Grim Andressen Glømmen
1370?-(..1452)

       
f
Andres Sigurdsen. Født omkring 1340. Død før 1390.
m
Ragnild Ivarsdatter.

Grim Andressen Glømmen. Født omkring 1370. Død før 1452 på Glømmen, Tretten, Øyer (OP).
Gift .
Amund Grimsen Glømmen.

Biografi - Biography

Levde mellom 1412 og 1429 på Glømmen, Tretten, Øyer (OP).

    Grim var sønn til Andres Sigurdsen (~1340 - <1390) og
                                  Ragnild Ivarsdatter (nevnt i 1390).

    Han er kjent i 11 dokumentrer fra 1390 til 1452.

    14.02.1412 ble det på Glømmen utstedt et vitmebrev (DN VIII 248, «Regesta Norvegica» IX, nr. 778):
  «Ollum monnum žem sem žetta bref sea edher høra sendher Bersuein Gunnarsson ok Enar Paalsson *logretestmen a Žrøtene hørdum ok saghum a handaband žeirra at annare aluo Žorer Elifsson ok (af) annare aluo Grimer Andresson ok gaf ža adher nempdher Žorer fyrnempdan Grim qvittan ok lidhugan for v ara [aars?] lanskuld som giik af Jons garde ok vange ok fyrer alla ža ivirferd han hafver faret ivir spitals iarder vttan gards ok inan ok til sannende herum settum mitt okor insigle for žetta bref er gort var a Glømene a Žretene in festo sancti Valentini a iii are ok xx rikis vars virdeligs herra herra Erix med guds nadh Noregis kunungs.»     Sammendrag.
  «Vitnebrev om kvittering, utstedt Valentinsdag av Bergsvein Gunnarsen og Einar Paalsen, lagrettesmenn på Tretten:
    De var til stede da Tore Eilivsen med håndtak kvitterte Grim Andressen for fem års landskyld av Jonsgard og vange [kan tenkes å være feilskrevet/feillest for Enge] og for tilsynet med hospitalets eiendommer.
    Beseglet av utstederne.»

    15.08.1421 [feil år i diplomatariet] kunngjorde Asgaut, prest i Øyer og 3 lagrettesmenn at Jerthrud Jonsdatter med sin husbondes samtykke ga seg inn til Grim med alt sitt gods, og at han skulle sørge for henne til hennes død (DN II 658, «Regesta Norvegica» X, nr. 160):
  «Ollum godhum monnum žeim sem žetta bref sia ædher hører sender Asgauther prester j Œyia Steffan Andresson Aluer Haldorsson oc Amundher Alfsson sworne logrettho men q. g. oc ware. žet se ydher kunnikt ad mer warum a Glœmene vm worfrumessa fyrre som ligher a Žrœtthene j sydreluthanum j Gudbrandalane a xii are oc xx rikis wars wirdelexs herra herra Eirexz mædher gudz nad Norex konongs saghum oc hœrdum a ad Jeržrud Jons dotther helt j hond Grimer Andresson mædher žæim skylmalum fyrnemd Jeržrud gaf sik jn thil Grimer mædher ollo žy hon atthe oc æighende virdhe badhe i lausse gosse oc fasthe fral(s)t oc hemolt firi hwarum manne oc akareslaust gaf oc Žorstein Josteinson henner bondha sit iaord til. j sama hander band til žæire samthyk oc kendes oc ža žratnemd Jeržrud firi os ad Grimer var henner eruingher etther hona. kendes žet ža žratnemder Grimer han skylde wera henner framfølleman madan hon lifdhe ædher hans eruinger firi sanninde skuld setthum mer vor jnsigle fyr *nemdhum men Asgauther Steffan Alfuer Amunder firi žetta bref giort var a deghi oc are sem fyr sighir.»     Sammendrag.
  «Vitnebrev om flerførsel, utst. vårfrumesse fyrre av Asgaut [Kjetilsson], prest i Øyer, og lagrettemennene Stefan Andresson, Alv Halldorsson og Amund Alvsson:
    De var samme dag til stede på Glømme på Tretten i søndre Gudbrandsdalen da Jartrud Jonsdatter, med samtykke fra sin husbond, Torstein Josteinsson, inngikk avtale med Grim Andresson, sin arving, om at hun skulle gi seg inn til ham med alt det hun eide og måtte komme til å eie, både i løst og fast gods.
    Grim forpliktet seg til at han selv eller hans arvinger skulle forsørge henne så lenge hun lever.
    Beseglet av utst.»

