Erling Alvsson Unge av Tornberg
1230?-1283
Baron, lendmann, sysselmann.

>
    mf
Skule Baardsson av Norge. Født omkring 1189. Død 24.05.1240 ved Nidaros. Jarl/Hertug/Konge.
mm
Ragnhild ???. Hertuginne, dronning.
f
Alv Erlingsson Eldre av Tornberg. Født omkring 1190. Død omkring 1240. Lendmann.
m
Ingebjørg Skulesdatter. Født omkring 1210.

Erling Alvsson Unge av Tornberg. Født omkring 1230. Død 1283. Baron, lendmann, sysselmann.
Gift .
Ingebjørg Erlingsdatter av Tornberg. Død 1315.

Biografi - Biography

Baron, lendmann, sysselmann.
Født omkring 1230.
Død 1283.

Levde 1261.
    Fra Mogens Bugges «Våre forfedre»:
  «Erling Alvsson på Tornberg (* antagelig før 1226 - † 1283), nevnes første gang som lendmann og en av rikets fornemste menn ved kong Magnus Håkonssons bryllupsgilde i 1261.
    Han var i 1263 som lendmann i kong Håkon Håkonssons følge på krigstoget til Skottland og deltok i bisettelsen av den avdøde kongen i Kristkirken i Stavanger samme år.
    Erling var blant de legmenn som hadde den største anseelse og makt i den tidligere del av kong Magnus Håkonssons regjering, deltok 1265-73 i den norsk-svenske grensekommisjon, nevnes ved 1275 som befalingsmann over Borgesyssel, deltok 1277 i høvdingemøtet i Tønsberg og nevnes som "kongens frende". Også 1277 omtales han som lendmann.
    Hans ættegård var Tornberg (Tanberg) på Ringerike.» 1

    Jeg har valgt å føre Erlings mor, Ingebjørg, som datter til Skule Baardsson og ikke som Skules søster! Se nærmere forklaring i biografien til Ingebjørg Skulesdatter og avsnittet av Lars Løberg nedenfor.

    Fra norsk biorafisk leksikon:
  «Erling Alvsson var en norsk lendmann og sysselmann i middelalderen. Han var sønn av lendmannen Alv til Tornberg (nå Tanberg) på Ringerike og hertug Skules søster Ingebjørg Bårdsdatter. Og han var far til baron og sysselmann Alv Erlingsson. Erling ble lendmann i 1261 og hadde fra 1275 Borgarsyssel i len. Fra 1265 til 1273 deltok han i den norsk-svenske grensekommisjonen, og i 1277 på høvdingmøtet i Tunsberg.» 2

    Fra norsk Wikipedia:
  «Erling Alvsson (* ca. 1230 - † 1283) var lendmann og baron fra 1277. Han tilhørte den mektige Tornbergslekten med setegård på Tornberg (Tanberg) på Ringerike.
    Han var sønn til lendmannen Alv Erlingsson Eldre) (* ca. 1190 - † ca. 1240) og Ingebjørg Bårdsdatter (* ca. 1200) som var Skule Bårdssons søster. Deres far deltok som en av Skules nærmeste i opprøret mot Håkon Håkonsson. Det forhindret likevel ikke at Erling slo seg opp som en av rikets mest innflytelsesrike lendmenn etter farens død.

    Erling deltok i Magnus Lagabøtes bryllup med Ingeborg Plogpenningsdatter, og i den påfølgende kroningsseremonien i Bergen i 1261.
    I 1263 deltok han som en av de ledende lendmennene på Håkon Håkonssons skottetog. Han kjempet i slaget ved Largs og var ved kong Håkons side da han døde på Orknøyene samme vinter. Sammen med lendmannen Andres Plytt førte Erling skipet med kongens lik tilbake til Bergen våren 1264.

    Det var likevel under Magnus Lagabøte han fremstår som mest innflytelsesrik, de to kan ha vært personlige venner. Han opptrer ved konges side i flere dokumenter og garanterte "sættargjerden" i Tønsberg på kongens side i 1277.

