Ragnild Andersdatter Stenbye
1693?-1735

>
ff
Halfuor Torfuardsen Stenbye. Født omkring 1615 på Tukken Østre, Rømskog, Rødenes (ØF). Død omkring 1675 på Stenbye, Rømskog, Rødenes (ØF). Gårdbruker.
     
f
Anders Halfuorsen Stenbye. Født omkring 1661 på Stenbye, Rømskog, Rødenes (ØF). Død 1733 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK). Gårdbruker.
m
Giertrud Kieldsdatter Stenbye. Født omkring 1653. Død 1733 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).

Ragnild Andersdatter Stenbye. Født omkring 1693. Død 1735 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
Gift før 1714 Syver Olsen Graverholt. Husmann.
Født omkring 1682 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
Død 1758 på Ruud Nedre, Trøgstad (ØF).
Begravet 15.03.1758 i Trøgstad (ØF). 1
Brynild Syversen Dynjan/Rom Nordre. Gårdbruker.
Født 1723 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
Døpt 10.10.1723 i Løken, Høland (AK). 2
Død 24.04.1806 på Rom Nordre, Askim (ØF).
Begravet 02.05.1806 i Askim (ØF). 3

Biografi - Biography

Født omkring 1693.
Død 1735 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
Begravet 01.12.1735 i Løken, Høland (AK). 4

    Ragnild var datter til Anders Hallurdsen fra Stenbye i Rømskog og Giertrud Kieldsdatter. Begge foreldrene døde på Graverholt i 1733.

    Ragnild og Syver hadde følgende barn (minst):
Ca. 1715: Ole, gift med Anne Helgesdatter Mustorp, til Dynjan, Eidsberg.
Ca. 1717: Anders, til Dynjan og Holt i Eidsberg, gift 1740 med Karen Steffensdatter Kinnestad,
                              død i 1792, 76 år gammel [antagelig kom den eldre Anders til Holt].
1720: Anders, til Ruud Nedre i Trøgstad, overtok Graverholt [antagelig den yngre Anders].
1723: Brynild, gift med Kirsti Einarsdatter, til Dynjan i Eidsberg og Nordre Rom i Askim,
                       død i 1806.
1726: Anne, gift med Halvor Steffensen Kinnestad, død i 1793.
1728: Gulbrand, død 10 uker og 3 dager gammel.
1729: Marthe, gift med I Tor Pedersen, II Erik Bergersen.
1732: Karen, gift med Anders Engebretsen Fagermoen.
1734: Gulbrand.

    1720: «Festum Omnium Sanct (Allehelgensdag, dvs. 1. novemer) Syver ..gerholtis barn, Anders». Faddere var Ole Kinnestad, Engelbret Gaasvigen, Gulbrand Kinnestad, Goro Kinnestad og hendes datter (Kirkebok nr. 2, folio 21).
    1726: «Døbte d 27. April ved Logen. Syver Graverholtis barn Anne». Faddere var Marthe Kinnestad, Mari Olsdatter Kinnestad, Anders Olsen Kinnestad og Steffen ibid (Kirkebok nr. 2, folio 96).
    1728: «D. 10 Junü Syver Graverholtes barn Guldbrand». Faddere var Christen Aammods Hustru, Niels Toegens Kone, Birthe Kinnestad, Even Kinnestad og Sven ibid. «Begravne Dom: 15 post Trinit: Syver Graverholts barn Guldbrand gl: 10 uger 3 dager» (Kirkebok nr. 2, folio 16 og 23).
    1729: «Dom 7 post Trinit Logen d. 7 Aug Syver Graverholtis barn Marthe». Faddere var Niels Tangen, Karen Tyrenbye fra Romskougen, Birte Kinnestad og Even Kinnestads sønn (Kirkebok nr. 2, folio 54).
    1732: «Festum Assension Christi: Syver Graverhults barn Kaldt Karen». Faddere var Niels Hvornen, Niels Tangen, Even Kinnestad, Jøran Graverholt og Birthe Kinnestad (Kirkebok nr. 2, folio 164).
    1734: «Feria 2de Nativit Løgen Syver Graverholts og hans hustrues Søn Gulbrand». Faddere var Anders Kinnestads hustrue, Hans Jø..dster, Arne ..., Poul ... (Kirkebok nr. 2, folio 240).

    Ragnild døde i 1735:
«Syver Graverholts kone Ragnild Andersd. 42 Aar».

    Skiftet etter Ragnild ble avholdt 28.01.1736 på «Ødegaarden Graverholt»:


  "
Skifteprotokoll Nedre Romerike nr. 5, 1733-39, folio 282b.

