Bjørn Pedersen Aas Lunden
1610?-1680?
Lensmann.

>
ff
Jon Aas Lunden.
     
f
Peder Jonsen Aas Lunden. Født omkring 1583. Død omkring 1665 på Lunden, Aas, Tydal (ST). Lensmann.
 

Bjørn Pedersen Aas Lunden. Født omkring 1610. Død omkring 1680 på Lunden, Aas, Tydal (ST). Lensmann.
Gift .
Peder Bjørnsen Aas Lunden. Lensmann.
Født omkring 1650 på Lunden, Aas, Tydal (ST).
Død omkring 1719 på Lunden, Aas, Tydal (ST).

Biografi - Biography

Lensmann.
Født omkring 1610.
Død omkring 1680 på Lunden, Aas, Tydal (ST).

    Av barna til Peder vet vi om 2 døtre og sønnen Bjørn, født omkring 1610

    Manntallet i 1664 nevner ham som brukere av gården dette året.

    "
Prestenes 2. manntall i 1666: 32 Innherad prosti, Selbu prestegjeld, Selbu sogn,, Tydalen annex, folio 30.

        «Tyedalen – Fulde Gaarde
Gaarder.
    N 1 Aas. Shyld 2 psd ½ ore 6 ml
Opsidere: :
    Biørn Perß bruger 1½ spd 6 ml – 58 Aar
        Sønner: Per Biørnßen er ...
Opsidere::
    Østen Siurß bruger 2 øre er 47 Aar»

    «I 1661 nedsatte kongen en kommisjon, landkommisjonen, som skulle registrere all jordeiendom i Norge og utarbeide forslag til ny matrikkel. Det siste punktet ble imidlertid annullert, og alt i 1665 ble nye matrikkelkommisjoner oppnevnt.
    Skatteevnen til hver gård skulle vurderes så nøyaktig som mulig. Derfor ble det innhentet opplysninger om husdyrhold, utsæd og/eller avling, til dels også om skog og utmark. Dessuten ble de faste jordeboksavgiftene notert. (I noen utstrekning finnes disse opplysningene også i 1661.)
    På grunnlag av dette skulle det settes ny skatteskyld. Matrikkelen ble fullført mellom 1665 og 1670, og ble i hovedtrekkene stående uendret til 1836, enda den skattefordelingen den ga, var ufullkommen fra først av og kunne bli urimelig etter hvert, når gårdenes bruksverdi endret seg innbyrdes» (Lokalhistoriewiki,no).

        I 1668 var gården delvis et leilendingsbruk. Matrikkelen fordelte seg slik:


    "
Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0053 - Selbu fogderi 1668, Selbu prestegjeld, Tydal sogn, folio 26a.

«Aas Biørn Pederßen
    Til Selbue presteboel – 2 Øre.
    Eier Sielf – 2½ Øre.
    Bersuend Kjøßnes – ½ Øre.
    Aff Mewold og Stuesoewold til Kong med Bøxel – ½ øre.
                tilsammen 5½ Øre.
Huer Bøxler Sitt.»

    Bjørn levde til omkring 1680. 1

 

  1. Prestenes 2. manntall i 1666: 32 Innherad prosti, Selbu prestegjeld, Selbu sogn,, Tydalen annex, folio 30. Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0053 - Selbu fogderi 1668, Selbu prestegjeld, Tydal sogn, folio 26a. Bygdebok for Tydal, Bind 3, side 379-380. Tydalsboka, bind 2, side 190-191..

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30