    Etter kong Magnus` død i 1280 var han en av baronene som utøvde den kongelige antikirkelige politikken som gjorde at Eirik Magnusson fikk tilnavnet "Prestehater".

    Erling ble lendmann i 1261, og i 1275 fikk Erling den lukrative sysselmannsstillingen i Borgarsyssel og holdt hovedsakelig til i Sarpsborg resten av sin levetid.

    Da kong Valdemar Birgersson av Sverige måtte flykte fra sitt rike i 1276, etter at broren, Magnus Birgersson (senere Ladulås) hadde gjort opprør, flyktet han til Sarpsborg og fikk Erlings beskyttelse. Senere deltok Erling sammen med sønnen, Alv Erlingsson den Yngre i forhandlingene mellom de to brødrene.

    Erling må ha hatt en sterk selvstendig stilling som sysselmann. Da han døde i 1283 arvet nemlig sønnen Alv (den såkalte Mindre Alv) hans stilling, noe som egentlig gikk imot rikets lovverk.» 3

    Fra Lars Løbergs «Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571».
  «Erling Alvsson. var under Magnus Lagabøter fremst blant stormennene, og kongen titulerer ham som en frende, et uttrykk som også brukes i et brev fra Eirik og Håkon Magnussønner etter farens død (NGL II s 483, NGL III s 32). Uttrykket må tolkes som bevis på at Erling var sønn av lendmannen Alv av Tornberg, som i 1232 omtales som Skule jarls måg. Mågskapet forklares i et innskudd i "Boglunda Sogur", hvor det eksplisitt sies at Erling unge var født i Alvs ekteskap med Skules helsøster Ingebjørg ("Haakons, Guttorms og Inges saga", avsnitt 11). Kompliserende element er at "Håkon Håkonssons saga" noen år før (avsnitt 71) gifter Skules søster Ingebjørg med Lodin Gunnesson, og Lodin er i liv lenge etter at Alv og Ingebjørg fikk hverandre – sist gang nevnt 1247. Om måg i dette tilfelle viser til svoger eller svigersønn, er uvisst. Kong Håkon omtales i hvert fall rett forut i sagaen også som Skule jarls måg, så om det skal være konsekvens i språkbruken så var Alv ikke svoger, men svigersønn av Skule Bårdsson. Begge deler er teoretisk mulig, uten at det får alvorlige føringer for frendskapet mellom Erling Alvsson og kong Magnus. Enten var de søskenbarn, eller så var Erling søskenbarn med kong Magnus' mor, dronning Margrete.
    Den dobbelte understrekningen av frendskapet, både i kong Magnus' brev 1277 og i formynderstyrets brev 1281/82 har også en annen spesiell funksjon. Begge de nevnte brevene er holdt i en form som indikerer at Erling unge sammen med svigersønnen Tore Biskopsson, i det eldste også sammen med baron Audun Hugleiksson, står i en særstilling i forhold til alle kongens syslemenn og handgagne menn, slik de nevnes som gruppe etterpå i innledningsformularene. I det eldste brevet spesifiseres også alle Borgartingsmenn, noe som indikerer at Erling hadde en overordnet styringsfunksjon her, mens det i det yngste manes til respekt overfor kongedømmet og at kongen og hertugen ikke ville finne seg i at det på ny blir neskonger i landet. Alv Erlingsson synes etter farens død i 1283 å ha styrt Borgarsyssel, noe som sammenholdt med ordlyden i kongebrevet 1277 indikerer at også Erling unge hadde Borgarsyssel. Vi ser altså emningen til arvelige forleninger, et system vi vet at var under utvikling i denne perioden. Dette gjaldt imidlertid sysselmannsembetet, jarleverdiheten som Alv Erlingssson fikk satt vesentlig lenger inne.

