Gyri Hallesdatter Botner

>
ff
Torchild ???. Født omkring 1470.
  mf
Mogens [Gulbrandsen?].
 
f
Halle Torchildsen Botner. Født omkring 1500.
m
Giøa Mogensdatter.
Gift Gunder Olluffsen Bergsjø. Gårdbruker.
Død omkring 1589 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
Halle Gundersen Bergsjø. Odelsbonde.
Født omkring 1582 i Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
Død anslått 1660 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).

Levde 1545.
Levde 1589 på Bergsjø, Hemnes, Høland (AK).
    Gyri er født i 1545, eller tidligere.

    Gyri kom fra en velstående familie og brakte blant annet med seg Enger Ødegård, senere Enger Østre, inn i familien. Enger Østre hadde henne far, Halle Torchildsen Botner, krevd odelsrett til på sin kones vegne i 1564.

    Gunder og Gyri hadde følgende barn (minst):
Ca. 1582: Halle, overtok gården, gift med Siri Hansdatter, død ca. 1653.
En datter gift i 1586 med Eivind Jonsen Løren, død før 1607.
    Det er mulig de har hatt enda en sønn, Embret, omtalt i 1632 sammen med Halle som bruker av gården.

    I 1632 ble det rettssak om deres dattersønns morsarv. Denne anla da sak mot sin onkel, Halle Gundersen, som han mente skulle ha vært verge for ham. I denne forbindelse omtales Gyri Hallesdatter flere ganger som søster til Gulbrand Hallesen Botner, lensmann i Høland i 1601, og hans bror Eivind Hallesen Jellebøl.

    Halle er et helt nytt navn i Bergsjøslekten. Er det noen i familien som er oppkalt, må det ha vært morens slekt. Det passer bra efter vanlig oppkallelsesskikk at hennes far er oppkalt, hvis hun er Halle Botners datter. Var hun datter til Halle Botners enke i hans annet ekteskap ville det virke høyst eiendommelig at hun oppkalte sin mors første mann uten først å oppkalle sin egen far. Gyri bringer desssuten med seg noe av Botnerættens odelsgods til Bergsjø. Det kunne hun ikke gjøre etter den tids arvelov uten å være datter til en som selv hadde odelsrett til det. Hennes sønn, Halle, eide i 1610 Østre Enger i Høland (Enger ødegård med skippund skyld). I 1564 opptok imidlertid Halle Torchildsen Botner ett vitneprov om sin hustrus slekt for å få brakt på det rene hennes odelsrett til samme Enger ødegård. Hensikten hermed måtte være at han ønsket å få gården i sin besittelse ved hjelp av hustruens odel. Det passer da utmerket at Gyri som hans datter arver den, og får sin fars opprinnelsesbevis på eiendomen, hennes mors odelsjord, med seg til Bergsjø.

    Da hennes datter ble gift i 1586, kan det fastslås at Gyri selv ikke kan være født etter at Halle Torchildsen døde. Hennes sønn, Halle, ble også eier av en annen av Botnerslektens eiendommer, nemlig 1 skippund i Hubred på Vang i Hedemarken. Den eneste gang det har lykkes å finne hennes farsnavn omtalt, er dette skrevet Halvor istedet for Halle.

    Det ble holdt skifte på Bergsjø mandag etter alle helgens søndag i 1589. Gyri skifter da med sine barn etter sin mann Gunder Olsen Bergsjø. I skiftet oppgis at hun tok under sitt vergemål sin sønn Halles gods, da han ikke var myndig.

    Etter Gunder Olsen Bergsjøs død ble Gyri trolig gift med Nils Bergsjø som nevnes som bruker av Bergsjø frem til 1604. 1

 

  1. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 14, 67. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 111-112 og 209-210. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 533, 545, 597. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 4, side 137-138.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26