Jon Trondsen Tynnøl/Glømmen
1515?-(..1573)

  fm
Gunnhild Trondsdatter.
   
f
Trond Eindridsen[?] Tynnøl. Død etter 1533 på Tynnøl, Lesja (OP).
 

Jon Trondsen Tynnøl/Glømmen. Født omkring 1515. Død før 1573 på Helle, Vågå (OP).
Gift Anne Eiriksdatter Glømmen. Født omkring 1515 på Glømmen, Tretten, Øyer (OP).
Død etter 1601 på Helle, Vågå (OP).
Østen Jonsen Helle/Vestad. Født omkring 1535 på Helle, Vågå (OP).
Død før 1611 på Vestad, Ringebu (OP).
Eirik Jonsen Helle. Født før 1549.
Død før 1610 på Helle, Vågå (OP).
Finn Jonsen Hjelle. Død før 1615 på Hjelle, Fåvang, Ringebu (OP).

    Jon var sønn til Trond Eindridsen[?] Tynnøl (<1490 - >1533).

    Han brukte Helle i Vågå.

    Engebret Hougen fant følgende diplom datert 25.11.1573 i en pakke med 50 gamle skiftebrev, skjøter og andre diplomer fra Helle i Vågå:
  «For alle thennom som thette breff hender for att komme sender Asbiøn Atzersin, Lauritz Ingelbritsin, Baar Suendzin, Arvid Henningzin, Tore Eriehzin oe Knud j øen suorne lagrette mend paa Vaage oe Lums prestegeld quide gud os Signe, kundigt giørende att wy Vorum paa waare rette woben ting aar 1573 den 25 novembris ij Waage os anden dag epther paa Lum Offuer wærendes Ærlig oe velfornumstig suend Peder Suendzin kong. matt. fogit y gulbrandz dallen.
    Framkom for os Erieh Jonszin Boendis paa Hellene y forneffe waage gield, og Østen Jonszin hans broder Bespørgendis thenn menige mand som samme tid ting søgt hagde om der war naagen mand eller Suend wng eller først aff the gamle ther Haffde naagin sinde Hørt der Jonn Tronnszønn deris ffader haffde vnt eller tilladit Torir Tønøl som ær enn aff the yngste theris ffader brøder Naagit gotz, partt eller naagin del j Tønøll Till Huileket wy suarede alle sam drecktige att som os witterligt ær wdj ret gudsz sandhet der wy Haffue aldri hørt eller der aff naagit visst foruden der som wy met leffuendis røst wille bestaa, imellom thennom brødre oc brødre børn saadan enn venlig tale haffue werit Torir at skulle bliffue sidendis en tid lang oc saa vige huer til sine som retferdigt ær.
    Til ytermere stadfesting setter wy waare Indsegle her neden faar som sereffuit ær epther den samme aar oc dag wt supr.»

    Engebret Hougen fikk et brev fra Per Bø Landheim i Follebu med et dokument som han skulle ta avskrift av slik at det ble leselig:
  «Dokumentet var svært godt halde vedlike. Der var berre somme skadda stadar som var noko vanskeleg å tyde. Men skrifta var klår og grei, som ein kunne vente når lagmannen Berrel Mule sjølv hadde skrivi det. Per Bø Landheim har vore så gild å samtykke i at dokumentet vert gjort kjend, noko ein lyt vera svert takksam for, ettersom det for meg var ein sensasjon om ein kalla noko for det. Ein skal ikkje ta med heile dokumentet her, berre så mykje som trengst for å klårgjera saka. Elles viser ein til det som Ola Vigerust og eg har skrive i "Gudbrandsdølen" om dette 12. og 14. september, 5, 9. og 31. oktober 1953. I dokumentet gjer lagmannen kjend at»:
  «Anno Chritj 1615 Snt Martini Afften paa Laugtinget vdj Hammer ...
War shicket for Rette Jørgenn Trunndsønn paa sinn Moders Johanne Joensgaardt i Øier sogenn i Guldbrandtzdallenn hindes wegne ...».
    Johanne Jonsgard hadde stevnet
        «Oluff Glommen, John Weestad, Erich Hiellen, Jonn Hellen,
          Ragnild Brede, Giertrud Lequam och Ingeborrigh Lauckan»
fordi hun som enke etter Trond Glømmen ikke fikk den retten som tilkom henne etter skifte som ble holdt etter Jon Trondsson Glømmen 23.08.1601. Det fine med dokumentet er at skiftet her er tatt inn ord for ord og nevner arvingene som var tilstede:
    Eirik Jonsson på Hellen i Vågå, Eystein Jonsson på "Wettestad i Ringeboe Sogenn", Finn Jonsson på Hjelle i Ringebu, Oluf og Trond Jonssøner på Glømmen i Øyer og søstrene Ingebjørg, Ragnhild og Gjertrud Jonsdøtre for å skifte arven etter
  «vores salige affgagne Fader Jonn Thrundsønn, saavel och paa huis goeds som voris kiere Moder Anne Erichsdotter eigendis er, effterdj hun er enn gandske gammel och udleffuen quinde, och er kommen i barndoms vanmagt ...»

    Det gods som skulle skiftes var 4 huder i Hellen, Vågå, 3 huder i Kvamme, Lom, 2˝ hud i Hjelle, Fåvang, 3 huder 9 skinn i Glømmen, 8 skinn i garden Sogge (antagelig) i Romsdal, ˝ hud i Laukam-øygarden i Øyer, ˝ hud i Enge øygard, 1 hud i Sør-Bjørke øygard, 4 skinn i Bjørke, ˝ hud i Viker, ˝ hud i Rokvam og 3 skinn i Ringdal.

    Når man holder dette dokumentet sammen med diplomet frå Helle av 25.11.1573 ser man at denne Jon Trondsen Glømmen, som døde før 23.08.1601, må ha vært identisk med den Jon Trondsen som sammen med broren Erich Trondsen på Bjølstad tok Valbjørg tilbake på odel fra Henning Lauritzsen Blakar [Munk] i 1558. 1

 

  1. Henning Sollied: Nogen oplysninger om bonde-aristokratiet i Gudbrandsdalen og Hedemarken, NST 6 1937-38, side 59. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind III (1974), side 11, 76-77.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29