    Håkon Magnusson er i rettarboten 1308 opptatt av at jarletittelen skal forbeholdes kongssønner. På det tidspunk hadde fortsatt erkebiskop Jørund jarlsnavn, trolig etter mønster av nordtysk praksis, Andre enn Jørund og Alv kan Håkon knapt ha hatt i tankene og spørsmålet er om Alv fikk sin jarletittel på frittstående grunnlag eller om det var etter påtrykk fordi jarleembetet faktisk hadde gått i slekta. En slik mulighet har vært diskutert av Geirr I. Leistad, som har sannsynliggjort at Erling unge var gift med en datter av Knut jarl.» 4

    Om Alv den Eldre på Tornbergs trolige hustru, Ingebjørg, datter til hertug Skule Baardsson – alternativt datter til Baards far, lendmannen Baard Gutttormsson.
    Fra Snorre Sturlasson: «Haakons, Guttorms og Inges saga»:
  «Avsnitt 11. ... Baard Guttormssøn fik siden Ragnfrid, datter av Erling paa Kvidin, lendermand i Valdres. Deres barn var Sigurd, Aasulv, Guttorm og Skule, og en datter, som het Ingebjørg, hun blev gift med Alv paa Tornberg; deres søn var Erling unge.»
    Fra Snorre Sturlasson: «Haakon Haakonssons saga»:
  «71. Siden [1221] seilte kongen og jarlen ut til Jarlsøy og gjorde sig der færdige til at dra nord til Bergen. Men Lodin Paalssøn var efter paa berget (i Tunsberg), men Guttorm Gunnessøn i Grenland og sysselmændene øster ved elven. Arnbjørn Jonssøn og Lodin Gunnessøn fór nordover med kongen. De laa nogen nætter i Hornboresund og la ut derfra en kveld, og var meget drukne. Om natten blev det hvast veir og regn imot dem. De søkte ind for at finde havn, og de visste ikke, hvor de fór. Om morgenen i dagningen seilte de ind gjennem Tregdesund. De løp mot skjær og brøt styret sit. Siden gik færden godt for dem, nord til Bergen. Men da de kom til byen, var jomfru Margret, fru Ragnhild, hendes mor, og Sigrid, jarlens søster, som siden blev abbedisse paa Rein, kommet nordenfra. De hadde faret sydover, fordi Lodin Gunnessøn da blev gift med jarlens søster Ingebjørg. Bryllupet blev holdt i kongsgaarden.»

