Peder Fastesen [Skanke]
1660?-1733

ff
Peder Jensson. Født omkring 1570. Død før 28.12.1647 i Hackås (Z). Lensmann.
fm
Brita Mårtensdotter. Født omkring 1584 i Torp (Y).
mf
Peder Olsen Bock.
 
f
Faste Pedersen [Skanke]. Født omkring 1620 i Hackås (Z). Død 1694 på Røros (ST). Buntmaker, berggesell, bergsknekt.
m
Ildri Pedersdatter [Bock]. Født omkring 1628. Død 14.08.1728 på Røros (ST).

Peder Fastesen [Skanke]. Født omkring 1660 på Røros (ST). Død 1733 på Røros (ST). Stiger, ertzschneider.
Gift 1681 1 Gunilla Knudsdatter [Drake]. Født omkring 1652.
Død 1744 på Røros (ST).
Begravet 19.01.1744 på Røros (ST). 2
Knud Pedersen Schanke. Ertzscheider.
Født omkring 1685 på Røros (ST).
Død 1752 på Røros (ST).
Begravet 11.06.1752 på Røros (ST). 3

Biografi - Biography

Stiger, ertzschneider.
Født omkring 1660 på Røros (ST).
Død 1733 på Røros (ST).
Begravet 08.03.1733 på Røros (ST). 4

Peder var storgutt og berggesell ved Røros kopperverk omkring 1678-79.

I 1691 fant Peder Fastesen en ny gruve, Christian Qvintus eller Christian den 5.s gruve, som i lang tid ble verkets hovedgruve. I 1694 fant han Myrgruven som lå like ved. Også denne hadde rike forekomster, og etter noen års drift ble begge gruver forenet med et «durchslag».

I 1692 Peder fikk 50 rdl. i finnerlønn. Han ble ertzscheider ved gruven etter egen søknad der han forsikrer at «Gud i Himmelen skall Eder med ganske Familie Rigeligen igien belønne».

Bergstaden hadde omkring 1700 blitt en typisk gruveby med ganske stor bebyggelse. Jordboken nevner det året 17 større gårdsbruk i hele sognet og ikke mindre enn 1688 skyldsatte plasser. De fleste av disse var bygslet av oppsitteren, og dette lille bondebruk ved siden av gruve- eller hyttearbeidet gjorde sitt til å trygge tilværelsen for bergfolket, men gjorde dem også mer avhengige og stedbundet. Etter ødeleggelsen under krigen ble det først og fremst bygd hus langs de to hovedgatene Hyttegata eller Storgata og Litjgata, idag Bergmannsgata og Kjerkgata. Videre langs de små tverrgater mot elven og langs innkjøringsveiene til Bergstaden. Selve anlegget var stort sett slik det er bevart inntil våre dager. En kan anta at Bergstaden ved 1700-årsskiftet hadde noe over 1500 innbyggere. I en dansk beskrivelse av Røros-verket fra omkring 1700 heter det at på bruksplassen Røros bor bruksbetjenter, arbeidere og andre private folk «til mere end 300 Familier, har sin egen Kirke og Skole, som af Værkets Kasse underholdes og Præsten lønnes». Verkets første skole ble besluttet opprettet i 1697, da Henning Irgens foreslo at de 121 Rdl. som partisipantene hadde til gode i Volqvart Jøns' bo «maatte forundes till en Scholis opbyggelse herpaa Werchet. Huilchet Participanterne bevilgede och consenterede».

Manntallet for 1701 viser:
«Røraas Kaaber Werckis Præstegield - Grube Folchene.
Deris Stand:
    Ertzscheider.
Mændenis Nafne - Deris Alder:
    Peder Fastensen - 40.
Deris Sønners Nafne og hvor de findes - Deris Aar og Alder:
    Faste Pedersen - 18.
    Knud Pedersen - 14.
    Reinholt Pedersen - 12.
    Jens Pedersen - 6.
    Peder Pedersen - 3».

Peder var ertzscheider 1700 - 1709, understiger ved Christian V gruve, korporal ved 2. gruvekompaniet på Røros senest i 1700 og senere sersjant. Peder brukte seteren Skåkåsen, også benevnt Skokaas, Skakaasen, Schachaasen.

Peders mor, Ildri, hadde en brorsønn, berggesell Nils Olsen Bock, som det ble holdt skifte etter i 1706. Han etterlevnet seg to barn som hans kusine ertzcheider Peder Fastesen, barnets nærmeste pårørende, ble formynder for. Peder hadde også vært fadder til en avdød sønn, Peder Nilsen Bock, født i Røros og døpt 02.07.1696.

Peder festet i 1733 Skåkåsen, tidligere brukt av monsr. Mølman, sammen med sønnen Peder og svigersønnen Lars Mogensen.

Peder døde i 1733:
«Peder Fastesen begrafw. d. 8 Mart. gl. 73 Aar».

Skiftet etter Peder ble avholdt samme år, men skifteprotokollen er bortkommet. 5

 

  1. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 133.
  2. Kirkebok Røros nr. 3: «Begravelser», folio 81, nr. 9.
  3. Kirkebok Røros nr. 3: «Begravelser», folio 86, nr. 28.
  4. Kirkebok Røros nr. 3: «Begravelser», folio 75, nr. 25.
  5. Manntallet 1701, 13.2.4 Gauldal Fogderi, Røros prestegjeld, folio 146. Roger de Robelin: Skanke ätten, side 132-133. Rørosboka, 2. bind, side 106, 111; 4 bind, side 57, 422.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2016-11-16