Peder Larsen Kragnæs
1686?-1765

       
   

Peder Larsen Kragnæs. Født omkring 1686. Død 1765 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Gift Ide Jensdatter. Død omkring 1749 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Margrethe Pedersdatter Kragnæs. Født omkring 1733.
Død 1783 på Kaldsletten, Tromsøysund (TR).
Begravet 30.11.1783 i Tromsøysund (TR). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1686.
Levde 1724 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Død 1765 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).
Begravet 23.06.1765 i Tromsøysund (TR). 2

    Kragnæs skrives Kragnes i 1610, Kragenes i 1723. Første ledd i Krakanes er neppe mannsnavnet Kraki, men snarere «kraki» (maskulin) som betyr «Vantrevent Træ», her antagelig å forstå kollektivt om en samling slike trær (jfr. Kraksletten).

    Fra forhistorisk tid, ca. 8000-9000 år før vår tid, er det funnet bosetning i dette området. Ved Krabbelva er det gjort funn på begge sider av elva. Kragnæs har funn både på selve gården og ved Skogstad.

    Kragnæs hadde sine tidligste registrerte grenser mellom Krabbelva og Straumkua i Kvalsund. Det kan vel hende den hadde andre grenser før dette, men det kjenner vi så langt ikke til. Gårdsgrensen gikk langs Krabbelva til Nordskaret og opp i fjellet til Østeråavarden. Nordgrensen gikk rett til fjells.

    De registrerte bo-områdene var både på selve Kragnæs og på Futrikelva, men det har nok bodd folk andre steder i dette store området også.

    Manntallet 27.06.1666 viser for «Heldøens Tingsted»:


  "
Manntallet i 1664-44, Prestenes manntall i 1666, Tromsø prosti , Tromsø prestegjeld, Karlsøy sogn, folio 427.

«Gaarde:
    4. Kragenes - 2 Pd.
Opsiddere:
    Christen Pederßen, Fouget».

    «Genneral Jordebog Ofuer Tromsøe Fogderi» i 1667 viser for «Helgøe Tingsted»:
«Kragenæs - ½ W. [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker].
Anders Jacobsen.
    Landschyld: ½ W.
    Leeding: ½ W.
    Ostetiende: 8 Mark.
Føder:
    Kiør: 2.
    Smaller: 12.
Noget Brendeved til fornødenhed».

    I 1702 var Anders Larsens enke bruker av Kragnæs. Manntallet det året viser for Kragenes

  "
Manntallet i 1702, 19.2.2 Tromsø Fogderi, Helgøe Tingsted, Tromsø sogn, folio 174.

«Udj Helgøe Tingsted og Tromsøe Sogn og Menighed»:
«Opsider: Anders Larsens Enche.
Sønnernis Nafne: Lars Andersen - 19, fostersøn Per Jacobsen - 5».

    Ole Hansen brukte så Kragnæs i i 1711 (skoskatten) og 1723.

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for «Helgøe Tingsted»:

  "
Matrikkelforarbeidet i 1723, Troms fogderi, Helgøy tingsted - Eksaminasjonsprotokoll, folio 19b-20a.

«Nummer:
    34.
Gaarde Navne:
    Kragenes.
Opsidders Tall:
    1 opsider.
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
    Baron de Pettersens.
Huusmands Pladser:
    Ingen Huusmands plads.
Schoug og Setter:
    Fornøden Brendeved.
Qvern og Fischerie:
    Ingen Fiskerie.
Situation og Beleilighed:
    Tungvunden.
Sæd:
    Saaer icke.
Korn aufling:
    Aufler icke.
Hæste og Creature:
    3 Kiør - 6 Sourer.
Taxt effter Gamble Matricul [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker]:
    0 - 1 - 12» [dvs. ½ våg].

    Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen:


  "
Matrikkelforarbeidet i 1723, Troms fogderi, Helgøy tingsted - Matrikkelprotokoll, folio 28b.

«Opsiddernes Nafne:
    Ole Hans:
Taxt effter Gl: Matricul [W: - Pd: - Mark]:
    0 - 1 - 12.
Gl: Leilending Schat [rDr: - Skilling]:
    0 - 24».

    Peder overtok bykselen av Kragnæs som var på ½ vågs landskyld i 1724:
    «Anno=1724 d=16 Juny holdis paa Noer Grundfiord, Sedvanlig ledingsberg og Sageting med Samtlige Helgøe tingsteds Almue Retten administrerit og bethient af kongl: foget Sr. Andreas Tønder Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt til Rettens bethienning Effterskrefne laudRet. ...
    End og blef forkyndt 2de bøxselsædeler af forvalteren Sr. Michel Hvid udstædt d=16 Juny 1724., ...»

  "
Tingbok Tromsø nr. 1, 1707-28, Helgøy tingsted, folio 243b.

    «Endda forkyndt En ditto af Sr. Michel lars: udstædt af 16 Juny? 1724 til Peer lars: paa dend jord Kragenes skyldende ½ W: som Olle hansen for hannem godvilligen opsagt haver. dernest blev sagerne forretaget,»

    Det var ikke mange oppsittere i området ved denne tid, man finner nærmeste oppsitter først når en kommer nord til Søre Kaarvik (Rakfjorden). Neste oppsitter på Kvaløy-siden av fjorden finner vi ikke før vi kommer opp til Gaasvær.

