Ole Olsen Raasok/Løvestad
1695?-1751

ff
Christoffer Svindal Vestre. Født omkring 1604. Død omkring 1668 på Svindal Vestre, Fet (AK).
  mf
Tallak Olsen Svindal Nordre. Født omkring 1606 på Svindal Nordre, Fet (AK). Død omkring 1676 på Svindal Nordre, Fet (AK).
mm
Dorte Hovelsdatter Hovin Nordre. Død omkring 1676 på Svindal Nordre, Fet (AK).
f
Ole Christoffersen Svindal Vestre. Født omkring 1648 på Svindal Vestre, Fet (AK). Død 1733 på Svindal Vestre, Fet (AK).
m
Inger Tallaksdatter Svindal Nordre. Født omkring 1656 på Svindal Nordre, Fet (AK). Død 1724 på Svindal Vestre, Fet (AK).

Ole Olsen Raasok/Løvestad. Født omkring 1695. Død 1751 på Løvestad, Trøgstad (ØF).
Gift 09.10.1718 1 Kirsti Ottersdatter Raasok.
Dorte Olsdatter Løvestad. Født 1721 på Raasok, Fet (AK).
Døpt 24.06.1721 i Fet (AK). 2
Død 1772 på Ruud Østre, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.04.1772 i Trøgstad (ØF). 3

Biografi - Biography

Født omkring 1695.
Levde fra 1718 til 1727 på Raasok, Fet (AK).
Levde 1729 på Løvestad, Trøgstad (ØF).
Død 1751 på Løvestad, Trøgstad (ØF).
Begravet 01.01.1752 i Trøgstad (ØF). 4

    O. Rygh skriver om Raasaak i «Norske Gaardnavne»:
Gård nr. 48, Raasaak, «a Roalzakrom» i RB (side 448), Rodsack i 1578, Radßock 01.01.1594, Roßagger i OC (side 111), Rosack i 1617, Rosach i 1666 og Rosoch i 1723.
«Róaldsakrar, af Mandsnavnet Roald (Róaldr, ældre Hróaldr). óa er, som ofte, gaaet over til å.»

  "
Panteregister til pantebok Nedre Romerike nr. 2, 1705-22, folio 59b.

    «Raasach i Fedt Præstegield skylder i alt 1½ Skipd tunge, 3 Bismpd Smør, hvorav Kongel. Maytt.eyer 10 lispd 3 Bpd Smør med Bygssel; .unne ..lestergods 1 Skibd tunge.
    Indgivelses Contract af 14de. Julü 1718; tinglyst den 15de Dito samme Aar; Ved hvilken Knud Toerssen Raasach med Qvinde Mari Povelsdaatter, har Jndgivet Sig til Ole Olssen Raasach for LivesTiid, dennem at forsyne med Klæder og Føde, samt, efter Døden en sømmelig Begravelse; hvorimod hand skal nyde alt deres Efterladenskab. - Folio 113.x.14.»

  "
Pantebok Nedre Romerike nr. 2, 1705-22, folio 213b-214a.

    I 1718 opplot Mari Povelsdatter og Knut Toresen bygsla av Raasok til fosterdatterens festemann. De innga seg til Kirsti og Ole med alle sine midler, mot at de unge skulle arve kårfolka når de døde. I Livøreskontrakten som nevnes i panteboken 17.07.1718 fremgår det at Maren Povelsdatter hadde vært gift før og at hun hadde barn i sitt første ekteskap. Disse barna, sier hun, hadde fått det de hadde krav på ifølge et skiftebrev av 21.04.1718.
    Bror til Knut Toresen, Erik Jar, gjorde motmæle på tinget mot livørekontrakten, da den var oppsatt uten hans vilje:
    «Jeg underteignede Knud Toesten Rasack med min Qvinde Marj Povelsdatter, Kiendes og hermed for alla ..etterlige Giør ... af tilfaldende Alderdom og Skrøbelighed i Disse Besverlige tider ej lenger ... at fornevnte vores Gaard Rasacks Brug at vedblive og ingen lives arvinger haver tilsammen saa haver vij af Welberaad Hud og Sind indgived os med vares udtagne i i Behald Herunder Midler efter Skiftebrevets ... Datr 21 April 1718 til Dend WelEgte Karl Ole Olssen Raasack som til Ægte skal have vores Fosterdatter Kirstj Ottersdatter og til dend ende oplade vores paaboende Gaard Rasack for dennem paa Dend Condition at de os efter loven med behøvende Klæder, Føede og opwartning i Levende Live gaar tilhande og efter Døden med en Christelig Jordeferd , ... Bestædiget, Hvorimod de da .. forbemelte skal Nyde Alle vores efterladte Midler uden Ringeste pretention af vores Arfwinger i nogen maade saa som enig Qvindes med forige Mand aflede barn efter forbte Skiftebref dem efter Loven Kunde tilkas... til skiftet og saa meget i saamaade intet videre har at Pretendere, mens .iginn tilsbemen ... Kiendige»

