Anders Arnesen Harildstad
1480?-

>
ff
Sigurd Torsteinsen [List]. Født omkring 1405. Død omkring 1470.
     
f
Arne Sigurdsen Kleppe [List]. Født omkring 1440. Lensmann.
 

Anders Arnesen Harildstad. Født omkring 1480.
Gift .
Arne Andersen Berge.

Biografi - Biography

Født omkring 1480.

Levde mellom 1518 og 1528 på Harildstad, Kvikne, Nord-Fron (OP).
    Anders var sønn til Arne Sigurdsen Kleppe [List] (~1440 - >1497).

    Han fikk ved skiftet med sin fetter – Jon Andersson – i 1518 gårdene Harildstad, Austrem og Berge.

    Forøvrig vet vi ikke mer om Anders enn at han hadde 3 sønner:
Erland.
Amund.
Arne.

    Sønnen Amund hadde datteren Thore som ble gift med den i N.S.T.XII. s 412 nevnte søn av Tjøstel Amundsen Nørstegård, Ole Tjøstelson Melby i Kvikne, men hvem hun hadde 3 døtre.

    Sønnen Arne nevnes ikke i diplomer som siteres her. At han ikke nevnes i disse diplomer er i og for sig ikke avgjørende, da disse kun behandler tretten om Kruke og derfor også begrenser sig til å nevne de personer som fikk parter i denne gård og slektskapsforholdet mellom disse.

    "
Harildstad Søre i Vinje, Nord-Fron.

    17.01.1518 kunngjør Guttorm Eindridsen Bjølstad, Østen Guttormsen (hans sønn), Per Arnesen og Arne Vidleiksen (Snerle), lagrettesmenn på Bjølstad, at Jon Andersen Kleppe (~1460 - ~1550) og Anders skiftet arven etter sine fedre (DN VIII 495):
  «Ollom monnom them som thette breff se eller høyre kennes wi efftherskriffne Gwtorm Endridsson Østhen Gwttormsson Per Arnesson och Arne Widlecsson sworne lagrettis men paa Woghe [qwede gudz oc sine1 ath wi worum pa Biørstad som liggher i Hedal sancti Antonjj dagh sogom och hørdom ath forde Jon Andhersson och adherde Andhers Arnesson skiffthet iordegossz segh i millom ath forde Jon Andhersson skwlle haffwe Klepp och Heckenne och Dalenne och Røthem och Ellinghssbø jtem skwlle adherde Andherss Arnesson haffwe ther i moth i ghen Haralstadh och Awssthrem och Bergh i Gawsdal sokn i saa sanheth ath enghen aff them skal bøthe eller bwrth selie iordhe gossz i fraa erffwingom effther thenne dagh. Tiil ytthermere bewissningh och sanning hei(n)ge wi wor insigle nedhen for thette breff skriffwett waar paa Biørstad sancti Antonij dagh anno dominj m d xviij etc.»
Sammendrag:
Fire Lagrettemænd pa Vaage erkjende, at de vare paa Bjölstad i Hedalen, da Jon Anderssön og Anders Arnessön skiftede sit Jordegods mellem sig.     Deres foreldre, Anders og Arne Sigurdsønner, har altså åpenbart ikke foretatt noe skifte efter sine foreldre, men levet samdrektig på Kleppe.
    Ved skiftet i 1518 fikk Jon Andersson Kleppe med Hekken og Dalene, Rotten på Lalm og Ellingsbø i Heidal, mens Anders fikk Harildstad i Heidal, Austrem i Vågå og Berge i Follebu. De forpliktet sig samtidig til ikke å bytte eller selge noe av godset.
    Dette ser jo nærmest ut til at de to fettere har skiftet gods efter sine felles besteforeldre, Sigurd Torsteinson [List] og hans hustru.

    Det vi vet om Rottem er at en Ivar Petersen 21.01.1367 på Øy i Vågå solgte 1 øresbol mindre enn 2 kyrleier i gården til en Erland Eysteinsen. 30.03.1437 erkjente Sigrid Steinfinnsdatter på kirkevolden i Vågå å ha solgt halve Rottem i Lalm til en Baard Olavson, foruten at hun ga ham 2 kyrleier i gården Stade i samme sogn. Det er tenkelig at denne Baard alt har fått den annen halvdel i arv tidligere.
    Gården var imidlertid til 19.02.1475 i Henning Guttormsen [Munk]s eie. Da solgte han på Ringsaker, hele gården, og fikk betaling. Kjøper var Sigurd Dagfinnsen, og Gunnar Ivarsen (Sandbu) var vidne (DN IX 161, DN VIII 300 og DN VIII 399) – originaler på Kruke.
    Det er av dette klart at Sigurd Torsteinsen [List], som neppe levde efter 1470 – han døde iallfall før 1480 – ikke kan ha vært eier av Rottem, som først sønnen Anders kan ha erhvervet. Den omstendighet at Sigurd Dagfinnsen medforseglet overenskomsten mellem Sigurd Lists barn og fru Magnhild Oddsdatter i 1480, tyder på at det har vært en nærmere forbindelse. Sannsynligvis har Anders Sigurdsen vært Sigurd Dagfinnsens svigersønn.

    Anders har sikkert bosatt sig på Harildstad i Heidal, for brukeren der i 1528 het Andres, og Austrem og Berge har han bygslet bort.
    På Austrem i Vågå var det samme år en enke som het Margrethe, og på Berge i Follebu het brukeren Engebret.
    "
Gjengjerd av. Gudbrandsdalenn (Regnskap og jordebøker eldre enn 1570, eske 1, legg 7, litra 1, folio 19). Trykt i «Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (1520-70)», bind 4, side 53-54).

«Mandtal paa Vaage
 Andres Horetad 1 lod sølff».

    Fra O. Gygh: «Norske Gaardnavne:
  «183. Harildstad. Udt. hå`rællsta.
    a Haraldzstaudum (DN III 165) 1336, i Haraldstadum (DN. III 496) 1427, i Haralstadhom (sønste) (DN VIII 362) 1449, Haralstadh (DN VIII 492) 1518, Horestad 1520, Harrildstadt 1578, Harellstadt 1594, Harrildstad 1668, Harildstad (2 Gaarde) 1723.
    Haraldsstađir, af Mandsnavnet Harald (Haraldr).» 1

 

  1. Gjengjerd av. Gudbrandsdalenn (Regnskap og jordebøker eldre enn 1570, eske 1, legg 7, litra 1, folio 19). Trykt i «Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (1520-70)», bind 4, side 53-54). Engebret Hougen: «Av Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen», NST XIII (1951-52), side 292, 319 Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind II, side 82.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30