Arne Andersen Berge

>
ff
Arne Sigurdsen Kleppe [List]. Født omkring 1440. Lensmann.
     
f
Anders Arnesen Harildstad. Født omkring 1480.
 
Gift .
Anders Arnesen Austrem. Født mellom 1560 og 1570 i Vågå (OP).
Død før 1624 på Austrem, Vågå (OP).

Levde 1565 på Berge, Follebu, Gausdal (OP).
    Arne var sønn til Anders Arnesen Berge (~1480 - >1518).

    "
«Slekts»-gårder i Follebu, Gausdal: Berge.

    Arnes to sønner var:
Svend, til Harildstad, Heidal, gift med en kvinne fra Østerli? da han i 1624 eier bl. a.
                                                ¼ hud i Jørstad, Fåberg, 1¼ hud i Østerli, Gausdal og
                                                 8 skinn i Søndre Bø.
Ca. 1565: Anders, bruker på Austrem i fra 1610 til 1622,
                              gift ca. 1599 med Ragnhild, trolig Hansdatter eller Endresdatter, døde før 1624.

    Han nevnes ikke i diplomer som siteres i biografien til hans far. At han ikke nevnes i disse diplomer er i og for sig ikke avgjørende, da disse kun behandler tretten om Kruke og derfor også begrenser sig til å nevne de personer som fikk parter i denne gård og slektskapsforholdet mellom disse.

    Vi har følgende utrykte diplom fra Riksarkivet datert 28.06.1632 på Vaalen tingstue, å bygge på:
  «Vi efftersreffne, Christen Torsen, Peder Østerliid, Tostenn Fierdromb Mads Krogbøll Peder Wallen och Joenn i Berge, Sorene Laug-Rettismenne vdj Gudsdall Prestegiell ii Guldbrandsdallen. Sampt Mouritz Jensøn Tingschriffuer samestads. Giør alle witterligtt Att Anno 1632 denn 28. Junij, waare wii Effter louglig sttueffning paa Wollen Tingstuffue, Offuer werende Erlig wellagt og forstandig Mand Hanns Eggertssønn, Kong. Maijtts fougid Offuer Gullbrandsdallen Fougderij.
    Kom for Rette Erlig och forstandig Mannd Suenn Haralldstad aff Hedalen paa Waage och Amund Østering ibd. paa alle deris sødschendes och med-Arffuingers wegne, som waar aff Enn broderlag -
    Desligeste Guttorm Andersøn paa Berge Her wdj Gudsdall paa sin eigen, och alle sinne sødschendes wegne som ehr aff den anden brodergreen.
    Item, Erich Hoffumb møtte och tillstede paa sinne branns (sic) wegne, som haffde Aatt Anders Berges søster wed Naffn Bodelld Erlanndsdatter.
    Huilcke med frii willge och Weberaad Hoff och sinnd Giorde och sambtøckt dennomb Imellemb Ett ewigtt warennde Arffue schiffte och odalls bytte Offuer deres Thillfellges haffuende gods och eigendomb....»

    Av det videre innhold kan meddeles at:
  «Guttorm Anderssen og hans søskende skulde ha 4 huder i Berge og 10 skinn i Kvikstad på Fron,
  Erik Hoffuom som haffde Enn søster, hanns barnn- skulde ha 2 huder i Harilstad (Heidal) ½ hud i Kruke i Heidal og ½ hud i Grimstad, Skjåk.
  Amund Andersøn på Østering (d. e. Austrem i Vågå) og hans søskendes samt Svend Harildstad skulde ha 4 huder i Austrem, 2 huder i Harilstad, ½ hud i Kruke, ½ hud i Prestgard, Skjåk og 20 skinn i Kvikstad på Fron. Dertil skulde Svend Harildstad og hans medarvinger ha en engeplass i Fåberg ved navn Bondisvolden, der ingen landskyld hadde, fordi de hadde fått ringere gods på sin lodd enn de andre».

    Da Svend Harildstad - og Amund Andersen Austrem og hans søsken - nevnes som tilhørende samme brorgren, men dog hver for sig, har de ikke vært brødre, og da Svend Harildstads to sønner het Arne og Amund, derimot ingen Anders, blir det klart at Svend Harildstad må ha tilhørt slektleddet før Amund Andersen, og da må han ha vært dennes farbror og søn til Arne Andersen.
    Det samme forhold har vi med Guttorm Andersen på Berge og hans søsken - samt Bodil Erlandsdatter, Erik Houms hustru.

    Det felles bindeledd mellom disse to «brødergrener» kan da bare være Anders Arnesen, se Engebret Hougen: «Av Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen», NST XIII (1951-52), tabell II, side 292.

    Det kan synes merkelig at Tora Amundsdatter gift med Ole Tjøstelsen Melby ikke også er part i saken, men grunnen til det må være at hun ikke på sin arvepart har fått gods i noen av de gårder striden gjalt, bortsett fra ½ hud i Kruke. Men den hadde hun jo skilt sig fra. 1

 

  1. Engebret Hougen: «Av Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen», NST XIII (1951-52), side 292, 319, 327-29.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30