    Om kong Magnus gifte med Ingeborg, datter til Erik Plogpennning av Danmark.
    Fra Snorre Sturlasson: «Haakon Haakonssons saga»:
  «Avsnitt 309. Søndagen efter Mariamesse den senere blev jomfruen viet til kong Magnus med stor høitidelighet. Siden holdtes bryllupet. Begge kongerne, erkebiskopen, alle lydbiskopene, Knut jarl, lendermændene, hirdmændene og alle de bedste mænd var i stenhallen. Dronning Margrete, jomfru Ingebjørg og hele hendes følge, kvinder, klosterfolk og mange andre gode mænd var i træhallen. I julehallen var Agmund Krøkedans, Erling Alvssøn, kjøbmænd, utenlandske mænd og byfolk. Det blev sagt, at det ikke var mindre end seksten hundrede mennesker der, foruten tjenestesvendene. Dette gjestebud blev holdt med den største kostnad og de bedste ting, som var at faa. Folk siger, at det aldrig før har været holdt et slikt gjestebud i Norge. Kong Haakon sa, at i den hal, hvor han selv var vert, skulde enhver selv vælge, hvad han vilde drikke; ikke skortet det mere paa vin end paa anden drik. Kong Haakon talte da med sine venner og raadgivere og spurte dem til raads, om Magnus skulde vies under kronen eller ikke. Det var ymse meninger om dette. Somme sa, at kong Magnus vilde bli stor paa det, naar han fik kronen, og kræve sin egen hird, og at det da ventelig vilde bli ugreier mellem kongerne. Men biskop Haakon og de, som hadde faret med jomfruen, sa, at kongen hadde lovet, at begge skulde krones, og bad ham føre til ende det, han hadde lovet, til hæder for dem begge. Mange av kong Magnus's venner raadde ogsaa til dette. Dog var det en stund, at folk ikke visste, hvorledes det vilde gaa. Kong Magnus gik da selv til kongen og talte sin egen sak og sa:
  "Ikke har I nødig, herre, at tro de mænds ord, som siger, at jeg vil bli overmodig mot eder, om I viser mig større hæder, end nogen konge i Norge før har vist sin søn; ti I vet selv, min herre, at jeg har været lydig og ydmyk mot eder i alle ting, og ikke mindre nu, da jeg er konge, end før, som det sømmer sig baade for eder og for mig, og jeg venter, at det fremdeles vil være saa, selv om I under mig den hæder og værdighet, som I har lovet mig."
    Kong Haakon svarer:
  "Sandt er det, kong Magnus, at I har tjent mig med kjærlighet; derfor er det ogsaa rimelig, at jeg under eder den største hæder, som I med Guds vilje og miskund kan faa."
    Siden skiltes kongerne; men bryllupet stod i tre dage.»
  «Avsnitt 310. Korsmessedag var en onsdag. Da lot kong Haakon paany stelle istand i kongsgaarden; ti han vilde, at kong Magnus denne dag skulde vies under kronen efter det, som Gud hadde bestemt. Det blev aarle sunget messer i byen. Da de var slut, søkte alle folk ut i kongsgaarden. Der var alt gjort like ens, som da kong Haakon blev viet. Den største del av hirden klædde sig i fulde hærklær baade for at gaa til kongsgaarden og for at rydde veien til kirken. Først gik hirden, som ryddet vei, dernæst de, som bar merkerne, saa sysselmændene og skutilsveinene og efter dem lendermændene. Derefter gik fire lendermænd, som bar et stort tavlbord over hodet paa sig; paa det laa kongsskrudet og vigselsklærne. Derefter gik Erling Alvssøn og Brynjolv Jonssøn, som bar to guldprydede riksstaver av sølv. Dernæst gik Knut jarl, som bar kronen; to stallarer ledet ham; ti han var meget syk. Ved siden av ham gik Gaut Jonssøn og bar vigselssverdet. Derefter kom kongerne og blev ledet. Ved gaardsledet i kongsgaarden kom biskoper, abbeder og lærde mænd dem i møte i procession, stemte i en sang og gik saa til kirken. Der blev kongerne ledet op til alteret. Derefter blev messen sunget og vigselen fór frem, saaledes som den hellige kirke byder. Ridder Missel, som kongen av Skotland hadde sendt til kong Haakon, stod oppe i koret og undret sig meget over vigsels-skikkene; for i Skotland er det ikke sed at krone kongerne. Det gik saa ind paa ham, at han brast i graat. Da kong Magnus var klædd og kong Haakon, erkebiskop Einar og tre andre biskoper la vigselssverdet om ham, tok den skotske ridder til orde og sa:
    "Det blev mig sagt, at ingen ridder blev dubbet her i landet; men aldrig saa jeg nogen ridder bli dubbet saa høitidelig, som da fem av de gjæveste høvdinger her i landet la vigselssverdet om ham."
    Da kong Magnus var iført sit skrud, ledet erkebiskopen ham ned til hans sæte. Derefter vidde de dronningen. Kong Haakon gik da til stolen, hvor kong Magnus sat. Kong Magnus vilde staa op imot ham. Men kong Haakon la haanden paa hans aksel og sa:
    "Ikke skal du staa op for mig, frænde, men holde dig saa høit, du kan, og ikke bøie dig for nogen mand paa denne dag. Nu er den dag kommet, som jeg gjerne har villet leve til, da jeg ser mit eget kjøt og blod slik hædret. Det er langt fra mig at misunde dig denne hæder; men jeg søkte raad om det, fordi jeg vilde vite, hvad andre sa; og de, som raadde fra dette, var de samme, som før ikke søkte at gjøre det godt mellem mig og eders forrige frænder, det Gud forlate dem."
    Da messen var endt, fulgte erkebiskopen og de andre biskoper kongen hjem til hans herberge, syngende Guds lov like ens som før. Kongen tok da av sig vigselsklærne, og erkebiskopen ydet ham al den tjeneste, som hørte til vigselen. Derefter tok han hele kongsskrudet paa og bar kronen den dag. Siden gik kongerne tilbords, og det var den dag det fagreste gjestebud med stor glæde og fryd til hæder for kong Magnus og dronning Ingebjørg og alle deres venner.
    Ved denne veitsle gav kongerne mange sømmelige gaver, først og fremst til erkebiskopen og de andre høvdinger. Kong Magnus delte ut gaver til alle sine mænd og til mange andre. Derefter hadde han alle de danske mænd, som hadde fulgt fru Ingebjørg søndenfra, til gjest hos sig og sendte dem vel og høvdinglig fra sig med gode gaver. De fór siden syd til Danmark og var vel fornøiet med sin færd. Men dronningen lot de kvinder og svender, som hun vilde, bli hos sig.»

