Gaute Olavsen(?)

       
   
Gift Jorunn Niklasdatter. Født omkring 1435.
Død omkring 1516.
Maritte Gautesdatter. Født omkring 1460.
Død etter 1516.
Birgittte Gautesdatter. Født omkring 1460.
Død etter 1518.

Biografi - Biography

Levde 1490.

    Jorunns ektefelle, med det forholdsvis sjeldne navnet Gaute, kan neppe være noen annen enn den Gaute Olavsen som sammen med Andres Stefansen og 5 andre menn 17.06.1490 på Stalsbjør kunngjør et forlik mellom Fru Magnhild Oddsdatter og Paal Klave om denne gård. Gaute, som nevnes som den første av utstederne har sikkert vært en fremtredende mann (DN III 971):
  «Alle danne men som thetta breff seer eller høre gør vy witherligth Gautthe Olsson Andhers Staffensson Bordh Amvndhsson Amvndh Haluardsson Simon Sivrdsson Byrn Gvttormsson och Bersven Gvlighsson ath vy vare a Stazbergh sancte Botolzdagh anno dominj mcd. lxxxx tiil kraffder aff velboren quinnæ ffrw Magnildh Odzdotter ath see och skode hennes jordh nedhre Stazberg then skadhe som Pauel kloffue haffde giorth hennes gardh appo forne Stazbergh, var ther tha beuisth a samme tiidh ath ij lanbo motthe rømme vtaff hver epter annen fore forne Pauel skyldh och ther oppo sathe gaffue ther aff iij hudher vtaff y lanskyld fore hverth aar, nw haffuer Pauel forne haffth forne gardh y xiiij aar och xx och røth hanum nedher saa ath ther er engen huss oppo och giffuet ther ekke mer vtaff en iij øre gillen hverth aar och enghen skel haffde han ther tiil ath noker haffde lakt vtaff lanskyldh oppo ffrv Magnildz vegne vten han selff, och var ffrw Magnild ther selff i Pauels gardh fore xv ar och forbydh hanum ath bevare segh medh hennes gardh vtan giffue henne sin retthe lanskyld och retthe hennes gardh op i gen, kraffde tha ffrv Magnildh oss tiil ath sighe henne ther reth om thet var hun helsth begæren, gigh tha fram Pauel cloffue forne och bød segh tiil sone fore hennes gardh han lagde y ødhe och lanskyld jnne medh ssegh haffuer haffth, var tha saa offuer taleth och heldhe hendher samen ath Pauel setthe ffrv Magni(l)dh nw strax helthen y øffuer gardher Stazbergh och andhre helthen skal Pauel følghe i sin *løstiidh seg tiil fødhe och epter hans daghe skal ffrw Magnildh fylge alth Stazberg fra segh. och sine ervinghe och vndher ffrw Magnildh och hennis ervinghe tiil everdeligh eighe frælsth och hemelt fore hverie manne medh alle lutom och lundum som (tiil) ligher och leghet haffuer fraa forne och nye. sagde tha ffrw Magnildh tiil honum vordher tw sa gamel ath tw orker ekke selff ath fødhe deg, løsther tek ath komme tiil min gardh tha vil jek giffue tegh brødh och tin konne takker jek edher gerne, var tha jordhen søndher skypth sa ath Pauel kaass ij gerdhe som sa hethe loffsgerdeth och nordh gerdeth, sydhe gerdeth och soudgerdett skal ffrw Magnildh bygge hvem hon vil var och hussen aff skypt a samme tiid hver som haffue skulde. tiil mere vissen och sanindhe her om henghe vy vare jnsigle for thette breff som skriffuet var aar och dagh som fore sigher.»
Sammendrag:
Syv Mænd kundgjöre et Forlig mellem Fru Magnhild Oddsdatter og hendes Landbonde Paal Klove, der havde vanbrugt Gaarden Stadsberg og tiltaget sig Brugen af en anden Del deraf, hvorefter den samlede Eiendom ved hans Död skulde tilfalde Fru Magnild.     Han er for tiden ikke nærmere kjent. 1

 

  1. Henning Sollied: «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - III Sudrheim-ætten», N.S.T. VIII (1941-42), side 400-02.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29