    Peder ble oppnevnt som lagrettsmann for sommertinget i 1729:
    «Anno = 1729 d. = 25 Aprilis holdis paa gaarden Elvevold vaarting med samtlige Scherføe og Helgøe tingsteds Almuer, hvor da Retten blev administreret af Kongl: May'ts: foget Edle Andreas Tønder, Sorenskrifvren Asmus Rosenfeldt, samt til Retts bethienning Nemlig af Skierføe tingsted, ...»

  "
Tingbok Tromsø nr. 2, 1729-44, Helgøy tingsted, sommertinget i 1729, folio 5a-5b.

    «Dernest blev Efterfølgende dannemend tilnefnt at bisidde Retten til kommende sommerting 1729, Nemlig udi Scherføe tingsted, hendrich Jens: Eide, Ifver Jespers: grundfiord, Rasmus Reindholds: vorterøen, Jens Ifvers: valen, Niels tyges: siaavigen, Niels Jachobs: find Badderen, hans bul udi Reisen, Anders Baars: Strømmen. saa og i Helgøe tingsted. Joen tostes: Dybvigen, Jachob Arnts: Svendsbye, Christopher Niels: Balsnes, Christopher Anders: langenes, Haagen Ifvers: Molvigen, Hans Abrahams: Søerschar, Jens Hans: Andammen, og Peder lars: Krogenes, hvilche alle haver at Indfinde sig till Sommertinget der at aflegge deris laurettis Eed.»

    Han var lagrettsmann ved sommertingene i 1730 og 1731.

    En Carl Pedersøn af Cragenes døpte datteren Johanna i 1756. Faddere var bl.a. Hans Kiel Lanæs, Ingwold Pedersøn Cragenes, Margrete Pedersdatter Cragenes og Ingebor Pedersdatter Cragenes. Det er mulig at Carl var Peders sønn fra ett tidligere ekteskap (Kirkebok 1753-78, folio 37).

    Peder døde i 1765, 79 år gammel:
«Dom Post t 3 Peder Larsen Kragnes 79 aar».

    Gården ble så delt mellom brødrene Lars og Zebulon. Den del av gården som ble overtatt av Lars, ble senere utskilt som Sørhelle eller Futrikelven (gammelt matrikkelnr. 132), mens Zebulon fortsatte driften av den gamle plassen (gammelt matrikkelnr. 131).

    Et «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder saaledes som de befandtes at være udi Tall d: 15. aug: 1769» viser:
«Gaardernes Nafne:
    Kragnæs
Brukarar og koner:
    Zebulon Peders. - 30 [år], Kirsten Hansd. - 27
Born:
    Peder Zebulons. - 5, Hans - 3
Tenarar:
    Peder Nils. - 70, Anne Hansd: - 20, Margreth Gundersd. - 60
Brukarar og koner:
    Lars Peders: - 45 og Hst. Maren Hansd: - 44
Born:
    Peder Lars. - 22, Hans - 12, Nils - 6, Idde - 15, Johanna - 12, Margreth - 8, Mille - 4».

  "
Kirkebok Tromsø nr. 1, 1753-78, folio 176b.

    Først på 1770-tallet var det stor dødelighet i familiene på Kragnæs som ble sterkt uttynnet. Lars Pedersen måtte begrave fem barn i løpet av ett par uker i 1772. 7. søndag etter Trefoldighet ble Nils (10 år) og Mille (8 år) begravet. To uker senere ble Peder (23 år), Hans (14½ år) og Idde (18½ år) begravet (Kirkebok 1753-78, folio 176b)!

    Mellom familiene på Kraknæs, Skulgambukta og Kaldsletten synes det å ha vært sterke bånd og giftemål gjennom årene.

-->> 1809: Hans Sørensen Kiil Kragnæs død 23 år gammel. 3

 

 1. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne 1783 i Tromsøe», folio 158.
 2. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Jordsat», folio 175.
 3. Manntallet i 1664-44, 37.3 Prestenes manntall, Tromsø prosti , Tromsø prestegjeld, Karlsøy sogn, folio 427. Landkommisjonens Jordebog fra 1667, Troms fogderie, Helgøe Tingsted, folio 12b. Manntallet i 1702, 19.2.2 Tromsø Fogderi, Helgøy Tingsted, 175. Matrikkelforarbeidet i 1723, Helgøe Tingsted, Eksaminasjonsprotokollens folio 19b, Matrikuleringsprotokollens folio 28b. Tingbøker for Tromsø nr. 1, 1707-28, Helgø tingsted, folio 243b og nr. 2, 1729-44, Helgø tingsted, folio 5a-5b (Justisprotokoll Helgøy tingsted 1724 - folio 464 og 1729 - folio 10, transkribert av Nord-Troms Museum) «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 15. august 1769, avskrevet i 1955 ved Statsarkivet i Tromsø. Notater fra Evald Rotnes, Kvaløysletta.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22