??? Ivarsdatter Røssum
1385?-(1412..)

>
ff
Kolbein Harildstad. Født omkring 1310 på Harildstad, Kvikne, Nord-Fron (OP). Død omkring 1360 på Harildstad, Kvikne, Nord-Fron (OP).
     
f
Ivar Kolbeinsen Røssum. Født omkring 1350 på Harildstad, Kvikne, Nord-Fron (OP).
 

??? Ivarsdatter Røssum. Født omkring 1385 på Røssum, Nord-Fron (OP). Død etter 1412.
Gift mellom 1405 og 1410 Endrid [Ivarsen?]. Født omkring 1340.
Død omkring 1410 på Lesja (OP).
Helge Endridsen Røsssum. Født omkring 1403.
Død etter 1469.
Gift Ivar Tjøstolvsen Sandbu. Født omkring 1375 på Sandbu, Vågå (OP).
Død omkring 1439 på Sandbu, Vågå (OP).
Gunnar Ivarsen Sandbu. Født omkring 1412 på Sandbu, Vågå (OP).
Død omkring 1495 på Sør-Sandbu, Sandbu, Vågå (OP).

Biografi - Biography

Født omkring 1385 på Røssum, Nord-Fron (OP).
Død etter 1412.

    Vi kjenner ikke hennes navn, men hun var datter til Ivar Kolbeinsen Røssum (~1350 - >1394).

    Hun var gift 1. gang med Endrid [Ivarsen?]:

    De hadde barna (minst):
1405-10: Helge, trolig gift med en sønnedatter til en Audulv.
1405-10: Erling, nevnt som lagrettesmann på Lesja i 1440, etterslekt ikke kjent.

    Engebret Hougen hevdet at Trond Eindridsen(?) Tynnøl – som regnes som stamfar til Tynnøl og Valbjørætta – stammet fra hennes sønn, Helge, Tore H. Vigerust anser at det ikke er dekning for denne påstand.

    Hun var så gift 2 gang med Ivar Tjøstolvsen Sandbu.

    De hadde barna (minst):
Ca. 1410-15: Synnøve.
Ca. 1412: Gunnar til Sandbu, døde i 1495.

    Datteren Synnøve nevnes kun 27.04.1465 [7. september] da hun gjorde jordskifte med Botolv Bjørnsen (DN XVIII 84):
    Sammendrag.
  «To Lagrettemænd kundgjøre, at de 20 Novbr. 1463 paa Kleppe i Hjordal (Vaage) overvare et Jordeskifte mellem Botolf Bjørnssøn og Synneve Iversdatter, hvorved den sidstnævnte erholdt hele Hekne i Hjordal og Botolf hele Øvregaarden i nordre Bjerke paa Thretten i Stafs Thinghaa, som Sunnive og hendes Broder Gunner Iverssøn havde arvet efter Hustru Gertrud Paalsdatter paa Sundbo; hertil gav Gunner sit Samtykke.»

    Da hun ikke nevnes sammen med mann eller barn, har hun vært barneløs enke eller ugift, og hun døde nok før 03.11.1469, da hennes bror og hans halvbrødre holdt arveskifte, ellers hadde hun vært nevnt der.

    03.11.1469 ble det avholdt et skifte på Oden mellom hennes sønner i de to ekteskap, Helge og Erling Eindridssønner og deres halvbror, Gunnar Ivarsen (DN II 874):
  «Ollom mannom theim som thetta bref see eller høra sender Ragwald Nielsson riddare oc lagman a Wplandhen Jon Olafson prester a Fron Niels Torkelson Paal Augmundhson Erik Olafson Sigurd Azsarson Olaf Alfson Østhein Arneson logretthes men a Fron q. g. oc sina kunnikt gørandhes med thesso woro opno brefwe at mith warom a Oudhene a Fron anno domini mcdlx ix fredaghen nest epter alla helgon dag worom vi ther ner oc fleirom adrom godhom mannom nerwarandes hørdom vi a ordhom oc soghom handerband theires af eino halfwo Helge oc Ellinger Endridsøner en af adro Gwnnar Jfuerson. wortho the tho satter oc alsotter epter danda manna til laghw med thessom skilordhom som her epter følgia at fornemd Gwnnar wploth allan sin arfdeld j Oudhene som ligger a Fron j Lizstada kirkio sokn oc ein ødhegard som ligger j Lydhen som heiter Wlberg a fornemdFron vndhan sig oc sina erwinghia oc atter wnder fornemda brøder Helge oc Elling oc theres erwinghia alz afrædhes til æwerdheliga eigho j sa mottho at fornemda brøder Helge oc Elling skula gifwa broder sinom Gwnnare atter a mothe viii kørlag j femmæthnom peningom oc ther med skulde oc wara alzstinghes satthe om alt thet arf skipthe oc ythermer til thalan wm theira vidher skipthe. ær oc ooss thet vitherlekth at førnemda brøder Helge oc Elling bythalade om sama dag oc wm morghonen epter eina sølyo som allas theira møderne war fore iiii kørlag oc j fyrskept aklede oc j benkeklede vii alna langt wm ii kørlag oc ther til skulu the fornemda brøder hwar theira gifwa fornemdom Gwnnare eina wor fødda koo som hwarke skerdar verd fore leigho plegar ganga ath woren nw komande lofwade oc fornemd Gwnnar ooss ath han skulde fa fornemda brøder sin jardha bref i ghen. til saninde her om henger fornemd sith incigle med wor fore thetta bref som giorth war a deghi oc are som firi seger.»
Sammendrag:
Ragvald Nilssön, Ridder og Lagmand paa Oplandene, Jon Olafssøn Prest paa Fron og 6 Lagrettemænd kundgjöre et Arveskifte mellem Brödrene Helge og Elling Endridssönner samt deres Halvbroder Gunnar Ivarssön, hvorved denne afstod til dem sin Arvelod i Auden i Listad Sogn paa Fron og i Ödegaarden Ulveberg i Liden, imod 8 Körlag i Penge. (jfr. No. 599).     Skiftet må gjelde gods som har tihørt Ivar Kolbeinsen Røssums datter siden hennes barn fra begge ekteskap har vært arvinger. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen I, side 34, 57, 67; III, side 20.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30