Anders Arnesen Austrem
(1560..1570)-(..1624)

>
ff
Anders Arnesen Harildstad. Født omkring 1480.
     
f
Arne Andersen Berge.
 

Anders Arnesen Austrem. Født mellom 1560 og 1570 i Vågå (OP). Død før 1624 på Austrem, Vågå (OP).
Gift omkring 1599 i Vågå (OP) Ragnhild Hansdatter/Endresdatter.
Endre Andersen Austrem. Født omkring 1615 i Vågå (OP).
Død trolig omkring 1666 på Austrem, Vågå (OP).

Biografi - Biography

Født mellom 1560 og 1570 i Vågå (OP).
Død før 1624 på Austrem, Vågå (OP).

Levde fra 1610 til 1622 på Austrem, Vågå (OP).
    Anders var sønn til Arne Andersen Berge.

    Manntall på Landskatten av Gudbrandsdalens fogderi til St. Martini [11.11] 1610:


    "
Landskatt Martini 1610. 6 Gudbrandsdalen fogderi, Fron sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 26, legg 5, litra 1, bilde 237).

«Waaghe sogenn»
    «Leilendinge beregnidt thi udj Leg tilsammen, giffuer udj schatt thj daller».
«Anders Ostrim
Johnn Rottim
Oluff Knagerud
Anders Prestegaard
Suend Harrelstad
Chrestenn Ellingsböe
Elluff Ecker
Annonn Foxstad
Stemenn Riode
Amonn Krucke, 10 daler».

    Anders føres også blandt leilendiger ved landsskatten i 1612, 1618, 1620 og 1622.

    Register og manntall på alle odelsbønder i Gudbrandsdalens fogderi, 17.02.1615.
    Denne serien av jordebøker er utarbeidet etter ordre i Krigsordinansen 1614. Hovedformålet med denne jordebokserien var å kartlegge hvem som var odelsbønder, med sikte på å velge blant dem til den nyopprettede ståede norske hæren. Dernest skulle det kartlegges det odelsgods disse odelsbøndene eide og hvilket krongods de i tillegg brukte utenom odelsgodset, og Kronens inntekter av dette krongodset. Jordebøkene skulle ikke inneholde alt odelsgods, men kun odelsgodset som var eid av en odelsbonde.

    "
Gudbrandsdalen fogderi 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 351 A, litra G), side 174.

            «Guldbrandtzdalls Fogderij.
Lit: G. – r. 166.
    Register och Mandtall paa alle Odelsbönderne, som wdj fornefnte Guldbrandzdalls fougderie, med samptt deris Odells godz, Wdj huilke gaarder dett findis att werre beligendes, som effter Kongelig Mayestets war Allernaadigste Heris Strenge och Aluarlige befalling, paa ditt fligtigste er Opschrefuen och Ahntegnidtt, med huis widere Höigbetroede Kongelig Maytestets och Norgis Cronne derhosß fölgendes ehr, werre sigh Landschyld foring wisöre och leding som Aarligenn deraff wdgiues, vdj lige maade hoß Odells böndernis Naffne findis anteignedt.
    Beregnid Wdj bönndernis Odell 12 kalschind paa 1 hud eller Ett hudelaug.»
    «Woge Sogenn»
«Anders Østerim,
  ½ daller foring,
  4 schind Wisöre,
  8 alb. leding.
Bonndens Odell
  4 huder der samestedz,
  3 schind i Prestegaard paa Lom.»

    I 1622 oppgis at hans hustru, Ragnhild, eier 3 skinn i Prestegiord på Lom.

    I 1624 er Anders død. Hans hustru, Ragnhild, er ført i odelsmanntallet dette året. 1

 

  1. Landskatt Martini 1610. 6 Gudbrandsdalen fogderi, Fron sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 26, legg 5, litra 1, bilde 237). Gudbrandsdalen fogderi 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 351 A, litra G), side 174. Engebret Hougen: «Av Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen», NST XIII (1951-52), side 330-31.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30