Marthe Forbrigd

       
   
Gift Østen [Olavsen] Forbrigd. Død omkring 1635 på Forbrigd, Kvam, Nord-Fron (OP).
Siri Østensdatter Forbrigd.

Biografi - Biography

Levde 1600.
Levde fra 1608 til 1645 på Forbrigd, Kvam, Nord-Fron (OP).

    Det er mulig at Marthe var datter til Østen Jonsen Helle/Vestad og Marit Vestad, slik det hevdes på noen internett-sider. Jeg har imidlertid ikke funnet noe bevis for dette eller at noe jordegods på Forbrigd skulle kunne stamme fra Østen eller Marit Vestad.

    Marthe og Øystein hadde følgende barn (minst):
Østen, gift med Marte Simensdatter Heggen, døde i 1693 på Forbrigd.
Siri, gift med Johannes Erichsen Hjelle/Kongsli.

    Senest fra 1637 føres Marthe som bruker av Forbrigd. Øystein er nå død.

    Unionsskatt (landskatt) til jul 1637 viser:
«Marte Forbrett» - 4 Dr [i skatt innen legd med 10 leilendinger).
    1640: Unionsskatt mikkelsmesse:
«12 Legh Marte Forbrett» - 8 Dr. [i skatt innen legd med 8 betalende leilendinger].

    Koppskatten i 1645 viser:


  "
Koppskatt 1645. 17 Gudbrandsdalen (Lensregnskap Akershus len, eske 185, legg 7, litra 2, folio 28).

«Enchen Forbrecht
           Carlfolch 2 – Quindfolch 4 – [skatt] ½ Dr 8 ß».

    Skattematrikkelen av 1647 viser at sønnen Østen nå har overtatt Forbrigd:


  "
Kontribusjonsskatt 1647. Gudbrandsdalen fogderi (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 3, litra 1, folio 24).

«Guldbrandtzdallen fougderies» – «Froenns Sougen – Heelle gaarder»
«Østen Forbrecht – 5 huder
    Croenegoedtz.»
Han betaler 7½ dr. i skatt.

    Odelsjordeboken fra 1657 for Gudbrandsdalen (A Stattholderarkivet D IX 31) er bevart. Den viser for Forbrigt i Fron:

  "
Stattholderarkivet 1557-1771. 31 Jordebøker 1633-58, 1651-58. Diverse jordebøker, 1657 - «GuldbrandtzDallens Fougderie, Froenns Sogenn», side .147.

    «Guldbrandtzdallens Fougderies Oudels Jordbog paa huis Oudell och Pandte Goedtz Allmuen sammestedz er eigende, effter deris Angiffuende, paa en huer thingstue, i huer Sogen effter Hans Excel. her Stadtholders Befalling forfattet Anno 1657.
    «Froenn Sogenn»
«Østen Forbrit bruger i Liden Kleffstad 1 schind
    - Jtem Jndberger udj Scholgaard paa Læßöe 1 hud
    - udj Kaßlerud paa Sydorp 1 hud
    - udj Byrre sammestedtz 1 hud
    - udj Onde paa Froen 1½ hud [-8 schind-], pandtt
    - udj Øffuer stöe 1 hud 8 schind, pandtt».

    I 1658 hadde Forbrigd 4 hester, 19 naut, 7 geiter, 17 sauer og 5 griser.

    Han betaler også «Kontribusjon» til Jonsok og Mikkelsmesse i 1660, men slipper å betale skatt.

  "
Kontribusjonsskatt 1660. S Gudbrandsdalen (Lensregnskap Akershus len, eske 255, legg 5, litra 1, folio 176.

«Cronnens allene - Østen Forbrigt – 5 Huder – aff 2 Hdr i ophøielse -
                               Brendt for eftter tings Vindes Liidelße»

    Kontribusjonen til jonsok og mikkelsmesse i 1660 viser:


  "
Rosstjeneste 1660-61. EE Gudbrandsdalen (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 7, litra 1, folio 12a og 14a).

                                    «Guldbrandtz Dallens Fougderies Oudels Jordbog Paa
huiß Oudels Goeds Almuen sammesteds er Sielff Eigende. Sampt Haffuer at Jndberge, epter deriß egen angifuelse, Huar epter den paabudene Contribution er Opborit, epter Ko: Ma: och Hans Excell: Hr: Stadholders Breffue, Nemblig den Halffue Jndkomst Som Sedvanligt, aff huer Hud och Hudelaug, En Half Rixsdaller Thie Schiling. Beregnit fra Phillippi Jacobi Daug 1660: och till Aarsdagen 1661.»
    «Froens Sougen»
«Erich Kongsli Jndberger i Randkleff i Ringebu 3 Hdr.
Suend Erichß i Quarberig paa Vaage – 4 Hdr.»
....
«Østen Forbrigt bruger ibm: – ½ shd.
                         Item Jndbringer i Onde – 1½ Hdr.
                         udj Kiøvrumb paa Leßøe – 5 shd.
                         Wdj Sønder Byrre – 1 Hd.
                         udj Kadselrud – 1 Hd.
                         udi Schalgaard paa Leßøe – 1 Hd.»

