Olluff Steenersen Dæli/Hoel Store
1598?-1673
Leilending, bonde.

>
       
f
Steener [Olluffsen?] Hoel Store. Født omkring 1575. Død omkring 1649 på Hoel Store, Askim (ØF).
 

Olluff Steenersen Dæli/Hoel Store. Født omkring 1598. Død 1673 på Hoel Store, Askim (ØF). Leilending, bonde.
Gift .
Knud Olluffsen Dæli/Hoel Store. Odelsbonde.
Født omkring 1635 på Dæli, Askim (ØF).
Død 1677 på Hoel Store, Askim (ØF).
Siri Olluffsdatter Hoel Store. Født omkring 1645 på Dæli, Askim (ØF).
Død 1690 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Leilending, bonde.
Født omkring 1598.
Død 1673 på Hoel Store, Askim (ØF).

Levde 1612 på Hoel Store, Askim (ØF).
Flyttet 1629 til Dæli, Askim (ØF).
Flyttet omkring 1650 fra Dæli, Askim (ØF) til Hoel Store, Askim (ØF).
    Olluff kom som bruker til Dæli, Askim, i 1629, som da tilhørte Kongen eller Kronen, som man også sa. I 1629-30 nevner regnskapslisten
  «Førstebøxel av Olluff Steenersen for de 2 parter Thormoe Delenn oplod for ham, - 6 dlr.».
  «Holding» som før.

    I 1634 overtok Olluff også Berger Tormoessens part, og vi leser:
  «Første Tage av Olluff Dellin (Dæli) for tredjeparten i gd. som Berger oplod for ham,
  skylder ½ skippd. malt til kongen, - 10 dlr.»
Senere betaler Olluff jevnlig 1½ dlr. pr. år i holding.
    «Holding» var et slags festepenger, som bygselmannen måtte betale utenom den egentlige landskyld, og «Tage» var en ekstraavgift som ble betalt hvert tredje år. Det var dog ikke alle landherrer som var så nøye med disse avgifter.

    Olluff hadde følgende barn (minst):
Ca. 1635: Knud, til Dæli, overtok Store Hoel,
                gift med Ellen Olluffsdatter Aaser Søndre, døde i 1677.
Ca. 1645: Siri, gift med Sjøfar Olluffsen Aaser Søndre, til Sæther Søndre, døde i 1690.

  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Askimb Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 12).

    I Koppskatten for 1645 står Olluff oppført med sin «quinde och 2 folch».
Han betaler 1 mark 8 skilling i skatt.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Askim sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 21).

    Skattematrikkelen av 1647 viser:
  «Olluf Dellin 1½ pund.
  Bygger Ko. Ma.»
Olluff betaler 7½ dr. i skatt.

    I 1649 nevnes han som odelsbåren til gården Hoel, og han eier i denne gård 1 skippund 5½ lispund. Han var altså ingen småkårsmann. Olluff fortsatte å bruke Dæli til ca. 1650.

    Olluff overtok Hoel etter at hans far døde i 1649. Han løste ut de andre arvingene og satt som velstandsmann på Hoel. Han hadde også adskillig jordegods utenom Hoel, men det er sterkt varierende fra år til annet.

  "
Kvegskatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Askim sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 13).

    I 1657 ser vi at han på sin gård har 2 hester, 26 kuer, 12 sauer og 7 svin.
Han betaler 2½ Dr. 3 sk. i skatt.

  "
Kvegskatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Askim sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 14).

«Olle Hoell Sielff - 1 pund 5½ lißpd.
Thore Egberg - 5½ lb:
Trej deriß Søstre - 9 Lißpund,
    ehr - 2 pund - 12 dr. 1 ort, [i skatt].
Biuger Sielff.»
    «Pund» som masseenhet kalles også «libra» (romersk pund), forkortet «lb:».
Her er det tydeligvis ment lispund!

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 40b.

«Bunde Godtz: Hoell, Olle paaboer, schylder
  Som hand Sielff er Eyendes - Meell 1½ pund 7 Lispd.
  LandzEyer Siguerd Kolstad ibm. - 3 Lispd.
Huer biuger sit.
Skoug till Gierdefang och Brendewed - 1 hommelhauge.
1 liden bechequern bruges til hussbehouff.
Skatter:
  Smør - 15 bz. - 2½ mk.
  Korn - 5 Spand - 1 dr. 4 sk.
  Ledingspenge - 2½ sk. - 2½ sk.
  Foring - ½ dr. - ½ dr.
  Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    30.09.1662 tinglyses et pantebrev fra Brynil Schiørten og Siver Gudim til Ole Stenersen Hol på 6 lispund i Hol i Askim mot et lån på 40 rdl. Pantebrevet er datert 12.08.1660. Samtidig tinglyses et pantebrev fra Torer Egeberg i Trøgstad til hans bror Ole Holl i Askim mot 50 rdl. i lån. Dette pantebrev er datert 08.10.1661.

  "
Prestenes 2. manntall i 1664: 2.1 Askim sogn, folio 72.

    Ved prestenes 2. manntall i 1666 har Store Hoel en landskyld på 1½ skipd. Miel. Oluff Stenersøn er oppsitter og 67 år gammel. Han har 2 tjenestedrenger, 22 og 18 år gamle på gården. Begge er soldater.
    I henhold til fogdenes manntall to år tidligere er han da imidlertid kun 60 år!

    23.05.1660 tinglyses et pantebrev fra Kristen Olsen Boeslet til Ole Holl her i soknet på ½ skippund i Bosslet for 50 Rdl. i lån. Pantebrevet er datert 12.04.1660 (HF tingbok nr. 3, folio 43b).

    Hva Olluffs hustru het, eller hvor hun kom fra, hører vi intet om. I 1668 er formodentlig Olluffs hustru død, for det året skifter han med sine barn, så de får en del i jordegodset om hender. Han var da omkring 70 år, og begynte kanskje å føle seg gammel. Selv beholder han 1 skippund 1½ lispund, Knud får 13½ lispund og datteren og hennes mann 5 lispund.
    Skiftet omtales i «Gårdshistorie for Askim», bind 1, men jeg har ikke funnet skiftet ved søk i de digitaliserte skifteprotokoller i Riksarkivet.

    21.02.1671 tinglyses så et skjøte på ½ skippund med bøxel over all gården Boslett i Askim som Kristen Olufsen Boslet i formåls tid hadde pantsatt til Olluff. Olluff, hans sønn Knut Hol, og Sjøfar Olluffsen Sætter på sin hustrus vegne har nå gitt Kristen Boslett 16½ Rdl. i odelsløsen for samme gård. Skjøtet er datert 01.10.1670 (HF tingbok nr. 12, folio 2a).

    Olluff døde omkring 1673, trolig 75 år gammel. 1

 

 1. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogenn, folio 12. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogen, folio 21. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 40b. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 295; Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 54 og 72, nr. 33. Tingbok Heggen og Frøland nr. 4, folio 73a-73b. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 576, 601-602.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26