Synne Larsdatter
1676?-1751

>
       
   

Synne Larsdatter. Født omkring 1676. Død 1751 i Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Gift Bersvend Hansen Bersvendstuen. Født omkring 1669.
Død 1752 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Begravet ...02.1752 i Vågå (OP). 1
Hans Bersvendsen. Født omkring 1706 i Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Død 1784 i Vågå (OP).
Begravet ...04.1784 i Vågå (OP). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1676.
Død 1751 i Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Begravet ...09.1751 i Vågå (OP). 3

    Synne og Bersvend hadde følgende barn (minst):
Ca. 1706: Hans.
Ca. 1711: Kari, ugift i 1751.
Ca. 1717: Gunnild, gift med Ole Næshet, døde i desember 1780, 63 år gammel.

  "
Kirkebok Vågå nr. 1. Døde og begravede, folio 186a.

    Synne døde i september 1751, 75 år gammel.

    Skifte ble avholdt fra 09.01.1752 og ble avsluttet i juni samme år etter at også hennes mann varr død:

  "
Utdrag av Skifteprotokoll, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 2, 1752-54, Vaage præstegield, folio 32b-34a.

  «Carsten Haurids Sorenskriver over Nordre Guldbrandsdahlen Giøre Vitterligt at Anno 1752 den 9 Januarj blev Arve Skifte holden og føretagen paa Gaarden Pladsen Hollongøen i Waage Præstegield Belliggende eftter afgagne Synnef Larsdatter emellem Hendes efterladte mand Velægte Bersvend Hansen der formedelt sin høie Alderdom og med førende Svaghed opgiver sit Halve Boe til Skifte og deeling imellem Deres tillS. Avlede og ... i livs værende 3 Børn nafnl.
Hans Bersvendsen 46 Aar gammel Boende under Gaarden Øy
2. Kari Bersvendsdatter ugift 40 Aar og
3de Gunnild Bersvendsdatter gift med den Velagte Dannemand Ole Næshet
hvilcke Arvinger alle vare tilstæde.
...»

  "
Utdrag av Skifteprotokoll, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 2, 1752-54, Vaage præstegield, folio 32b-34a.

«Anno 1752 den       Juni blew skiftte atter foretagen paa Pladsen Hoelingsøen i Vaage Præstegield belliggende eftter Afgl. Synnef Larsdatter overværende sambtlige Arvinger og de 2de velagte Dannemend Siver Snerle og Povel Bolstad. Da blev angiven og forevist hvad Datteren Kari Bersvendsdaatter har bekommet udi Hemgave der blev Taxeret nemlig
...»

  "
Utdrag av Skifteprotokoll, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 2, 1752-54, Vaage præstegield, folio 32b-34a.

«Og som den gl. Bersvend Hansen for nogen kort tiid siden er Afgl. saa bliver Arvingerne Forrenede om som og forhen war Aftalts at Sønnen Hans Bersvendsen nyder hvis hand sig Efterladt haver dog paa Condition at Hand icke faar meere Arvende de forhend Bekommen 26 rd og Lægger saa til boets beste og ... hielp til Søsteren Kari Bersvendsdatters Resterende Arv Lod Godz Videre underretning Anbelangende Boets Indtægt og Formue blew icke af Encken eller wed kommende givet i nogen maade Giort. Summa Indgield 121 rd 2 sh 6 ort. Herimod blew angeviste og Forklaret at wære følgende Boets skyld og udgield
1 Kari Bersvendsdatters efter Haandskriftt som tilstaaaes 20 rd.
2 Knud Øy Resterende ...
...»

  "
Utdrag av Skifteprotokoll, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 2, 1752-54, Vaage præstegield, folio 32b-34a.

«.. naar fra forskreven Boets Formue og Indtægt 121 rd 2 sh 6 ord -
afgaar den Specificerede og Forklarede udgield 43 rd 2 sh 6 ort.
Bliver igien Boets beholdne Formue 78 rd. - som fordeles Arvingerne imellem til følgende lovlig Arv og deeling.
Sønnen Hans Bersvendsens tilfaldne fæderne og møderne arv er en Broder Lod 26 rd.
[Datt]eren Kari Bersvendsdatter tilfaldende Fæderne og møderne arv Lod en Søster Lod som bliver Ligesaa 26 rd.
Datteren Gunild Bersvensdatters Arv beløber ligesaa 26 rd
Summa Udgield og Ballance med Boets Indtegt 121 rd 2 sh 6 ort.
...»

4
  "
Utdrag av Skifteprotokoll, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 2, 1752-54, Vaage præstegield, folio 32b-34a.

«Til formynderen for den umyndige Mari Bersvendsdatter anordnes Svogeren Velagte Ole Næhset der hermed Erindres at Paasee den umyndigtes Beste og Saaledes at ... som Hand i sin tiid agter at tilsvare naa.arven(?) en gang.uden... skal og boland(?) Aarl. Rigtighed Lov O...g heden at A... Saaledes paa Arve tomten Forretet Tilgaaet og Pacheret Bekræfter under Haand og Signether
Actum Anno Die.. A Loco ut Supra». 5

 

 1. Kirkebok Vågå nr. 1. Døde og begravede, folio 186a.
 2. Kirkebok Vågå nr. 1, 1739-1810: «Døde og begravede», 1782-86, side 194b.
 3. Kirkebok Vågå nr. 1. Døde og begravede, folio 186a.
 4. Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 2, 1752-54, Vaage præstegield, folio 32b-33b.
 5. Skifteprotokoll, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 2, 1752-54, Vaage præstegield, folio 32b-34a.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30