Mogens Yset Oppgaarden

Festebonde.

>
       
   
Gift Beret Ellevsdatter Yset Oppgaarden. Død 1729 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).
Ellev Mogensen Gaare. Festebonde.
Født omkring 1716.
Død 1789 på Gaare, Haltdalen (ST).
Begravet 19.04.1789 i Haltdalen, Haltdalen (ST). 1

Biografi - Biography

Festebonde.

Levde 1702.
Levde fra 1718 til 1729 på Oppgaarden, Yset, Haltdalen, Haltdalen (ST).
    Ysetgårdene ligger mellom Gaula og Hulta, på sørøst-siden av denne. Dette er også gamle gårder, med god og veldrevet jord. Navnet har blitt skrevet på flere måter: Iesetter, Øiezeter, Osted, Ydsetter i 1590, Ydset i 1626 og 1665, Ydsett i 1631 og 1723. Det er ikke godt å si hva navnet betyr.Set-endelsen kommer av setr, dvs. bostad. Det kan tenkes en sammenheng med øy eller yterst (øy brukes i Haltdalen om en tange som stikker ut i en elv eller et vann). Det skulle derfor kunne bety bostad ute på en øy.

    «Vår» Mogens overtok Yset, Oppgården omkring 1719. Han ble gift med Beret Ellevsdatter. Dette framgår av skiftet etter Beret som ble avholdt 25.10.1729. Da hadde nok Mons gitt fra seg gården, for den er ikke nevnt i skiftet. Iølge «Haltdalen og Haltdalingen» kom Beret fra Gaare.

    Det er et sagn om at en såret svensk ble igjen i Megården etter ett svensketog, muligens etter Gyldenløwefeiden, eller ett senere tog. De fant han i eldhuset. Han skulle så ha blitt gift i Gåre. Dette må ha vært denne Mons eller Mogens. Man finner riktignok en Mogens Evensen her i 1715, men det er neppe denne Mogens. Enten er det en annen, eller så må det være en forveksling, kanskje feil farsnavn, slik at han hadde kommet hit før Armfeldt-toget. At han er svensk er det neppe tvil om. Mons var i alle fall en kar som satte merker etter seg, han ble stamfar til flere store slekter i bygda.

    I 1719 brente svenskene også denne gården, «i bund og grund». Skadetakstene var:

    "
Rentekammeret inntil 1814. Realistisk ordnet avdeling, Ki/L0012 8S10]: Kommisjonsforretning over skader påført allmuen nordafjells i krigsåret 1718. Taksering av skader i Haltaalen sogn iHoltaalen prestegjeld og,Gauldal fogderi, side 663.

«Gaardens huse, som var vel bygget, kand skaden derfor ei mindre takseres end 150 rdl.
Gjerdesgaard og kornstør opbrent 10 rdl.
7 t. bygg 15 rld. 3 ort.
3 t. havre 4 rdl. 2 ort.
20 lass høy 10 rdl.
10 lass halm 5 rdl.
8 kjør 28 rdl.
2 kvier 6 rdl.
13 faar 6 rdl. 2 ort.
1 hest 8 rdl.
Gaardsredskaber af fienden borttaget og opbrent 11 rdl.
Sengklær og gangklær 5 rdl.
Sum 259 rdl. 3 ort.
Skade ved vore egne folk: Det søndenfjeldske infanteri 1 hest borttaget 4 rdl.»

    Dette var ikke lite, men Mogens klarte det nok, enda han ikke eide noe i gården selv.

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for Melhus tinglag og Haaltaalens sogn:

    "
Matrikkelforarbeidet i 1723, Gauldal fogderi, Holtaalen tinglag, Holtaalen sogn - Eksaminasjonsprotokoll, folio 128b-129a.

«No:
    532
Gaarde Navne
    Ydsett
Opsiders Tall
    1
Proprietairs og Bøxel Raadig
    Til Størdals Kærche – 12 ml:
    Afs: R: Schiøl[ler] – 2 øre 2 ml:
    Andreas Schiøl[ler] – 4 ml:
        Afs: R: Schiøller Bøxler
    1 spand = 3 øre (bismerpund – 1 øre = 24 bismermerker]
Huusmands Pladzer
    –
Skoug og Setter
    Tømmerskouge og til Huusfornødenhed,
    Sætter udj Endalen og nogenlens Boemarch
Qvern og Fiskeri
    Flom qn 6ß.
Situation og Beleilighed
    Er Letvunden til Korn som øvrige, nogenlede til Enge
    Betaler Engeskat, 1 ort 8ß
    Er affeldt 1692 – 1 ort 18 ß
Sæd – Tønder
    Byg 13 tn. – Hafre: 1 tn.
Høe afling – Læss
    30
Hæste og Creatur
    12 Hæste – 6 Kiør – 3 ungnød – 4 faar
Taxt effter Gl: Matricul [1 riksdaler = 4 ort = 96 skilling]:
    0 - 2 - 18
Forhøyed
    –
Afaged
    –».

    Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen:


    "
Matrikkelforarbeidet i 1723, Gauldal fogderi, Holtaalen tinglag, Holtaalen sogn - Matrikkelprotokoll, folio 75b-76a.

«No:
    532.
Gaarde Navne
    Ydtsadt
Opsiders Navne
    Monts
Taxt effter Gammel Matric: [Spd – øre – ml:]
    0 - 2 - 18 [1 spand = 3 øre (bismerpund – 1 øre = 24 bismermerker]
Gammel Leilending Skatt [rdr: – ort – ß]
    2 - 3 - 0
Reduction til Hart Korn Nye Matricul Taxt: [tønner – skjepper – fjerdingskar – album].
    1 - 3 - 0 - 0
    (En tønne inneholdt åtte skjepper, eller 32 fjerdingskar, eller 96 album hartkorn).
Leilending skatt Nye Matric. [rdr: – ort – ß]
    2 - 3 - 0
Oddell Skatt [rdr: – ort – ß]
    0 - 1 - 20
Leding [rdr: – ort – ß]
    0 - 1 - 23 1/36».

    I 1730 var det nemlig Stjørdalskirken, lagmann Schiøllers arvinger, «Anders Aallums datter» og Cancelieråd Schjøller som eide gården. 2

 

  1. Kirkebok Haltdalen nr. 1, 1745-1804: «Døde og begravede» 1789, folio 174a, nr. 19.
  2. Rentekammeret inntil 1814. Realistisk ordnet avdeling, Ki/L0012 8S10]: Kommisjonsforretning over skader påført allmuen nordafjells i krigsåret 1718. Taksering av skader i Haltaalen sogn iHoltaalen prestegjeld og,Gauldal fogderi, side 663. Matrikkelforarbeidet i 1723, Gauldal fogderi, Holtaalen tinglag, Holtaalen sogn - Eksaminasjonsprotokoll, folio 128b-129a. Matrikkelforarbeidet i 1723, Gauldal fogderi, Holtaalen tinglag, Holtaalen sogn - Matrikkelprotokoll, folio 75b-76a. Jens H. Nygård: Haltdalen og Haltdalingen, Bind II, side 88, 97-98, 105-107.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30