Gulbrand Hallesen Botner
-1613?
Odelsbonde, lensmann.

>
ff
Torchild ???. Født omkring 1470.
  mf
Mogens [Gulbrandsen?].
 
f
Halle Torchildsen Botner. Født omkring 1500.
m
Giøa Mogensdatter.

Gulbrand Hallesen Botner. Død omkring 1613 på Botner, Løken, Høland (AK). Odelsbonde, lensmann.
Gift Aase ???.
Gift Asbjør Hansdatter Logn Indre.
Halle Gulbrandsen Kjeserud Vestre. Gårdbruker, lagrettemann.
Død omkring 1658 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).

Biografi - Biography

Odelsbonde, lensmann.
Død omkring 1613 på Botner, Løken, Høland (AK).

Levde 1565.
Levde 1580 på Botner, Løken, Høland (AK).
    Gulbrand «var kommen for Skade» å slå ihjel bonden Oluf Halvorsen på Nes, Høland, og fikk «Sone brev» for drapet 16.08.1580.

    01.08.1599 nevnes Gulbrand som lensmann i Høland.

    Gulbrand betaler bygningsskatten av Botner i 1593 og 1604.

    "
Landskatt Mikkelsmesse 1613. Nedre Romerike fogderi, Høland prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 34, legg 5, litra 10, bilde 7).

    Han eide et betydelig jordegods, og i 1613 oppføres han som eier av Botner og Garsvik i Høland, samt parter i O, Sæli og Hubred (store) i Vang på Hedemarken, Spjøter i Svindal, Sneisrud i Eidsvoll, og Lille Mørktvedt i Askim, i alt drøyt 9 skippund.

    Gulbrand og hans bror Eivind eide åpenbart gården O i fellesskap, for i årene 1610 og 1613 oppføres de med halvparten hver, mens Eivind i 1612 eide noe mer enn Gulbrand. Også det øvrige Hedmarksgodset har de hatt omtrent like mye av, men Gulbrand eide noe mer av dette enn Eivind.

    Skifte etter Gulbrand ble avholdt den 02.10.1613.

    Det er trolig at brødrene Gulbrand og Eivind nedstammer fra Eivind Gyrdsson (født ca. 1400 og levde i 1448) og at Eivind er oppkalt etter ham. Denne Eivind Gyrdsson ble trolig eier av både Botner og O etter sin brors død en gang etter 1448. Det er mulig at gårdene senere har blitt holdt sammen slik at det i hver generasjon har vært én eier av begge gårdene.

    Etter at Gulbrand døde ble Botner overtatt av sønnen Torchild fra hans første ekteskap med Aase, mens hans bror Eivind fortsatt drev Jellebøl frem til sin død omkring 1628.

    "
Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Høland prestegjeld (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 103, folio 10).

    Odelsjordeboka i 1615 for Høland prestegjeld viser odelsgodet til Gulbrand Hallesen Botners sønner:
           «Hølanndtzs prestegieldtt,
             Effterschreffune Bønder haffuer giffuen Odels schatt,
    Cronens:
Thorekill Botner
½ dlr foring - 13 alb: Wisør - 4 alb: leding,
Aff en ødegaard 4 alb: Wisør
    Bøndernis:
Bondens Odell och Jordgots
Wdj samme gaard - 2 schippd.
    [Cronens:]
Euen Jellebøll
½ dlr foring - 8 alb: Wisør - 4 alb: leding,
    [Bøndernis:]
Bondens Odell och Jordgoetzs
Wdj samme gaard - 1 schippd
Wdj Fosser - 15 lißpund
Wdj Lørenn - 3 pund smør
Wdj Store Berger - 1 schippd,
Wdj Andet Berger - 1 fring
Wdj Roesholm - 1 fring
Wdj Ou - 2 schippd,
Wdj Store Hubber [Hubred i Vang] - 1 schippd,
    Er 6 schipp 1 fring och 3 bismerpund smør» 1

 

  1. Norske Herredags-Dombøger, 1. rekke, 5. bind (Chra. 1897) side 368ff og 402. Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Høland prestegjeld (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 103, folio 10). RA, Akershus lensregnskaper for Nedre Romerike 1610-1660 (1610-1637 landskatt, 1638-1644 unionskatt, 1644/45-1660 kontribusjonsskatt, samt odelsskatt). Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 20. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 14-15, 28. Jens Pharo: Underretning om Adelen i Høland (1748) § 10, 11, 15. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515, 533-534, 581, 584, 590.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26