    Om Håkon Håkonssons skottetog i 1263-64.
    Fra Snorre Sturlasson: «Haakon Haakonssons saga»:
  «Avsnitt 319. Tre nætter før seljemændenes messe seilte kong Haakon med hele hæren ut i Solundarhavet. Han hadde da været konge i Norge i 46 vintrer. Det var da god bør og fagert veir, og flaaten var storgild at se paa.
    Kong Haakon hadde meget utvalgt folk paa sit skib. I forrummet var abbed Torleiv av Holm, sira Askatin), fire prester og andre av kongens klerker, foruten disse lægmænd: Aslak Guss, kongens stallare, Andres av Tyssisøy, Andres Haavardssøn, Guttorm Gillessøn og Torstein, hans bror, Eirek Skota Gautssøn og endda flere. I krapperummet var: Aslak Dagssøn, Steinar Herka, Klemet Lange, Andres Gums, Eirek, søn av kong Duggal, Einar Lungbard, Arnbjørn Svæla, Sigvat Bodvarssøn, Hoskuld Odssøn, Jon Hoglive og Andres Slyng. I tredjerummet var: Sigurd, søn til Ivar Rova, Helge, søn til Ivar av Lovlo, Erlend Skolbein, Dag av Suderheim, Brynjolv Jonssøn, Gudleik Sneis og end fler av kongens herbergsmænd. Andres Plytt var kongens fehirde. I stavnen var: Eirik Kiva, Torfinn Sigvaldessøn, Kaare Eindridessøn, Gudmund Jonssøn og endda flere skutilsveiner. I de fleste halvrum var det fire mand. Med kong Haakon fór fra Bergen Magnus jarl av Orknøene, og kongen gav ham et godt langskib. Disse lendermænd fulgte med kong Haakon: Brynjolv Jonssøn, Finn Gautssøn, Erling Alvssøn, Erlend Raude, Baard i Hestbø, Eiliv i Naustdal, Andres Pott, Agmund Krøkedans. Ragnvald Urka og Erling Ivarssøn var seilet i forveien. Jon Drotning og endda flere skibsstyremænd var efter i Bergen; for de var ikke færdige. Gaut av Mel og Nikolas av Giske var igjen hos kong Magnus. Med kong Haakon var ogsaa mange andre gjæve skibsstyremænd, som siden vil bli nævnt. Kong Haakon fik medbør, og var to nætter i havet; han tok med en stor del av hæren land ved Breidøysund paa Hjaltland. ....»