    18.10.1429 kunngjorde 3 lagrettesmenn at Harnikt Henriksen [Gyldenløve], Grim og William Bendorsen, samt deres sønner, var enige i at stenen som delte åen ved Glømmen skulle legges på sin gamle plass, og at Grim og Villiam hver i 8 dager skulle ta vannet fra hele åen når den var liten (DN VIII 284, «Regesta Norvegica» X, nr. 954):
  «Ollom godhom monnom them som thetta bref see ædher hœra sendom meer Jon Biornssun. Torer Ionssun. ok Berdor Jonssun logretto mæn. q. g. ok wara. kunnigt gœrande. at meer warom wppi skoghenom. owan fore Glœmena. ther som aanne skilias aat. tisdaghin næsta æptir winter nætter a eno are ok firatykto rikis wars wyrdeligs herra. herra Ericx med gudz naad Noregs konongs. saghom ok hœrdom a. ok mange andre godhe mæn med oss. at thet war Harnicts Henricssuns samtykt. ok beggis thera Grims Andressuns ok Wilialms Berdorssuns. ok thera suna. at then stenen som i aanne hafde leghat ok ana hafde skilt i tua iamstora grena. war atter lagder i sith gambla rwm. ok skulde sua huar thera rydhia sit aarfar. nædhan fore them [s]tenenom. ok thet war ok beggis thera samtykt Grims ok Wilialms ok thera suna. at tha aan ware liten skul[de] hon aal atta daghalœpa til Grims quærna. ok andra atta til Wilialms quærna til skiptis. ok huargin [skal] byggia androm til skadha i firnæmpda aa: ok ther med skuldo titnæmpder Grimer ok Wilialmer wara aal[saatter] wini wm alla the trætto ok missemio. som the hafua saman haft her til. i huat matto thet hæ[lst ware]. ok huar thennæ satmala. ryfuer ædher roofs mæn til faar. hafue rofuit troo ok tryghet xii [manna dom] ok logmanz oorskurd. ok til sanninda her vm settom meer woor incigle fire thetta bref [som gort war] a Glœmena i Trœttena sokn dæghi ok are som fire seghir.»     Sammendrag.
  «Vitnebrev om overenskomst utst på Glømme i Tretten sogn tirsdag etter vinternettene av lagrettemennene Jon Bjørnsson, Tore Jonsson og Bergtor Jonsson:
    Samme dag var de til stede oppe i skogen ovenfor Glømme, der elva deler seg, der de sammen med andre gode menn så og hørte at Harnikt Henriksson og Grim Andersson, Viljalm Bergtorsson og deres sønner ble enige om at steinen som hadde ligget i elva og delt den i to jevnstore greiner, skulle legges tillbake på sin gamle plass, og at hver av partene skulle rydde sitt elvefar nedenfor steinen.
    Grim og Viljalm og deres sønner ble seg i mellom enige om at når elva var lita, skulle den åtte dager løpe til Grims kvern og de neste åtte dagene til Viljalms kvern og så skiftevis. Ingen av dem skulle gjøre inngrep i elva til skade for den andre, så de skulle unngå trette og uenighet slik det tidligere hadde vært.
    Brudd på avtalen skal være jevngodt med brudd på tolv manns dom og lagmanns orskurd.
    Beseglet av utst.» 1

 

  1. Olav T. Forseth: «Omkring Glømmen-ætta», N.S.T. Bind XXX (1985-86), side 204-10 med kommentarer av Tore H. Vigerust, side 211-215. Tore H Vigerust: «Glømmen-ætten fra Øyer» - http://www.vigerust.net/redaksjon/adel2003_glommen.html.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29