktignok blir da Torstein gift med sin mors søskenbarn, det blir slektskap i 3. og 2. ledd, som dengang ikke ble tillatt uten i særlige tilfelle. Man skal derfor være varsom med å bygge for meget på det. 1

 

  1. Engebret Hougen: «Av Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen», NST XIII (1951-52), side 282-285. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II, side 129, 136, 166. Tore H. Vigerust: «Adelsnytt», Genealogen nr. 1 1999, side 47.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30