Marith Christophersdatter Storslett

>
       
   
Gift Torleif Pedersen Storslett. Festebonde.
Død før 1667 på Storslett, Hillesøy.
Kiel Torleifsen Storslett/Strømmen. Festebonde.
Født omkring 1640 på Storslett, Hillesøy.
Død før 1708 i Strømmen, Tromsøysund (TR).

Levde 1620.
Levde fra 1647 til 1680 på Storslett, Hillesøy.
    Marith og Torleif hadde antagelig følgende barn:
Ca. 1639: Kiel, oppgitt å være 18 år i 1664, gift med Barbra Larsdatter.
Ca. 1651: Elias, gift med Maren Joensdatter.

    Det er imidlertid 12 års aldersforskjell mellom Kiel og Elias samtidig som Marith ikke nevnes i koppskatten fra 1645. Der er derfor mulig at Kiel er Torleifs sønn i et tidligere ekteskap, at denne tidligere hustru døde før 1645, og at han så har giftet seg igjen før 1651. På den annen side oppgis Kiel som Mariths sønn i manntallet fra 1663-66.

«Aff Senniens Proustie oc Trondenes Kirke Sogn Anno 66 d. 6. Augusti» - «No. 6 Hillesø anneks»:

  "
Manntallet i 1664-66, 37.3 Prestenes manntall i 1666, Senja prosti , Trondenes prestegjeld, Hillesøy sogn, folio 303.

«Jorder:
    14 Storslette - Kong: skylder 2 Pd. [fisk].
Opsiddere:
    Enchen, Marith Christophersd:
Sønner:
    Ole Tolefsøn Fostersøn(?) – 7(?)
    Kield Tolefsøn – 18 a.
    Elias Tolefsøn – 13 a».

    «Genneral Jordebog Ofuer Tromsøe Fogderi» i 1667 viser for «Hillesøe Tingsted»:
«Storsetter - 2 Pd. [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker].
Encken Maritte.
    Landschyld: 2 Pd.
    Leeding: ½ W.
    Ostetiende: 1 Bz.
Føder:
    Kiør: 6.
    Smaller: 12.
    Heste: 1.
Intet Brendefang ej heller Andre tilfelde».

    I jordeboken nevnes også at «enken Maritte» bruker gården Torsnes til gressleie. Den kan gi fôr til 2 kyr og 6 smaler. Hun betaler ingen leidang, men gir 6 merker i ostetiende. Marith brukte også indre og ytre Buvik til høsting av fôr.

    Vi finner Marith siste gang i kildene i 1680:


  "
Stiftamtstueregnskap Nordland amt - Troms: F Leilendingskatt 1680, Upaginert, bilde 287.

        «Hillisøe Tingsted
Stoer Slet - Enchen Marite
    Welb: Jrgens - 2 pd
Oppeborger alld Tiendelse».

  "
Stiftamtstueregnskap Nordland amt - Troms: A Leilendingskatt 1687, Upaginert, bilde 352.

    I 1680-årene var en ny mann, «Elias Christensen», bosatt på Storslett. Han brukte også hele gården på 2 pund fisk. Jeg tror nok dette er feilskrift for «Elias Tollefsen», sønnen til Marith og Torleif. Hans mor er nå trolig død.

    Det ble avholdt skifte etter hans hustru i 1696:


  "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 3, 1690-1700 og 1707-13, folio 84a.

    «Kongl: Tilforordnede Soren Skriver J Tromsøen Søfren Peders: Boyøe med Christen Jørgens: og Daniel Jacobs: giør Witterligt at Ao 1696 d 29 Julj war Wi Paa Rettens Weiner forsamlede Paa Storslet J Hillesøe Tingl: ... nu Sl: Quinde Maren Joensdatter Efterlatte Arfboe som Haver efter Ladt Sig 3 u-myndige Børn Nafnlig Joen og Beniamen Eliassønner og Anne Eliasdatter, Hvis Formynder Deris Fader Elias Tollefs: Efter Loven er tilforordnet at ....Nerverende dend Sl: Qvindes Mand Elias Tollefß: og forben: de Tvende Børn Udi hvis ...else Boen Efter anvisning er Befundet som følger, ...»

    Skiftet viser at Elias var en ganske velstående mann. Det regnes opp en mengde effekter. Gården hadde to tømmerstuer, fehus, lade og stabbur. Videre flere buer og sjåer, sjøhus og kvernstue med møllestener. Husdyrbestanden var 5 melkekyr, 1 halvmarknaut, 1 stor kalv, 6 sauer, 6 geiter og 1 hest. Da gjelden var dekket, ble det en liten morsarv til barna. På «berget ved sjøen» sto en sjå, verdsatt til 2 rd. Av dette vet vi hvordan «Sjåberget» på Naustvollen har fått sitt navn.

    Manntallet i 1702 oppgir:
«End og findes Effterskrefne J Hillisøe Tingsted som Hører Til Hillesøe Menighed og Kirche:
...»

  "
Manntallet i 1702, 19.2.2 Tromsø Fogderi, Hillesøy Tingsted, Hillesøy sogn, folio 189.

«Opsidernis eller Leylend: Stand og Vilkor:
    Vilkorene er Ringe ... - Debitor af Bergen.
Gaardernis eller pladsernis Nafne:
    Storslet:
Opsidernis eller Leil: Nafne: – Deris Alder:
    Elias Torlufs: – 50.
Sønnernis Nafne: – Deris Alder:
    Jon Elias: – 12.
    Benjamin Elias: – 5.
Drengis Nafne – Deris Alder:
    Foster Dreng Hans Niels: – 10».

    Vi finner Marith siste gang i skattelistene i 1680: 1

 

 1. Manntallet i 1663-66, Prestenes Manntall i 1666: 36II.1 Trondenes Prestegjeld, folio 303. Landkommisjonens Jordebog fra 1667, Troms fogderie, Hillesøe Tingsted, folio 31b. Stiftamtstueregnskap Nordland amt - Troms: F Leilendingskatt 1680, Upaginert, bilde 287. Stiftamtstueregnskap Nordland amt - Troms: A Leilendingskatt 1687, Upaginert, bilde 352. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 3, 1690-1700, folio 84a. Manntallet i 1702, 19.2.3 Tromsø Fogderi, Hillesøy Tingsted, folio 189. Jens Solvang: Kulturbilder fra gamle Hillesøy, Bind II, Gårdshistoria, side 43, 58.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11