    Ole og Kirsti ble viet i 1718:
Forlovet «Dom 11 á Trin d 28 Aug Ole Olsen Raasok Bonde - Kiersten Ottersd. Pige». Cautionister var Knud Torsen Raasok og Christopher Ellefsen Guleru Hammer. De ble viet 17. søndag etter trefoldighet.

  "
Tingbok Nedre Romerike nr. A36, 1718-21, folio 43b.

    Av tingboken fremgår at Ole ble stevnet til tinget 23.11.1718 av Jørgen Samuelsen (Faen) da han hadde benyttet upriviligerte spillemenn i bryllupet sitt

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for
«Feedt Præstegield - Fulde Gaarder»:

  "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Fet - Eksaminasjonsprotokollen - folio 82b-83a.

«Num:
    15.
Gaarde Nafne:
    Rosoch.
Opsidders Tall:
    1 opsidder.
Proprietair og Bøxle Mand:
    Kongl. Maytr. Ejer.
Huusmænds Pladse:
    2 Husm. 2½ tn. [tønner] sæd.
Schoug og Sæter:
    Til Gaardens fornødenhed og hiemhafn, samt Rødnings og Braateland.
Situation og Beleilighed:
    Lige Beskaffenhed, Dog bedre Aggerland.
Sæd:
    1½ tønne Bl: Korn - 11 tønner Hafre.
Høe Afling:
    60 Lass med Kiøbefoer.
Heste og Creature:
    5 Hæste - 16 Cr[eatur]: - 10 Søfwer.
Taxt efter Gamle Matricul:
    1 Skipd. 10 Lpd. t[unge]: - 3 bpd: [bismerpund] Smør.
Forhøyet:
    5 Lpd.»
Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen:
«Opsiddernes Navne:
    Olle».
Gammel Skyld:
    1 Skippd. 10 Lpd. tge. 3 Bismerpd. Smør.
Gammel Leilendings Skatt:
    12 Rdr. 72 Skilling».

    Kisti og Ole ble ikke boende så lenge på Raasok. De kjennes omtalt her siste gang i 1727.

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 3, 1716-30, folio 201b-202a.

    14.06.1726 kjøper Ole gården Løvestad av sine brødre og svogre. Skjøtet er underskrevet på gården Svindahl i Fet:
    «Kiendis vi underskrevne Christopher Olsen, Hofvel Olsen, Peder Olsen, Brøder, samt Halvor Pofv..sen og Arne Pedersen, Svoger, og hermed for alle vitterlig giør, at vi af vores frie Willie og velberaad Hue og Sinde, Saa ... vores Kiere Hustruers Willie, Ja, og fulde Samtøcke, hafver soldt, Skiødt og afhendt, som vi og nu med dette udgifne Skiødes Kraft, Selger, Skiøder og aldelis afhender fra os, Hustruer, Børn og Arfwinger til vores Kiere Broder og Svoger, Ole Ols: Hans Hustrue, Børn og Arfvinger, Een vores Ejende Odels Gaard Løvestad kaldet, beliggende J Heggen og Frøelands Fogderi og Baastad Annex, Skylder 1 Skippd. tunge med Bøxel, Odels Ret og ald anden tilliggende Herlighed, Som nu er og af Arilds Tiid tilliget hafver, det være Sig med Hvad Nafn det Nefnes Kand, indet undtagen i nogen maade og saasom bmte. Kiære Broder og Svoger Ole Ols: hafver og Samptlige forøget og afbetalt, for bmte. Gaard med Contant 500 Dr. Udj Signe Reede Penge Sum Hundrede Rixdlr, alt saa følge heraf at hand bmte. gaard nu strax maa tiltræde, Bruge og Beboe og Giøre sig den saa Nøttig som Hand best ... og Lougligt ... Kand i alle maader ...
....»

