Eirik Jonsen Helle
(..1549)-(..1610)

>
ff
Trond Eindridsen[?] Tynnøl. Død etter 1533 på Tynnøl, Lesja (OP).
  mf
Eirik Olsen Glømmen.
mm
Gjøda Finnsdatter Glømmen. Født omkring 1493. Død etter 1557 på Glømmen Nordre, Glømmen, Tretten (OP).
f
Jon Trondsen Tynnøl/Glømmen. Født omkring 1515. Død før 1573 på Helle, Vågå (OP).
m
Anne Eiriksdatter Glømmen. Født omkring 1515 på Glømmen, Tretten, Øyer (OP). Død etter 1601 på Helle, Vågå (OP).

Eirik Jonsen Helle. Født før 1549. Død før 1610 på Helle, Vågå (OP).
Gift .
Kari[?] Eiriksdatter Helle. Født omkring 1590.

Biografi - Biography

Født før 1549.
Død før 1610 på Helle, Vågå (OP).

    Helle er en gammel slektsgard med utsikt over Vågåvatnet, Navnet er et gammelt vin-navn (Hellvin), som betyr «hallende eng».

    "
Helle i Vågå,

    Eirik var sønn til Jon Trondsen Tynnøl/Glømmen (~1515 - <1573) og
                                  Anne Eiriksdatter Glømmen (~1515 - >1601).
    Hans farfar var Trond Eindridsen[?] Tynnøl (<1490 - >1533) og
    hans morforeldre Eirik Olsen Glømmen (død >1528) og
                                 Gjøda Finnsdatter Glømmen (~1493 - >1557).

    Han må være født senest ca. 1548, da han må ha vært fullmyndig i 1573 da han sammen med sin yngre bror, Eystein, tok opp tingvitne om åseteretten til Tynnøl.

    Han døde antagelig før 1610, for da brukte sønnen John gården.

    Vi vet ikke hva hans hustru het, men den eldste sønnen ga sine to første døtre navnene Gyda og Kari. Den yngste at disse fikk navn etter sin mormor, så hans hustru het antagelig Gyda.

    Han hadde følgende barn (minst):
Ca. 1585: John, brukte Helle. døde før 1656.
Ca. 1585: Anne, gift 1. gang ca. 1605 med Knut Evsteinsen Nordigard Ingelshus på Dovre,
                                  2. gang med Niels Jørgensen «Engelshus», levde i 1645.
Ca. 1585-90: Ingebjørg, gift før 1637 med Knut Olsen Sygard Storvik, levde i 1664.
Ca. 1590: Kari(?), gift ca. 1610 med Jakop Sørem, trolig Nilsen.

    Engebret Hougen fikk et brev fra Per Bø Landheim i Follebu med et dokument som han skulle ta avskrift av slik at det ble leselig:
  «Dokumentet var svært godt halde vedlike. Der var berre somme skadda stadar som var noko vanskeleg å tyde. Men skrifta var klår og grei, som ein kunne vente når lagmannen Berrel Mule sjølv hadde skrivi det. Per Bø Landheim har vore så gild å samtykke i at dokumentet vert gjort kjend, noko ein lyt vera svert takksam for, ettersom det for meg var ein sensasjon om ein kalla noko for det. Ein skal ikkje ta med heile dokumentet her, berre så mykje som trengst for å klårgjera saka. Elles viser ein til det som Ola Vigerust og eg har skrive i "Gudbrandsdølen" om dette 12. og 14. september, 5, 9. og 31. oktober 1953. I dokumentet gjer lagmannen kjend at»:
  «Anno Chritj 1615 Snt Martini Afften paa Laugtinget vdj Hammer ...
War shicket for Rette Jørgenn Trunndsønn paa sinn Moders Johanne Joensgaardt i Øier sogenn i Guldbrandtzdallenn hindes wegne ...».
    Johanne Jonsgard hadde stevnet
        «Oluff Glommen, John Weestad, Erich Hiellen, Jonn Hellen,
          Ragnild Brede, Giertrud Lequam och Ingeborrigh Lauckan»
fordi hun som enke etter Trond Glømmen ikke fikk den retten som tilkom henne etter skifte som ble holdt etter Jon Trondsson Glømmen 23.08.1601. Det fine med dokumentet er at skiftet her er tatt inn ord for ord og nevner arvingene som var tilstede:
    Eirik Jonsson på Hellen i Vågå, Eystein Jonsson på "Wettestad i Ringeboe Sogenn", Finn Jonsson på Hjelle i Ringebu, Oluf og Trond Jonssøner på Glømmen i Øyer og søstrene Ingebjørg, Ragnhild og Gjertrud Jonsdøtre for å skifte arven etter
  «vores salige affgagne Fader Jonn Thrundsønn, saavel och paa huis goeds som voris kiere Moder Anne Erichsdotter eigendis er, effterdj hun er enn gandske gammel och udleffuen quinde, och er kommen i barndoms vanmagt ...»

    Det gods som skulle skiftes var 4 huder i Hellen, Vågå, 3 huder i Kvamme, Lom, 2˝ hud i Hjelle, Fåvang, 3 huder 9 skinn i Glømmen, 8 skinn i garden Sogge (antagelig) i Romsdal, ˝ hud i Laukam-øygarden i Øyer, ˝ hud i Enge øygard, 1 hud i Sør-Bjørke øygard, 4 skinn i Bjørke, ˝ hud i Viker, ˝ hud i Rokvam og 3 skinn i Ringdal. 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind III, side 77-81.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30