Østen [Olavsen] Forbrigd
-1635?

>
    mf
Lodvar [Gunnarsen?] Slette. Død omkring 1602 på Slette, Heidal, Sel (OP).
 
f
Olav Torsteinsen Forbrigd. Død omkring 1608 på Forbrigd, Kvam, Nord-Fron (OP).
m
??? Lodvarsdatter Slette.

Østen [Olavsen] Forbrigd. Død omkring 1635 på Forbrigd, Kvam, Nord-Fron (OP).
Gift Marthe Forbrigd.
Siri Østensdatter Forbrigd.

Biografi - Biography

Død omkring 1635 på Forbrigd, Kvam, Nord-Fron (OP).

Levde 1609 på Forbrigd, Kvam, Nord-Fron (OP).
    Østen bygslet Forbrigd på Kvam fra 1609 etter Oluf Torsteinsen, som høyst sannsynlig var hans far.

  "
«Slekts»-gårder i Kvam, Nord-Fron: Forbrigd, Røssum.

    Han eide jord i Skålgård på Kjørem i Lesja.

    Det har blitt gitt ulike «bud» om hvor Østen kom fra.

    Engebret Hougen skriver i «Ættesoge for Gudbrandsdalen», bind III, side 154:
    «... Einar Torsteinsson Skålgård-Nørstebø, f. ikr. 1575/80, som 14. februar 1600 makeskifta med riddaren Peder Ivarsson til Fritzø som fekk Einars odelsgard Hunder i Øyer, 3 huder, mot 3 huder i «Kiørrem» i Lesja. Opphavet kjenner ein ikkje, men truleg var han son åt ein Torstein Kjørem, for ein mann som utan tvil var brorsonen hans, Øystein Olsson Forbrigd i Kvam, åtte jord i Skålgård, og Kjørem vart nytta som namn på alle gardane i grenda i den tida. Einar må såleis alt på førehand ha ått noko jord i Skålgård eller Nørstebø.»
    Om dette er korrekt bør Østens patronymicon være Olavsen.

    E. A. Thomle har hevdet i «Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen», side 100-101:
    «Ogsaa den Østen Forbrigd, der i 1609 bygslet 5 huder i Forbrigd i Fron, "akgl. Maj følger", kan muligens være en søn av Østen Eriksen paa Rudi. Han var død før 1635, da enken Marthe sat som leilændig paa Forbrigd, som hun i 1641 avstod til sønnen Osten Østensen, der døde på Forbrigd i 1695 og som var gift med Marte Heggen.»
    Imot dette taler et skifte omtalt av Engebret Hougen i «Ættesoge for Gudbrandsdalen», bind III, side 31:
    Etter at Østen [Eystein] Erichsen Rudi døde kort før 1608, giftet hans enke, Synnøve [Signe] Guttormsdatter, seg 2. gang med Eiliv Lauritsen fra Graffer i Lom. Blandt dokument fra Grafer som nå er i Statsarkivet på Hamar finnes også et skifte datert 14.11.1608, mellom Eiliv Lauritsen på Rudi og hans stebarn: Rønnaug, Anne og Eirik, salig Eystein Eiriksens etterlevende barn. Tilstede var Tord og Guttorm Bratt som formyndere og farbrødre til barna, likeså «Ellef Lauritzens hustru Signe».
    Eiliv sat på Rudi til 1624, men i 1625 hadde han kommet til Graffer som han brukte til 1644. Synnøve døde på Graffer i 1657.
    Dette avkrefter at Østen Forbrigd skulle kunne ha vært en sønn til Østen Eriksen på Rudi!

  "
«Lodour Sletter» (1591), «Oluff Forbrydt» (1591) og «Estenn Forbrigtt» (1610). Avtegnet i Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

    «Loduor Sletter» var trolig svigerfar til Østens far Olav. Han var på Vågå tingstue 04.05.1591 med og forseglet allmuens fullmakter fra Vågå tingstue da den 14-årige Christian IV skulle hylles i Oslo. Hans segl inneholder initialene «L G».
    «Oluff Forbrydt» var 16.05.1591 samtidig med og forseglet motsvarende fullmakter fra Fron. Hans segl inneholder initialene «[.] T», antagelig «O T» da første bokstav ser ut til å være øvre del av en «O».
    25.05.1610 var «Estenn Forbrigtt» blant de tolv bøndene i Fron som forseglet fullmakten til representantene ved prins Christians hylling. Hans initialer var «Ø O».
    Østens patronymikon begynner med «O». Samtidig er seglene til Lodvar, Olav og Østen såvidt like - begge har to hakker eller sliuler (til korntresking) (?) i kors innenfor nær identiske skjold - at det er grunn til å tro at vi taler om far og sønn.

    Lensregnskapene i Riksarkivet viser at Østen brukte Forbrigd fra 1610 til 1634.

    Manntall på Landskatten av Gudbrandsdalens fogderi til St. Martini [11.11] 1610:

  "
Landskatt Martini 1610. 6 Gudbrandsdalen fogderi, Fron sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 26, legg 5, litra 1, bilde 233).

