Ellev Bjørnsen Yset Oppgaarden
1648?-
Festebonde.

>
ff
Ellev Yset Oppgaarden. Festebonde.
     
f
Bjørn Ellevsen Yset Oppgaarden. Født omkring 1616 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST). Død før 1670 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST). Festebonde.
 

Ellev Bjørnsen Yset Oppgaarden. Født omkring 1648 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST). Festebonde.
Gift .
Beret Ellevsdatter Yset Oppgaarden. Død 1729 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).

Biografi - Biography

Festebonde.
Født omkring 1648 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).

Levde 1718 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).
    Ellev var sønn til Bjørn Ellevsen Yset Oppgaarden.

    I 1670 har Ellev overtatt gården, hans far er var antagelig død.


  "
Stiftamtstueregnskap Trondheim stiftamt og Nordland amt - Gauldal len - I Leilendingskatt 1670, Upaginert, bilde 232.

    «Ydset = Eilef Biørnßøn
til A: O: Arfuinger – 2 øre 6 ml:
Eier sielf – 1 øre 6 ml:
Størrenß Kierche – 18 ml:
Arne Moeslet – 6 ml:
        [tilsammen] 1½ spd – [Skatt] 15 Rdlr:
        (1 spann = 3 øre (= 9 ertuger) = 72 marklag (ml)).
2 Engesleter – 6 laß Høe – [Skatt] 1 ort 8 ß:
1 Quernsted – [Skatt] 6 ß:»

  "
Stiftamtstueregnskap Trondheim stiftamt og Nordland amt - Gauldal len - B Matrikkel 1680, Upaginert, bilde 44.

    «Ydseett = Eluf til Størdals Kierche – 18 ml:
                       Vice Laugmand [Lagmann Schøller] – 2 øre 6 ml:
                       Eier Self – 1 øre 6 ml:
                       Arne Moeßlet 6 ml: [Tilsammen] 1 Spd 1 øre 12 ml:
Vice Laugmand Bøxler».

  "
Fogderegnskap Gauldal fogderi 1690-91 - A Matrikkel Gauldal 1690 - Holtaalen tingsted - Bilde 219.

    I 1690 eier Lagmann Schjøllers enke nå det Christoffer Caspersen eide før, ellers er eierne de samme.

  "
Manntallet i 1701, 13 Gauldal fogderi, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, folio 137..

    I «Haldtalen og Haltdalingen» står det:
   «Eluff har og gården i 1701 under folketellinga. Han er da 50 år, men han har diverre ingen born, ja ein veit ikkje eingong om han er gift, så det er nok rimeleg at slekta dør ut på gården. Han har to drenger med seg: Tommas Barosen, 36 år, er soldat, og Olle Johansen, 14 år. Eluff lever og er på gården under svensketoget i 1718-19, men har har nok da måtta gitt frå seg gården.»

  "
Fogderegnskap Gauldal fogderi, Fogderegnskap 1711 - Ekstraskatter, 60 Hovedmanntall - Skoskatten 1711 - Bilde 172.

    Skoskatten i 1711 viser imidlertid at han var gift. Her er han ført med hustru, sin svoger og svogerens hustru! At han ikke hadde sønner i 1701 betyr ikke nødvendigvis at han ikke hadde barn, døtre ble ikke ført i manntallet!

    Fra «Haltdalen og Haltdalingen» igjen:
   «Det er ein Mogens som overtar gården. Kona hans var truleg Beret Ellevsd. Gåre. Det er eit sagn om at ein såra svenske vart att i Megården etter eit svensketog, kanskje etter Gyldenløvefeiden, eller eit seinare tog. Dei fann han i eldhuset. Han skulle bli gift i Gåre. Det må ha vori denne Mons eller Mogens. No finn ein rett nok ein Mogens Evensen her i 1715. Det er neppe denne Mogens. Anten er det ein annan, eller så må det vera ei forveksling. Kanskje feil farsnamn, slik at han var komen her før Arnfeldt-toget. At han er svensk er det neppe tvil om. Mons var i alfall ein kar som sette merker etter seg, og vart stamfar for fleire store slekter i bygda.»

    Gaare-gårdene var nabogårder til Yset-gårdene. I 1711 arbeidet ei tøs på en av Gaare-gårdene. Dette kan meget vel være den Beret Ellevsdatter som giftet seg med Mogens. At hans hustru het Beret Ellevsdatter framgår av skiftet etter henne 25.10.1729. Jeg har kommet til at hun må være datter til Ellev på Yset Oppgården og at det var derfor at Mogens overtok Yset Oppgpården etter Arnfeldts tjilbaketog!