    Om Håkon Håkonssons død i 1264 og hjemferden.
    Fra Snorre Sturlasson: «Haakon Haakonssons saga»:
  «Avsnitt 330. Messedagen til Lucia mø var en torsdag. Lørdagen efter sent paa kvelden blev kongen saa daarlig, at han mistet mælet. Nær midnat var Sverres saga læst ut. Men da midnat var ledet, kaldte Gud den almægtige kong Haakon fra denne verdens liv. Det var den største sorg for alle mænd, som var tilstede der, og for mange andre, som siden spurte det. Disse lendermænd var hos kongen, da han døde: Brynjolv Jonssøn, Erling Alvssøn, Jon Drotning og Ragnvald Urka foruten nogen tjenestemænd, som hadde været om ham under sykdommen. Like efter kongens død blev det sendt bud efter biskopene og de lærde mænd, og straks de kom, sang de sjælemesser. Derefter gik alle mænd fra herberget undtagen biskop Torgils, Brynjolv Jonssøn og to andre mænd. De tvættet liket og raket det og gjorde det al anden tjeneste, som det høvet en saa gjæv konge, som kong Haakon hadde været. Om søndagen blev liket baaret op i lofthallen; der blev det gjort istand en baare med herlige prydnader. Liket blev klædt i kongsklær med garland paa hodet og i alle maater stelt om, som det tilkom en saa gjæv høvding og en kronet konge. Da liket var lagt paa baare, gik alle biskoper og prester, som var i byen, og alle de haandgangne mænd til. Kjertesveinene holdt kjerter, saa det var lyst i hele hallen. Saa gik folket til for at se liket, og det syntes alle kjært og tækkelig; det var fager rødme i hans aasyn som paa en levende mand. Det var til stor trøst for folk i den haarde sorg, som de hadde faat, at se en død mands og deres herres legeme saa fagert. Siden blev det sunget høitidelige sjælemesser, og hirden vaaket over liket om natten. Mandagen blev kong Haakons lik baaret til Magnuskirken og sat der den anden nat. Tirsdagen blev det lagt i kiste og prydet slik, som det er skik med en kronet konge. Han blev jordet i koret i Magnuskirken i forhøiningen foran skrinet til den hellige Magnus jarl. Siden blev stenen lagt ned igjen som før, og der blev bredt et klæde over. Saa blev det holdt hirdstevne og avtalt, at hele vinteren skulde der holdes hovedvagt over kongens grav. I julen holdt biskopen og Andres Plytt veitsle, slik som kongen hadde sagt, og alle mænd fik god løn.»
  «Avsnitt 331. Kong Haakon hadde i sin sykdom ordnet det slik, at hans lik skulde flyttes til Norge og at han skulde jordes i Bergen ved siden av sin far og sine andre frænder. Saa snart høivinteren var ledet [1264] og sjøen blev roligere, blev det store skib, som kongen hadde hat vestover, sat frem og gjort istand, saa snart det kunde gjøres. Askeonsdag blev kong Haakons lik tat op av jorden. Det var den 5te dag i mars. Hele hirden gik da med det ut til Skaalpeid, og der blev det i en baat flyttet ut til skibet. De, som raadde mest paa skibet, var biskop Torgils, Erling Alvssøn og Andres Plytt; de av kongens hird, som hadde faret vesterut, var ogsaa ombord. Første lørdag i fasten seilte de ut og fik haardt veir og motvind; de tok land syd i Silavaag og sendte straks brev til kong Magnus og sa ham de store tidender, som hadde hændt sig paa deres færd. Saasnart de fik bør, seilte de nord til Bergen og kom til Laksevaag dagen før Benediktusvoka. Selve messedagen rodde kong Magnus og biskop Peter ut mot dem. Skibet blev da lagt til byen ved kongsgaarden, og liket blev baaret op i sommerhallen. Morgenen efter blev det baaret ut til Kristkirken, fulgt av kong Magnus, begge dronningene, biskopene, prestene, de haandgangne mænd og hele byalmuen. Det blev da sunget sjælemesser. Derefter blev kong Haakons lik jordet i koret i Kristkirken. Kong Magnus takket for likfærden med mange fagre ord og holdt en vakker tale over graven. Kong Haakon blev jordet tre nætter før Mari messe. Da var det ledet 1263 aar mindre end tre nætter fra vor Herres Jesu Kristi fødsel.» 5

 

  1. Mogens Bugge: «Våre forfedre», nr. 811. Bent og Vidar Billing Hansen: «Rosensverdslektens forfedre», side 95.
  2. Norsk biografisk leksikon.
  3. Wikipedia.
  4. Lars Løberg: «Karen Iversdatter og Henrik Ugerups norske forfedre med hovedvekt på perioden 1200-1571», side 78-79,
  5. Snorre Sturlasson: «Haakons, Guttorms og Inges saga», avsnitt 11. Snorre Sturlasson: «Haakon Haakonssons saga», avsnitt 71, 309, 310, 319, 330, 311.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26