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for
«Trøgstad Præstegield - Fulde Gaarder»:

  "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Fet - Eksaminasjonsprotokollen - folio 109b-110a.

«No:
    87.
Gaarde Navne:
    Løvestad.
Opsiders Tall:
    Even Torsen.
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
    Ole Christoffersen Suindahl.
Situation og Beleilighed:
    I Nordlien og meddels Wint. Slet Havn til Creat:
Sæd:
    ½ tønne Bl: Korn - 9 tønner Hafre - 1 Setting HommelK: - 1 Setting Lin og Hamp.
Høe-avling:
    22 Læs.
Hæster og Creaturer:
    2 Hæste - 10 Creat: - 6 Souger.
Taxt efter Gammel Matricul:
    1 Skippd.
Forhøyet:
    1¼ Lispd.»

    Da de døper sønnen Christopher i 1729 har familien flyttet til Løvestad.

    Ole døde i 1751:
«1 Janv 1752 Begravd Ole Olsen Løvestad gammel 56 aar».

    Skiftet etter Ole ble avholdt 28.01.1752 og tinglyst 06.07.1752

    Skifteprotokollene for Heggen og Frøland fogderi mangler (lakune) i perioden 1733-1784. I pantebøkene finner vi imidlertid opplysninger om arvingene og om hvordan skiftene påvirket fordeling av jordegods.

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 218b.

    «Dernest efterfølgende Skiftebreve
...
    3: Eet Dito [Skiftebrev] forrettet paa gaarden Løwestad den 28de Januarj dette aar efter Manden Ole Olsen, imellem hans igienlevende Huustrue Kirsti Oters Daatter og deres tilsammen auflede Børn, Even, Ole, Christopher, Saxe og Poul Olssønner, Mari og Dordi Olsdøtre, hvilke forklarer at boet er Ejende gaarden Løvestad af skyld et Skippund tunge, Taxeret for 320 Rd. som saaledes er udlagt,
    til Encken paa hendes hovedlod 10 lispund tunge for 160 rdr.
    Hver af de 5 Sønner 1 lispund 2 Reemaal 6 besz. for 26 rdr. 2 mark 16 sk.
    og hver af de 2de Døttre 3 Reemaal 3 besz. for 13 rdr. 1 mark 8 sk.
eenhver med sin bøxel og herlighed efter andeel
....». 5

 

 1. Kirkebok Fet nr. 1: «Egteskabs Bog», kirkeboken er ikke paginert.
 2. Kirkebok Fet nr. 1: «Døbe Bog», kirkeboken er ikke paginert.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde og Begrafne», folio 199.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Begravede», folio 179.
 5. Matrikkelforarbeidet i 1723, Feedt Præstegield, Fulde Gaarder, eksaminasjonsprotokollens folio 82b, matrikuleringsprotokollens folio 35b. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Trøgstad Præstegield, Fulde Gaarder, folio 109b. Panteregister til pantebok Nedre Romerike nr. 2, 1705-22, folio 59b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 2, 1705-22, folio 213b-214a; nr. 3, 1716-30, folio 201b; nr. 5, 1745-61, folio 218b. Tingbok Nedre Romerike nr. A36, 1718-21, folio 43b. Jan E. Horgen: Bygdehistorie for Fet, Bind 4, side 169, 315. Aasm. Svinndal: Povel Søfrenson Østanes, Romerike Ættehistorielags Årbok, hefte 6, side 213.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25