  "
Fogderegnskap Gauldal fogderi, Fogderegnskap 1718 - Matrikler, bilde 317.

  «Ydset
Elluf eftter Affeldningen [delningen]
    til Stordalß Kirke – 12 merker
    Laugmand Skøller arfvinger – 1 øre 8 merker
    Anders Aallum – 18 merker
    Anders Skøller – 4 merker – [Samlet skyld] er 2 øre 18 merker.
Laugmand Schøllers arfvinger bøxler».
    Den andre Yset-gården hadde samme skyld.
[1 spand = 3 øre (bismerpund – 1 øre = 24 bismermerker]

    Da Armfeldts tilbaketåg i 1718-19 passerte Haltdalen gikk det hardt ut over gårdene her, spesielt Gaare- og Ysetgårdene. Drengen Hans Jonsen på den ene Gaare-gården – Estengården (Jonsa'nn og Oppgården) – hadde skutt og drept en av Armfeldts dragoner. Som hevn brant svenskene med vilje ned begge Gaare- og Ysetgårdene!

  "
Rentekammeret inntil 1814. Realistisk ordnet avdeling, Ki/L0012 8S10]: Kommisjonsforretning over skader påført allmuen nordafjells i krigsåret 1718. Taksering av skader i Haltaalen sogn iHoltaalen prestegjeld og,Gauldal fogderi, side 662-63.

    «Denne gaard felde fienden med forset Ild paa og opbrente dend med Stich og Stage samt gierdesgaard, Boeskab og hvis der forefantes fordi drengen Hans Joenß: havde skudt Een af hans Draguner ihiel, brente derfore begge disse gaarder No.. 528 og 528 [Gaare- gårdene] samt begge Ydseldgaardene til grunde, og kand den skade paa denne Gaards opbrente huuse ei Ringere anseldes som Gaarden var J goed stand ned 150 rdls.
Gierdesgard og Kornstør opbrent, Taxeret for 12 rdlr.
Gaardsredskab borttaget og andet opbrendt 10 rdlr.
4 tn. Byg 9 rdlr. – 3 tn, Hafre 4 rdlr. – 2 ort 20 less Høe 10 rdlr. – 10 less Halm 5 rdlr. – 1 Hest 7 rdlr. – 3 Kiør 10 rdlr. 2 ort. – 4 Faar 2 rdlr. – Gangklær og Sengklæder 1 rdlr. 2 ort.
[Tilsamen] 221 rdlr. 2 ort.»

    Ifølge «Haltdalen og Haltdalingen» bodde Ellev fortsatt på gården under svensketoget i 1718-19. Det er trolig, da han hadde gården ved fogderegnskapet i 1718.

    Gåden ble brent ned av svenskene som hevn for at en dragon hadde blitt skutt og drept på den ene Gaare-gården. Etter dette vet vi ikke hva som hendte med Ellev.

    Ved listen over skader på gården i 1719 er det hans antatte svigersønn, Mogens, som har overtatt gården. 1

 

 1. Stiftamtstueregnskap Trondheim stiftamt og Nordland amt - Gauldal len - I Leilendingskatt 1670, Upaginert, bilde 232. Stiftamtstueregnskap Trondheim stiftamt og Nordland amt - Gauldal len - B Matrikkel 1680, Upaginert, bilde 44. Fogderegnskap Gauldal fogderi 1690-91 - A Matrikkel Gauldal 1690 - Holtaalen tingsted - Bilde 219. Manntallet i 1701, 13 Gauldal fogderi, Holtaalen prestegjeld, Holtaalen sogn, folio 137.. Fogderegnskap Gauldal fogderi, Fogderegnskap 1711 - Ekstraskatter, 60 Hovedmanntall - Skoskatten 1711 - Bilde 172. Fogderegnskap Gauldal fogderi, Fogderegnskap 1718 - Matrikler, bilde 317. Rentekammeret inntil 1814. Realistisk ordnet avdeling, Ki/L0012 8S10]: Kommisjonsforretning over skader påført allmuen nordafjells i krigsåret 1718. Taksering av skader i Haltaalen sogn iHoltaalen prestegjeld og,Gauldal fogderi, side 662-63. Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, Bind II, side 186.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30