    Manntallet for Fron i 1666 har kommet bort. Fogdenes manntail for Gudbrandsdalen er heller ikke tilgjengelig.

    I matrikkelforarbeidet fra 1668 har Forbrigd en skyld på 20 alner vadmel, 6 skinn og 18 merker fisk. Det motsvarer 5 huder.

    Landskylda var en årlig leie som en leilending betalte til jordeieren. I eldre tid var landskyld samtidig den faste målestokk for jordeiendom, ved kjøp, salg og arveskifte, og til dels ved beskatning.
    Landskylda skulle betales innen julaften Den var sjelden uttrykt i penger, i regelen i forskjellige vareslag, «landskyldspecies». Det var et stort antall av dem, men de viktigste var korn eller mel, smør, huder og fisk. Fisk dominerte i Nord-Norge, smør i Trøndelag og på Vestlandet, huder på Agder og i fjellbygdene på Østlandet, korn og mel over resten av Østlandet. I størstedelen av 1600-årene ble 1 skippund mel regnet lik 2 huder, 1 laup smør eller 2 våger fisk.
    En fetling er huden eller skinnet på en dyrefot. som landskyldenhet brukt i betydningen et kvart kalveskinn Norsk historisk leksikon).
    Landskyld i Gudrandsdalen: 1 hud = 12 kalveskinn = 48 fetlinger.

  "
Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0014 - Gudbrandsdalen fogderi 1668, Froens Sougen, Quamb Annex, folio 210a.

    Gården er kongens eiendom, han slo til seg erkebispegodset ved reformasjonen. Vetl-Klevstad med skyld 2 skinn brukes i 1668 under Forbrigd, av dette eier Østen på Forbrigd ½ skinn og Halvor Bilben 1½ skinn. Forbrigd har kvern og setrer på Tjønnsetra.
    Gården hadde 5 hester og 32 naut. Utseden var 12 tønner bygg.

    I 1670 er Forbrigd solgt av Gyldenløve, muligens på kongens vegne, til assesor Niels Toller. Østen kjøpte så Forbrigd av Niels Toller i 1674 (rimeligvis feilaktig skrevet 1764 i Einar Hovdehaugen: Gardar og slekter i Fron, nr. 2 Nord Fron, side 496).

    Han er nevnt som gjestgiver i 1684.

    Østen Østensen er død i 1694.

    Ved skiftet etter Østen besto dødsboet av hele 18 huder, 3 skinn 3 1/5 fetling. Det er en uvanlig stor samling gods på bondehender. Godset fordelar seg slik:
  Forbrigd: 5 huder.
  Pantegods: Korstad 3 huder, Ånne 1 hud 6 skinn, Leine 1 hud 3 skinn og Byre 1 hud.
  Kjøpegods: Brudal 6 skinn, Enge i Gausdal 1 hud 9 skinn, Olstad i Gausdal 2 huder og
                      Kampen 3 skinn.
  Arvegods: Houm i Gausdal 4 skinn 3 1/5 fetling og Kjørum på Lesja 1 hud 4 skinn.
    En kan merke seg at pantegods og kjøpegods utgjør en stor del av av godset. Inntrykket er at man her har å gjøre med en bevisst jordsamler. 1

 

 1. Koppskatt 1645. 17 Gudbrandsdalen (Lensregnskap Akershus len, eske 185, legg 7, litra 2, folio 28). Kontribusjonsskatt 1647. Gudbrandsdalen fogderi (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 3, litra 1, folio 24). Stattholderarkivet 1557-1771. 31 Jordebøker 1633-58, 1651-58. Diverse jordebøker, 1657 - «GuldbrandtzDallens Fougderie, Froenns Sogenn», side .147. E. A. Thomle i N.S.T. II (1929-30): Kontribusjonsskatt 1660. S Gudbrandsdalen (Lensregnskap Akershus len, eske 255, legg 5, litra 1, folio 176. Matikkel etter reskript 23. januar 1665, L0014 - Gudbrandsdalen fogderi 1668, Froens Sougen, Quamb Annex, folio 210a. «Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen», side 100-101. Einar Hovdehaugen: Gardar og slekter i Fron, nr. 2 Nord Fron, side 495-496.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29