    «Niels Lembach Sorenskriver Udi Nedre Rommerige, Ole Buenæs og Gulbrand Aamodt Eedsvorne Laugrættesmænd, og til dette Skifte andordnet wurderingsmænd Giør Witterlig, Ao 1736 dend 28 Januarj blew efter forhen udstædde Skriftlige og behørig forkyndt Proclamation af Kirkebacken, eet laugligt og Retfærdigt arveskifte foretagen og fuldført paa Ødegaarden Graverholt under gaarden Kinnestad paa Zitskougen udj Høelands Prestegield efter afdøde Sal. Quinde Ragnild Andersdatter, som boede og døede sammesteds, jmellem hendes igienlevende Husbonde Syver Olsen og deris tilsammen aflede 8 børn 5 Sønner og 3 døtre, Nafnlig
    Ole Syversen nu 21 Aar gl:, gift og boer paa gaarden Dyngen udj Edsberg Sogn nu tilstæde,
    Anders Syversen den ældre 18 Aar her hiemmeværende,
    Anders Syversen den yngre 15 Aar, værende paa gaarden Holt i Edsberg Sogn,
    Brynild Syversen 12 Aar og
    Gulbrand Syversen 1 Aar gl. begge her paa Gaarden værende,
    Anne Syversdatter 9 Aar her hiemmeværende,
    Marte Syversdatter 7 Aar gammel paa Holt i Edsberg Sogn og
    Karen Syversdatter 4 Aar gammel paa Tyringbye paa Rømskougen værende.
Tilstædværende Bøigdelendsmanden Jens Gaare med godt folk flere.
Da Skiftes Proclama blev først indtagen med sin paateigning.
Blev da boets befindende og fremviste Middel og formue Rigtig Registeret og Wurderet med det videre vedkommende indtagen, til paafølgende Skiftes Dehling saaledes
....

  "
Skifteprotokoll Nedre Romerike nr. 5, 1733-39, folio 283b.

    Summa
Boens Jordegods og den gandske formue til penge
     = 1 Skipdt: 19 Ld: Tunge med bøxsel over 5 Ld: Mere - 1239 rdr. 2 mark 12 sk.
Herimod kommer til gield og afgang
....

  "
Skifteprotokoll Nedre Romerike nr. 5, 1733-39, folio 284a.

    Summa gield og afkortning - 252 rdr. 1 mark 8 sk.
Naar afdrages fra boens innestaaende beregnede indtægts beløb, bliver der til arv og dehle for enkemanden og Hands børn
    - 982 rdr. 1 mark 4 sk.
hvorav
    Enkemanden faar paa sin Hovedlod den halve dehl - 491 rdr. 14 sk.
    paa huer af de 5 Sønners Broderlod - 75 rdr. 2 mark 5 11/13 sk. og
    paa huer af de 3 Døtres Søsterlod - 37 rdr. 3 mark 2 12 /13 sk.
....

  "
Skifteprotokoll Nedre Romerike nr. 5, 1733-39, folio 285b.

    Hvad den Ældste Søn Ole Syversen forudinden er arvholden kand hand som een boesatte mand selv Raade for, dog saa at Faderen dermed haver paaseende, indtil bemte. Søn opnaar sine fuldmyndige aar;
    De andre 7 umyndige børn forbliver med alt hvis de herved er tilfaldne under deris faders værgemaal, og haver hand i sin tid, naar børnene tiltræder deris myndige aar og ..dbemelte deris arvelodder ere behøvende og begierende, derfore at giøre dennem stad... Raade og Regnskab, som ved bør efter Loven.
    Saaledes paa arvetomten posheret bevidnes med egen Haand og Signeter.
Actum ut Supra».

    Gården Dynjan i Eidsberg ble utlagt mellom Ragnilds mann og deres barn den 28.01.1736. Dette dele ble tinglyst 03.11.1736 ved å gjengi skiftet ovenfor.

    På Tyrenby (Tørnby) bodde Rasmus Halvorsen (ca. 1709-1783) gift med Karen Bergersdatter Ydersbonn. Han var sønn til Ragnilds eldre bror, Halvor Andersen Steinby (ca. 1683-1755). Karen var fadder da Marthe ble døpt i 1729. Halvors eldste sønn, Ole, var gift med Ingeborg Bryntesdatter (ca. 1706-1784) som igjen var datter til Anfri, Syvers søster. 5

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 4: «Døde i aaret 1758», folio 187.
 2. Kirkebok Høland nr. 1: «Døbte», folio 58.
 3. Kirkekbok Askim nr. 3: «Begravede», folio 56.
 4. Kirkebok Høland nr. 2: «Begravne», folio 273.
 5. Skifteprotokoll Nedre Romerike nr. 5, 1733-1739, folio 282b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 140. Gunn Cathrine Varder Løwe og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 1, side 257-259. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 666.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26