«Fronn sogenn»
    «Leilendinge beregnidt thi udj Leg tilsammen, giffuer udj schatt thj daller.»
«Engelbrit Harrelstad
Amon Harrelstad
Raßmus Oßmundstad
Otter Grubbe
Knud Grubbe
Engebrit Skeboe
Johannes Sigstad
Lauridzs Thege
Esten Forbrygt
Johnn Wig, 10 daler».

    Østen føres også blandt leilendiger i 1612, 1618, 1620 og 1622.

    Register og manntall på alle odelsbønder i Gudbrandsdalens fogderi, 17.02.1615.
    Denne serien av jordebøker er utarbeidet etter ordre i Krigsordinansen 1614. Hovedformålet med denne jordebokserien var å kartlegge hvem som var odelsbønder, med sikte på å velge blant dem til den nyopprettede ståede norske hæren. Dernest skulle det kartlegges det odelsgods disse odelsbøndene eide og hvilket krongods de i tillegg brukte utenom odelsgodset, og Kronens inntekter av dette krongodset. Jordebøkene skulle ikke inneholde alt odelsgods, men kun odelsgodset som var eid av en odelsbonde.

  "
Gudbrandsdalen fogderi 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 351 A, litra G), side 171

            «Guldbrandtzdalls Fogderij.
Lit: G. – r. 166.
    Register och Mandtall paa alle Odelsbönderne, som wdj fornefnte Guldbrandzdalls fougderie, med samptt deris Odells godz, Wdj huilke gaarder dett findis att werre beligendes, som effter Kongelig Mayestets war Allernaadigste Heris Strenge och Aluarlige befalling, paa ditt fligtigste er Opschrefuen och Ahntegnidtt, med huis widere Höigbetroede Kongelig Maytestets och Norgis Cronne derhosß fölgendes ehr, werre sigh Landschyld foring wisöre och leding som Aarligenn deraff wdgiues, vdj lige maade hoß Odells böndernis Naffne findis anteignedt.
    Beregnid Wdj bönndernis Odell 12 kalschind paa 1 hud eller Ett hudelaug.»
    «Fron Soggenn»
«Østenn Farbreitt,
  ½ daller foring,
  4 schind wisöre,
  8 alb. leding.
Bonden hans Odell er
  1 hud 2 schind i Schalgaardt,
  6 schind i Prestegaard paa Lomb,
  2 schind i Lille Kleffstad och
  3 schind i Gutte.»

    Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 – «Fron Sougen» – viser:


  "
Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, nr. 8.2: Jordebøker til utlikning av rosstjeneste. Odelsjordebøker for Akershus len 1624-1626. Odelsjordebok Gudbrandsdalen, «Fron Sougen», side 191.

            «Gulbrandtzdals
    Odelsmends Jordebog, som effter Erlig och Welbyrdig Mand Jens Juel thill Kieldgaard, Danmarckes Riges Raad Stadtholder vdi Norge och Höffuidtzmand paa Aggerßhuus hans Welbyrdigheds schrifftlige Befalning ehr forfatted ANNO 1624.»
       «Fron Sougen
  Jordeigendes Bønder»
«Østen Faarbrigd
  - J Helle paa Woger 1 huud
  - J Kiörim paa Leßöe ½ huud
  - J Lille Kleffstad i Quam 2 schind
  - J Guttu i Ringeboe 3 skind».

    Østen betalte landskatt frem til 1634.

    1627: Landskatt 4 terminer:
«2. Læg. - Østenn Forbrett» - 10 Dr [i skatt innen legd med 10 leilendinger].
    Landskatt jul 1628 og påske 1629:
«2 [leg] - Østen Forbrigd» - 15 Dr. [i skatt innen legd med 10 leilendinger].
    1630: Landskatt 14 dager etter Martini:
«12. Læg - Østen Forbrett - 2½ Dr».
    1632: Landskatt til Martini:
«12. Læg - Østen Forbrett - 1½ ort».
    1634: Landskatt til Martini:
«12. Læg - Østen Forbrett - 5 ort».

    Han døde antagelig i 1635.

    Senest fra 1637 føres hans enke, Marthe, som bruker av Forbrigd. 1

 

 1. Landskatt Martini 1610. 6 Gudbrandsdalen fogderi, Fron sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 26, legg 5, litra 1, bilde 233). Gudbrandsdalen fogderi 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 351 A, litra G), side 171 Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, nr. 8.2: Jordebøker til utlikning av rosstjeneste. Odelsjordebøker for Akershus len 1624-1626. Odelsjordebok Gudbrandsdalen, «Fron Sougen», side 191. E. A. Thomle i N.S.T. II (1929-1930): «Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen», side 100-101. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind III (1974), side 31, 154. Einar Hovdehaugen: Gardar og slekter i Fron, nr. 2 Nord Fron, side 496. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 118 Allmuen i Vågå (1591), side 140 og 233, segl 3 - 119 Allmuen i Fron (1591), side 141 og 233, segl 9 - 342 Allmuen i Fron (1610), side 305 og 421, segl 12.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30